Förfarande : 2018/2684(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0099/2019

Ingivna texter :

B8-0099/2019

Debatter :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 130kWORD 49k
6.2.2019
PE635.317v01-00
 
B8-0099/2019

till följd av frågan för muntligt besvarande B8‑0005/2019

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (2018/2684(RSP))


Jadwiga Wiśniewska, Arne Gericke för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (2018/2684(RSP))  
B8‑0099/2019

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som fastställer att unionen ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män,

–  med beaktande av artikel 168, om folkhälsa, i EUF-fördraget, och särskilt punkt 7, som fastställer att unionen ska respektera medlemsstaternas ansvar för att besluta om sin hälso- och sjukvårdspolitik samt för att organisera och ge hälso- och sjukvård,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter(1),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (O-000135/2018 – B8‑0005/2019),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Man har kommit långt när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen, men det finns fortfarande viktiga frågor som behöver åtgärdas, såsom skillnaderna i lön och pension mellan kvinnor och män, våld mot kvinnor, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, antalet kvinnliga företrädare inom politik och vetenskap samt balansen mellan arbete och privatliv.

B.  Det hör till medlemsstaternas ansvarsområden att utforma och genomföra strategier för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt sexualundervisning i skolan.

C.  Unionen är skyldig att främja jämställdhet i all sin verksamhet och bör handla på områden där den enligt fördragen har behörighet, men den kan även hjälpa till att främja bästa praxis bland medlemsstaterna på andra områden.

1.  Europaparlamentet beklagar att endast små framsteg har gjorts under de senaste åren när det gäller viktiga initiativ för att utjämna skillnaderna i lön och pension mellan kvinnor och män, skapa balans mellan arbete och privatliv samt öka antalet kvinnliga företrädare i det offentliga livet. Parlamentet uppmanar därför alla berörda EU-institutioner att säkerställa att betydande framsteg görs under de närmaste åren.

2.  Europaparlamentet påpekar att alla medlemsstaterna bestraffar våld mot kvinnor, men ändå visar statistiken att sådant våld ökar i många medlemsstater. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att öka sina insatser för att få bort våldet mot kvinnor och särskilt fokusera på sexuellt våld, kvinnlig könsstympning och bortgifte av unga flickor.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att alltid ta hänsyn till kvinnors bästa och särskilda behov när de utformar sina hälsostrategier och sin hälsopolitik.

4.  Europaparlamentet vill särskilt uppmärksamma problemet med stereotyper och sexualiseringen av kvinnor, något som alla behöriga institutioner bör ta itu med, även med hjälp av medlemsstaternas utbildningsprogram.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och FN:s generalsekreterare.

 

(1)

EUT C 468, 15.12.2016, s. 66.

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy