Postup : 2018/2684(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0099/2019

Predkladané texty :

B8-0099/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 139kWORD 43k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0005/2019

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o súčasnom negatívnom postoji k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (2018/2684(RSP))


Jadwiga Wiśniewska, Arne Gericke v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o súčasnom negatívnom postoji k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (2018/2684(RSP))  
B8-0099/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom sa uvádza, že Únia sa zameriava na „podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami“,

–  so zreteľom na článok 168 ZFEÚ o verejnom zdraví, a najmä na jeho odsek 7, v ktorom sa stanovuje, že „pri činnosti Únie sa rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti“,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach(1),

–  so zreteľom na otázku Komisii o súčasnom negatívnom postoji k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (O-000135/2018 – B8-0005/2019),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Európskej únii sa do veľkej miery podarilo dosiahnuť rovnosť medzi mužmi a ženami, ale treba ešte vyriešiť dôležité otázky, ako sú rodové rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch, násilie páchané na ženách, nútené sobáše, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, zastúpenie žien v politike a vede a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom;

B.  keďže tvorba a vykonávanie politík v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a sexuálnej výchovy je v právomoci členských štátov;

C.  keďže EÚ, ktorá sa zaviazala vo všetkých svojich činnostiach podporovať rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami, by mala konať v oblastiach, v ktorých má v súlade so zmluvami právomoc, ale zároveň by mohla pomáhať presadzovať najlepšie postupy medzi členskými štátmi aj v iných oblastiach;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých veľmi dôležitých iniciatívach týkajúcich sa odstraňovania rodových rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a zastúpenia žien vo verejnom živote sa v uplynulých rokoch dosiahol len malý pokrok; vyzýva preto všetky príslušné inštitúcie EÚ, aby zabezpečili dosiahnutie významného pokroku v najbližších rokoch;

2.  poukazuje na fakt, že vo všetkých členských štátoch sa násilie páchané na ženách trestá, ale zo štatistík jasne vyplýva, že výskyt takéhoto násilia sa v mnohých členských štátoch aj napriek tomu zvyšuje; vyzýva všetky členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o odstránenie násilia páchaného na ženách a aby sa pritom osobitne zamerali na sexuálne násilie, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a nútené sobáše mladých dievčat;

3.  vyzýva členské štáty, aby pri navrhovaní svojich stratégií a politík v oblasti zdravotníctva vždy zohľadňovali najlepšie záujmy a osobitné potreby žien;

4.  osobitne upozorňuje na problém stereotypov a sexualizácie obrazu žien, ktorým by sa mali zaoberať všetky príslušné inštitúcie, a to aj formou výchovných programov členských štátov;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Agentúre Európskej únie pre základné práva a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1)

Ú. v. EÚ C 468, 15.12.2016, s. 66.

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia