Menetlus : 2019/2565(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0100/2019

Esitatud tekstid :

B8-0100/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 144kWORD 53k
6.2.2019
PE635.318v01-00
 
B8-0100/2019

vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6


millega palutakse Euroopa Kohtu arvamust Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kavandatava säästva kalapüügi partnerluslepingu (mis hõlmab selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluvat kirjavahetust) kooskõla kohta aluslepingutega (2019/2565(RSP))


Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep‑Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton‑Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander‑Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz, Michael Cramer

Euroopa Parlamendi resolutsioon, millega palutakse Euroopa Kohtu arvamust Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kavandatava säästva kalapüügi partnerluslepingu (mis hõlmab selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluvat kirjavahetust) kooskõla kohta aluslepingutega (2019/2565(RSP))  
B8‑0100/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelist kavandatavat säästva kalapüügi partnerluslepingut, mis hõlmab selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluvat kirjavahetust,

–  võttes arvesse nõukogu otsust, millega sõlmitakse liidu nimel Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping, mis hõlmab selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluvat kirjavahetust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõiget 11,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja, eriti selle XI peatüki artiklit 73 mitteautonoomsete territooriumide kohta,

–  võttes arvesse riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vaheliste või rahvusvaheliste organisatsioonide vaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni, eriti selle artikleid 34 ja 35,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 34/37,

–  võttes arvesse Üldkohtu 10. detsembri 2015. aasta otsust kohtuasjas T-512/12(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsust kohtuasjas C-104/16 P(2),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 27. veebruari 2018. aasta otsust kohtuasjas C-266/16(3),

–  võttes arvesse Üldkohtu 19. juuli 2018. aasta määrust kohtuasjas T-180/14(4),

–  võttes arvesse Üldkohtu 30. novembri 2018. aasta määrust kohtuasjas T-275/18(5),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 6,

A.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 21 on EL ja selle liikmesriigid kohustatud austama ÜRO põhikirja põhimõtteid ja rahvusvahelist õigust; arvestades, et ÜRO põhikirja artikli 1 lõikes 2 ja artiklis 55 sisaldub rahvaste enesemääramise põhimõtte austamine;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu Kohus (edaspidi „kohus“) leidis oma 21. detsembri 2016. aasta otsuses, et ELi ja Maroko vahelised assotsieerimis- ja liberaliseerimislepingud ei anna õiguslikku alust Lääne-Sahara hõlmamiseks ning lepinguid ei saa selle territooriumi suhtes kohaldada, kuna Lääne-Sahara ei ole Maroko osa; arvestades, et sellele vastavalt märkis kohus otsuse punktis 106, et Lääne-Sahara rahvast tuleb ELi ja Maroko suhetes vaadelda kui kolmandat isikut ning selleks, et mis tahes kahepoolne leping oleks Lääne-Sahara suhtes kohaldatav, tuleb saada selle territooriumi rahva nõusolek; arvestades, et komisjon on seisukohal, et kohus ei määranud täpselt kindlaks, kuidas sellist nõusolekut peaks väljendama;

C.  arvestades, et kohus tegi 27. veebruaril 2018 kohtuasjas C-266/16 otsuse, mille kohaselt Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vaheline kalandusalane partnerlusleping, mis jõustus 28. veebruaril 2007, ei ole Lääne-Sahara territooriumi ja sellega külgnevate vete suhtes õiguslikult kohaldatav;

D.  arvestades, et kohtuasjas C-266/16 tehtud otsuse punktis 64 leidis kohus, et Lääne-Sahara territoorium ei kuulu mõiste „Maroko territoorium“ alla kalandusalase partnerluslepingu artikli 11 tähenduses;

E.  arvestades, et kohtuasjas C-266/16 tehtud otsuse punktis 69 leidis kohus, et Lääne-Sahara territooriumiga külgnevad veed ei kuulu Maroko suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvate vete hulka, millele on osutatud 2007. aasta partnerluslepingu artikli 2 punktis a;

F.  arvestades, et komisjon ja Euroopa välisteenistus on viinud läbi konsultatsioone Lääne-Sahara rahva „piisavaks kaasamiseks“, nagu nõudis nõukogu läbirääkimisjuhistes; arvestades, et ei saa kindlalt kinnitada, et komisjoni astutud sammud vastavad kohtu nõudmisele saada Lääne-Sahara rahva nõusolek;

1.  on seisukohal, et puudub õiguskindlus, kas kavandatav leping on kooskõlas aluslepingutega, eriti Euroopa Liidu Kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsusega kohtuasjas C-104/16 P ja 27. veebruari 2018. aasta otsusega kohtuasjas C-266/16;

2.  otsustab paluda Euroopa Liidu Kohtu arvamust Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kavandatava säästva kalapüügi partnerluslepingu (mis hõlmab selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluvat kirjavahetust) kooskõla kohta aluslepingutega ning eriti Euroopa Liidu Kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsusega kohtuasjas C-104/16 P ja 27. veebruari 2018. aasta otsusega kohtuasjas C-266/16;

3.  teeb presidendile ülesandeks võtta vajalikud meetmed Euroopa Liidu Kohtu arvamuse saamiseks ning edastada käesolev resolutsioon teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

 

(1)

Kohtuotsus, Üldkohus, 10. detsember 2015, Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) vs. Euroopa Liidu Nõukogu, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. detsember 2016, nõukogu vs. Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 27. veebruar 2018, Western Sahara Campaign UK vs. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ja Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Määrus, Üldkohus, 19. juuli 2018, Front Polisario vs. nõukogu, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Määrus, Üldkohus, 30. november 2018, Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) vs. Euroopa Liidu Nõukogu, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Viimane päevakajastamine: 11. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika