Procedura : 2019/2565(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0100/2019

Teksty złożone :

B8-0100/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 164kWORD 53k
6.2.2019
PE635.318v01-00
 
B8-0100/2019

złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu


z wnioskiem o zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii zgodności z traktatami planowanej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie (2019/2565(RSP))


Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep‑Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton‑Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander‑Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz, Michael Cramer

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii zgodności z traktatami planowanej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie (2019/2565(RSP))  
B8‑0100/2019

Parlament Europejski,

–  uwzględniając planowaną Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokół wykonawczy do niej oraz wymianę listów towarzyszącej umowie,

–  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie,

–  uwzględniając art. 218 ust. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych, a w szczególności jej art. 73 w rozdziale XI dotyczącym terytoriów niesamodzielnych,

–  uwzględniając Konwencję wiedeńską o prawie traktatów między państwami i organizacjami międzynarodowymi lub między organizacjami międzynarodowymi, w szczególności jej art. 34 i 35,

–  uwzględniając rezolucję nr 34/37 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych,

–  uwzględniając wyrok Sądu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie T-512/12(1),

–  uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C‑104/16 P z dnia 21 grudnia 2016 r.(2),

–  uwzględniając wyrok TSUE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie C-266/16(3),

–  uwzględniając postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie T-180/14(4),

–  uwzględniając postanowienie Sądu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie T-275/18(5),

–  uwzględniając art. 108 ust. 6 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że na mocy art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej UE i jej państwa członkowskie są zobowiązane do poszanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego; mając na uwadze, że art. 1 pkt 2 i art. 55 Karty Narodów Zjednoczonych zawierają odniesienie do poszanowania zasady samostanowienia narodów;

B.  mając na uwadze, że TSUE w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r. stwierdził, że układy o stowarzyszeniu i liberalizacji między UE a Marokiem nie dają podstawy prawnej do objęcia ich zakresem Sahary Zachodniej, a zatem nie mogą one mieć zastosowania do tego terytorium, ponieważ Sahara Zachodnia nie jest częścią Maroka; mając na uwadze, że w pkt 106 tego wyroku Trybunał stwierdził, że lud Sahary Zachodniej powinien być postrzegany jako podmiot trzeci w stosunkach UE z Marokiem oraz że należy uzyskać zgodę ludności tego terytorium, aby wszelkie tego typu porozumienia dwustronne miały zastosowanie do Sahary Zachodniej; mając na uwadze, że Komisja uważa, iż Trybunał nie określił dokładnie, w jaki sposób taka zgoda powinna zostać wyrażona;

C.  mając na uwadze, że TSUE w wyroku z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie C-266/16 uznał, że Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka, która weszła w życie w dniu 28 lutego 2007 r., od strony prawnej nie ma zastosowania do terytorium Sahary Zachodniej i przylegających do niej wód;

D.  mając na uwadze, że w pkt. 64 wyroku C-266/16 TSUE uznał, że terytorium Sahary Zachodniej nie wchodzi w zakres pojęcia „terytorium Maroka” w rozumieniu art. 11 Porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa;

E.  mając na uwadze, że w pkt. 69 wyroku w sprawie C-266/16 TSUE uznał, że pojęcie „wód podlegających jurysdykcji lub władzy suwerennej” tego państwa, o którym mowa w art. 2 lit. a) porozumienia o partnerstwie z 2007 r., nie obejmuje wód przyległych do terytorium Sahary Zachodniej;

F.  mając na uwadze, że Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych przeprowadziły konsultacje w celu „odpowiedniego zaangażowania” mieszkańców Sahary Zachodniej, zgodnie z wymogami Rady zawartymi w wytycznych negocjacyjnych; mając na uwadze, że nie można z całą pewnością ustalić, czy działania podjęte przez Komisję spełniają wskazany przez TSUE wymóg wyrażenia zgody przez mieszkańców Sahary Zachodniej;

1.  uważa, że istnieje niepewność prawa w kwestii zgodności planowanej umowy z postanowieniami traktatów, a w szczególności z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie C-104/16 P oraz z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie C-266/16;

2.  postanawia zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o opinię w sprawie zgodności planowanej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie z traktatami, a w szczególności z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie C-104/16 P oraz z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie C-66/16;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podjęcia niezbędnych działań w celu uzyskania opinii TSUE i do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji tytułem informacji.

 

(1)

Wyrok Sądu z dnia 10 grudnia 2015 r., Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) przeciwko Radzie Unii Europejskiej, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r., Rada przeciwko Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2018 r., Western Sahara Campaign UK przeciwko Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs i Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2018 r., Front Polisario przeciwko Radzie, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Postanowienie Sądu z dnia 30 listopada 2018 r., Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) przeciwko Radzie Unii Europejskiej, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności