Procedura : 2018/2684(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0099/2019

Teksty złożone :

B8-0099/2019

Debaty :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 16.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 137kWORD 49k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0005/2019

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie napotykanego wrogiego nastawienia w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (2018/2684(RSP))


Jadwiga Wiśniewska, Arne Gericke w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie napotykanego wrogiego nastawienia w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (2018/2684(RSP))  
B8‑0099/2019

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który stanowi, że Unia promuje równość mężczyzn i kobiet,

–  uwzględniając art. 168 TFUE o zdrowiu publicznym, a zwłaszcza jego ust. 7, który stanowi, że „działania Unii są prowadzone w poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej”,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie(1),

–  uwzględniając pytanie skierowane do Komisji w sprawie napotykanego wrogiego nastawienia w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (O-000135/2018 – B8‑0005/2019),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w Unii Europejskiej w dużej mierze osiągnięto równość kobiet i mężczyzn, jednak nadal nie rozwiązano ważnych kwestii, takich jak zróżnicowanie wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć, przemoc wobec kobiet, przymusowe małżeństwa, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, reprezentacja kobiet w polityce i nauce oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym;

B.  mając na uwadze, że formułowanie i realizowanie polityki dotyczącej zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz wiążących się z nimi praw, a także edukacji seksualnej w szkołach leży w kompetencjach państw członkowskich;

C.  mając na uwadze, że UE, która jest zobowiązana promować równość mężczyzn i kobiet we wszystkich swoich działaniach, powinna podejmować działania w obszarach, w których posiada kompetencje na mocy Traktatów, ale może również pomagać w promowaniu najlepszych praktyk wśród państw członkowskich w innych dziedzinach;

1.  ubolewa nad tym, że w ostatnich latach poczyniono niewielkie postępy w realizacji niektórych kluczowych inicjatyw związanych z eliminowaniem zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć, z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym oraz z reprezentacją kobiet w życiu publicznym; wzywa w związku z tym wszystkie właściwe instytucje UE do zapewnienia znacznych postępów w ciągu najbliższych kilku lat;

2.  zwraca uwagę na fakt, że wszystkie państwa członkowskie stosują kary za przemoc wobec kobiet, a mimo to statystyki wyraźnie pokazują, że w wielu z nich odnotowuje się coraz więcej takich aktów przemocy; wzywa wszystkie państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej, okaleczania żeńskich narządów płciowych i przymusowych małżeństw młodych dziewcząt;

3.  wzywa państwa członkowskie, aby zawsze uwzględniały nadrzędny interes i szczególne potrzeby kobiet przy opracowywaniu strategii i polityk w dziedzinie zdrowia;

4.  zwraca szczególną uwagę na problem stereotypów i seksualizacji wizerunku kobiet, którym powinny się zająć wszystkie właściwe instytucje, w tym za pomocą programów edukacyjnych państw członkowskich;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz sekretarzowi generalnemu ONZ.

 

(1)

Dz.U. C 468 z 15.12.2016, s. 66.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności