Eljárás : 2019/2565(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0100/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0100/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 158kWORD 51k
6.2.2019
PE635.318v01-00
 
B8-0100/2019

az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva


az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás tervezetének, végrehajtási jegyzőkönyvének és az említett megállapodást kísérő levélváltásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2019/2565(RSP))


Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz, Michael Cramer.

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás tervezetének, végrehajtási jegyzőkönyvének és az említett megállapodást kísérő levélváltásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2019/2565(RSP))  
B8-0100/2019

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás tervezetére, végrehajtási jegyzőkönyvére és a megállapodást kísérő levélváltásra,

–  tekintettel az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak, végrehajtási jegyzőkönyvének és az említett megállapodást kísérő levélváltásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (11) bekezdésére,

–  tekintettel az ENSZ Alapokmányára és különösen az önkormányzattal nem rendelkező területekről szóló XI. fejezet 73. cikkére,

–  tekintettel az államok és a nemzetközi szervezetek közötti, valamint a nemzetközi szervezetek egymás közötti szerződéseinek jogáról szóló bécsi egyezményre, különösen annak 34. és 35. cikkére,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 34/37. számú határozatára,

–  tekintettel az Európai Unió Törvényszékének 2015. december 10-i ítéletére (T-512/12. számú ügy)(1),

–  tekintettel az Európai Unió Bíróságának 2016. december 21-i ítéletére (C-104/16 P. sz. ügy)(2),

–  tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának a C-266/16. sz. ügyben 2018. február 27-én hozott ítéletére(3),

–  tekintettel a Törvényszék 2018. július 19-i végzésére (T-180/14. sz. ügy)(4),

–  tekintettel a Törvényszék 2018. november 30-i végzésére (T-275/18. sz. ügy)(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikkében előírt kötelezettség értelmében az Uniónak és tagállamainak tiszteletben kell tartaniuk az Egyesült Nemzetek Alapokmányának és a nemzetközi jognak az elveit; mivel az ENSZ Alapokmánya 1. cikkének (2) bekezdése és 55. cikke alapján tiszteletben kell tartani a népek önrendelkezésének elvét;

B.  mivel a Bíróság 2016. december 21-i ítéletében megállapította, hogy az EU és Marokkó közötti társulási és liberalizációs megállapodások nem biztosítottak jogalapot ahhoz, hogy a megállapodás Nyugat-Szaharára is kiterjedjen, ezért erre a területre nem alkalmazandó, mivel Nyugat-Szahara nem része Marokkónak; mivel ennek megfelelően a Bíróság a fenti ítélet 106. pontjában megállapította, hogy Nyugat-Szahara népét az EU és Marokkó közötti kapcsolatok tekintetében harmadik félnek kell tekinteni, és minden ilyen kétoldalú megállapodás esetében ahhoz, hogy hatálya kiterjedjen Nyugat-Szahara területére, meg kell szerezni a terület lakosságának hozzájárulását; mivel a Bizottság úgy véli, hogy a Bíróság nem határozta meg pontosan, hogy a hozzájárulást hogyan kell kifejezésre juttatni;

C.  mivel a Bíróság a C-266/16. sz. ügyben 2018. február 27-én hozott ítélete szerint az Európai Közösség és a Marokkói Királyság közötti, 2007. február 28-án hatályba lépett halászati partnerségi megállapodás jogilag nem alkalmazható Nyugat-Szahara területére és az azzal határos vizekre;

D.  mivel a Bíróság C-266/16. sz. ügyben hozott ítéletének 64. pontja szerint Nyugat-Szahara területe a halászati partnerségi megállapodás 11. cikke értelmében nem tartozik bele a „Marokkó területe” fogalmába;

E.  mivel a Bíróság C-266/16. sz. ügyben hozott ítéletének 69. pontja szerint a Marokkó „felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeknek” a 2007. évi partnerségi megállapodás 2. cikke a) pontjában szereplő fogalma nem foglalja magában a nyugat-szaharai területtel határos vizeket;

F.  mivel a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat konzultációkat folytatott azzal a céllal, hogy „megfelelően bevonják” a nyugat-szaharai lakosságot, amint azt a Tanács a tárgyalási irányelvekben előírja; mivel nem lehet bizonyossággal megállapítani, hogy a Bizottság által tett lépések eleget tesznek-e a Bíróság azon követelményeinek, amelyek a nyugat-szaharai lakosság hozzájárulásának írják elő;

1.  úgy véli, hogy jogbizonytalanság áll fenn azzal kapcsolatban, hogy a javasolt megállapodás összeegyeztethető-e a Szerződésekkel és különösen az Európai Unió Bíróságának 2016. december 21-i ítéletével (C-104/16 P. sz. ügy) és 2018. február 27-i ítéletével (C-104/C-266. sz. ügy);

2.  úgy határoz, hogy a Bíróság véleményét kéri az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás tervezetének, végrehajtási jegyzőkönyvének és az említett megállapodást kísérő levélváltásnak a Szerződésekkel, és különösen a Bíróság 2016. december 21-i C-104/16 P. sz. ügyben és 2018. február 27-i C-66/16. sz. ügyben hozott ítéletével való összeegyeztethetőségéről;

3.  utasítja elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Bíróság véleményének kikérése érdekében és tájékoztatásul továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 

(1)

Az Európai Unió Törvényszékének 2015. december 10-i ítélete, Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) kontra Az Európai Unió Tanácsa, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

A Bíróság C-104/16 P. sz. Tanács kontra Front Polisario ügyben 2016. december 21-én hozott ítélete, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

A Bíróság 2018. február 27-i ítélete Western Sahara Campaign UK kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

A Törvényszék 2018. július 19-i végzése, Front Polisario kontra Tanács, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Az Európai Unió Törvényszékének 2018. november 30-i ítélete, Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) kontra Az Európai Unió Tanácsa, T-275/18, ECLI:EU:T:2015:869.

Utolsó frissítés: 2019. február 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat