Διαδικασία : 2019/2565(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0100/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0100/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 170kWORD 54k
6.2.2019
PE635.318v01-00
 
B8-0100/2019

σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού


με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου για τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν την εν λόγω συμφωνία (2019/2565(RSP))


Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep‑Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Σοφία Σακοράφα, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Νεοκλής Συλικιώτης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton‑Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander‑Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz, Michael Cramer

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου για τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν την εν λόγω συμφωνία (2019/2565(RSP))  
B8‑0100/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία (00000/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν την εν λόγω συμφωνία

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 218 παράγραφος 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως το άρθρο 73 στο κεφάλαιο XI σχετικά με τα μη αυτοδιοικούμενα εδάφη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης περί του δικαίου των συνθηκών μεταξύ κρατών και διεθνών οργανισμών ή μεταξύ διεθνών οργανισμών, και ιδίως τα άρθρα 34 και 35,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 34/37 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, στην υπόθεση T-512/12(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της 21ης Δεκεμβρίου 2016, στην υπόθεση C-104/16 P(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του ΔEK της 27ης Φεβρουαρίου 2018 στην υπόθεση C-266/16(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Ιουλίου 2018, στην υπόθεση T-180/14(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 30ής Νοεμβρίου 2018, στην υπόθεση T-275/18(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν την υποχρέωση να σέβονται τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και στο άρθρο 55 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ προβλέπεται ο σεβασμός της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΕ στην από 21ης Δεκεμβρίου 2016 απόφασή του αποφάνθηκε ότι οι συμφωνίες σύνδεσης και ελευθέρωσης ΕΕ-Μαρόκου δεν παρέχουν νομική βάση για να συμπεριληφθεί η Δυτική Σαχάρα και ότι κατά συνέπεια δεν μπορεί να έχουν εφαρμογή στο συγκεκριμένο έδαφος, δεδομένου ότι η Δυτική Σαχάρα δεν αποτελεί τμήμα του Μαρόκου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, το Δικαστήριο απεφάνθη στη σκέψη 106 της παραπάνω απόφασης ότι ο λαός της Δυτικής Σαχάρας πρέπει να θεωρηθεί τρίτο μέρος στο πλαίσιο των σχέσεων της ΕΕ με το Μαρόκο και ότι για κάθε διμερή συμφωνία που επηρεάζει τη Δυτική Σαχάρα θα πρέπει να ζητείται η σύμφωνη γνώμη του λαού του εδάφους αυτού· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την άποψη της Επιτροπής το Δικαστήριο δεν προσδιόρισε επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εκφραστεί η σύμφωνη αυτή γνώμη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ΔΕΕ, της 27ης Φεβρουαρίου 2018, στην υπόθεση C-266/16, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου, η οποία άρχισε να ισχύει την 28η Φεβρουαρίου 2007, δεν μπορεί να εφαρμοστεί νομικώς στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας και στα ύδατα που γειτνιάζουν με αυτά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη σκέψη 64 της απόφασης C-266/16, το ΔΕΕ θεωρεί ότι το έδαφος της Δυτικής Σαχάρας δεν εμπίπτουν στην έννοια της «επικράτειας του Μαρόκου» κατά την έννοια του άρθρου 11 της ΣΣΒΑ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη σκέψη 69 της απόφασης C-266/16, το ΔΕΕ θεωρεί ότι η έννοια «ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία» του εν λόγω κράτους, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 2α της συμφωνίας σύμπραξης του 2007, δεν καλύπτει τα ύδατα που γειτνιάζουν με το έδαφος της Δυτικής Σαχάρας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διεξήγαγαν διαβουλεύσεις με σκοπό την «επαρκή συμμετοχή» του λαού της Δυτικής Σαχάρας, όπως απαιτείται από το Συμβούλιο στις διαπραγματευτικές οδηγίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί με βεβαιότητα ότι οι ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ΔΕΕ όσον αφορά τη σύμφωνη γνώμη του λαού της Δυτικής Σαχάρας·

1.  εκφράζει την άποψη ότι υπάρχει νομική αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσον η προτεινόμενη συμφωνία είναι συμβατή με τις Συνθήκες και, ειδικότερα, με τις αποφάσεις του ΔΕΕ, της 21ης Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση C-104/16 P και της 27ης Φεβρουαρίου 2018 στην υπόθεση C-266/16·

2.  αποφασίζει να ζητήσει τη γνώμη του Δικαστηρίου για τη συμβατότητα της προτεινόμενης συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν την εν λόγω συμφωνία με τις Συνθήκες και ειδικότερα με τις αποφάσεις του ΔΕΕ, της 21ης Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση C-104/16 P και της 27ης Φεβρουαρίου 2018 στην υπόθεση C-66/16·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να λάβει τη γνώμη του ΔΕΕ και να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα προς ενημέρωση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

(1)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, Συμβούλιο κατά Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2018, Western Sahara Campaign UK κατά Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Ιουλίου 2018, Front Polisario κατά Συμβουλίου, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 30ής Νοεμβρίου 2018, Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου