Procedūra : 2019/2565(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0100/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0100/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 179kWORD 50k
6.2.2019
PE635.318v01-00
 
B8-0100/2019

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu


ar lūgumu Tiesai sniegt atzinumu par ierosinātā ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti un tā īstenošanas protokola, kā arī minētajam nolīgumam pievienotās vēstuļu apmaiņas saderību ar Līgumiem (2019/2565(RSP))


Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz, Michael Cramer

Eiropas Parlamenta rezolūcija ar lūgumu Tiesai sniegt atzinumu par ierosinātā ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti un tā īstenošanas protokola, kā arī minētajam nolīgumam pievienotās vēstuļu apmaiņas saderību ar Līgumiem (2019/2565(RSP))  
B8-0100/2019

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ierosināto ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti un tā īstenošanas protokolu, kā arī minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu,

–  ņemot vērā Padomes lēmumu par to, lai Savienības vārdā noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti un tā īstenošanas protokolu, kā arī minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 11. punktu,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus, jo īpaši to 73. pantu XI nodaļā par teritorijām, kurām nav savas pārvaldes,

–  ņemot vērā Vīnes Konvenciju par starptautisko līgumu tiesībām starp valstīm un starptautiskām organizācijām vai starp starptautiskām organizācijām, jo īpaši tās 34. un 35. pantu,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju Nr. 34/37,

–  ņemot vērā Vispārējās tiesas 2015. gada 10. decembra spriedumu lietā T-512/12(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas (“ES Tiesa”) 2016. gada 21. decembra spriedumu lietā C-104/16 P(2),

–  ņemot vērā ES Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedumu lietā C-266/16(3),

–  ņemot vērā Vispārējās tiesas 2018. gada 19. jūlija nolēmumu lietā T-180/14(4),

–  ņemot vērā Vispārējās tiesas 2018. gada 30. novembra nolēmumu lietā T-275/18(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 6. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 21. pantu ES un tās dalībvalstīm ir pienākums ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko tiesību principus; tā kā ANO Statūtu 1. panta 2. punkts un 55. pants paredz tautu pašnoteikšanās principa ievērošanu;

B.  tā kā ES Tiesa 2016. gada 21. decembra spriedumā noteica, ka ES un Marokas asociācijas un liberalizācijas nolīgumi nav juridiskais pamats Rietumsahāras iekļaušanai un tādēļ to nevar attiecināt uz šo teritoriju, jo Rietumsahāra nav Marokas sastāvdaļa; tā kā līdz ar to Tiesa minētā sprieduma 106. punktā noteica, ka Rietumsahāras iedzīvotājus vajadzētu uzskatīt par trešo personu ES attiecībās ar Maroku un attiecībā uz jebkuru šādu divpusēju nolīgumu, kas skar Rietumsahāras teritoriju, būtu jāsaņem šīs teritorijas iedzīvotāju piekrišana; tā kā Komisija uzskata, ka Tiesa nav precīzi definējusi, kā šādai piekrišanai vajadzētu būt paustai;

C.  tā kā ES Tiesa 2018. gada 27. februāra spriedumā lietā C-266/16 norādīja, ka Eiropas Kopienas un Marokas Karalistes zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums, kas stājās spēkā 2007. gada 28. februārī, nav juridiski piemērojams Rietumsahāras teritorijai un tai piegulošajiem ūdeņiem;

D.  tā kā lietas C-266/16 sprieduma 64. punktā ES Tiesa norādīja, ka Rietumsahāras teritorija neietilpst jēdzienā “Marokas teritorija” zivsaimniecības partnerības nolīguma 11. panta nozīmē;

E.  tā kā C-266/16 sprieduma 69. punktā ES Tiesa atzina, ka Rietumsahāras teritorijai piegulošie ūdeņi neietilpst 2007. gada partnerības nolīguma 2. panta a) punktā minētajos ūdeņos, uz kuriem attiecas Marokas Karalistes suverēnās tiesības vai jurisdikcija;

F.  tā kā Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests veica apspriešanos, lai pienācīgi iesaistītu Rietumsahāras iedzīvotājus, kā Padome to bija pieprasījusi sarunu norādēs; tā kā nav iespējams ar pārliecību konstatēt, ka Komisijas veiktie pasākumi atbilst ES Tiesas prasībai par to, lai būtu saņemta piekrišana no Rietumsahāras iedzīvotājiem,

1.  uzskata, ka pastāv juridiska nenoteiktība par ierosinātā nolīguma saderību ar Līgumiem un jo īpaši ar ES Tiesas 2016. gada 21. decembra spriedumu lietā C-104/C-266 un 2018. gada 27. februāra spriedumu lietā C-266/16;

2.  nolemj lūgt ES Tiesas atzinumu par ierosinātā ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti un tā īstenošanas protokola, kā arī minētajam nolīgumam pievienotās vēstuļu apmaiņas saderību ar Līgumiem un jo īpaši ar ES Tiesas 2016. gada 21. decembra spriedumu lietā C-104/16 partnerīb un 2018. gada 27. februāra spriedumu lietā C-66/16;

3.  uzdod priekšsēdētājam veikt nepieciešamos pasākumus, lai saņemtu šādu ES Tiesas atzinumu, un šo rezolūciju informēšanas nolūkā nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

(1)

Vispārējās tiesas 2015. gada 10. decembra spriedums lietā T-512/12, Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) pret Eiropas Savienības Padomi, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Eiropas Savienības Tiesas 2016. gada 21. decembra spriedums lietā C-104/16 P, Padome pret Front Polisario, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Eiropas Savienības Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums lietā C-266/16, Western Sahara Campaign UK pret Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Vispārējās tiesas 2018. gada 19. jūlija nolēmums lietā T-180/14, Front Polisario pret Padomi, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Vispārējās tiesas 2018. gada 30. novembra nolēmums lietā T-275/18, Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) pret Eiropas Savienības Padomi, ECLI:EU:T:2018:869.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika