Postup : 2019/2565(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0100/2019

Predkladané texty :

B8-0100/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 158kWORD 53k
6.2.2019
PE635.318v01-00
 
B8-0100/2019

v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku


o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu pripravovanej Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode so zmluvami (2019/2565(RSP))


Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep‑Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton‑Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander‑Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz, Michael Cramer

Uznesenie Európskeho parlamentu o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu pripravovanej Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode so zmluvami (2019/2565(RSP))  
B8‑0100/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pripravovanú Dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady o podpise Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, vykonávacieho protokolu k nej a výmeny listov pripojenej k dohode v mene Únie,

–  so zreteľom na článok 218 ods. 11 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov, najmä na článok 73 jej kapitoly XI, ktorý sa týka nesamosprávnych území,

–  so zreteľom na Viedenský dohovor o zmluvnom práve medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami alebo medzi medzinárodnými organizáciami, a najmä na jeho články 34 a 35,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 34/37,

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu z 10. decembra 2015 vo veci T-512/12(1),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 21. decembra 2016 vo veci C-104/16 P(2),

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora EÚ z 27. februára 2018 vo veci C-266/16(3),

–  so zreteľom na uznesenie Všeobecného súdu z 19. júla 2018 vo veci T-180/14(4),

–  so zreteľom na uznesenie Všeobecného súdu z 30. novembra 2018 vo veci T-275/18(5),

–  so zreteľom na článok 108 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa článku 21 Zmluvy o Európskej únii sú EÚ a jej členské štáty viazané povinnosťou dodržiavať zásady Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva; keďže článok 1 ods. 2 a článok 55 Charty OSN zahŕňajú dodržiavanie zásady sebaurčenia národov;

B.  keďže Súdny dvor EÚ vo svojom rozsudku z 21. decembra 2016 stanovil, že dohoda o pridružení a dohoda o liberalizácii medzi EÚ a Marokom neposkytujú právny základ pre zahrnutie Západnej Sahary, a preto sa nemôžu uplatňovať na tomto území, pretože Západná Sahara nie je súčasťou Maroka; keďže v súlade s tým Súdny dvor v odseku 106 tohto rozsudku uviedol, že ľud Západnej Sahary by sa mal považovať vo vzťahoch EÚ s Marokom za tretiu stranu a že na to, aby každá takáto dvojstranná dohoda mohla mať vplyv na Západnú Saharu, je potrebný súhlas ľudu tohto územia; keďže Komisia sa domnieva, že Súdny dvor presne nevymedzil, ako by sa takýto súhlas mal vyjadriť;

C.  keďže Súdny dvor vo svojom rozsudku z 27. februára 2018 vo veci C-266/16 tvrdí, že Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom, ktorá nadobudla platnosť 28. februára 2007, sa z právneho hľadiska nevzťahuje na územie Západnej Sahary ani s ním susediace vody;

D.  keďže v bode 64 rozsudku vo veci C-266/16 sa Súdny dvor domnieva, že územie Západnej Sahary nespadá pod pojem „územie Maroka“ v zmysle článku 11 dohody o partnerstve v sektore rybolovu;

E.  keďže Súdny dvor v bode 69 rozsudku vo veci C-266/16 dospel k záveru, že pojem „vody priľahlé k územiu Západnej Sahary nepatria do marockej rybolovnej oblasti“ uvedenej v článku 2 písm. a) dohody o partnerstve z roku 2007;

F.  keďže Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť viedli konzultácie s cieľom „primerane zapojiť“ obyvateľov Západnej Sahary, ako to požadovala Rada v smerniciach na rokovania; keďže nie je možné s istotou stanoviť, že kroky, ktoré podnikla Komisia, spĺňajú požiadavku Súdneho dvora získať súhlas ľudu Západnej Sahary;

1.  zastáva názor, že existuje právna neistota, pokiaľ ide o to, či je navrhovaná dohoda zlučiteľná so zmluvami, a najmä s rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie z 21. decembra 2016 vo veci C-104/16 P a z 27. februára 2018 vo veci C-266/16;

2.  rozhodol požiadať Súdny dvor Európskej únie o stanovisko k súladu pripravovanej Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode so zmluvami, a najmä s rozsudkami Súdneho dvora EÚ z 21. decembra 2016 vo veci C-104/16 P a z 27. februára 2018 vo veci C-66/16;

3.  poveruje svojho predsedu, aby prijal opatrenia potrebné na získanie tohto stanoviska Súdneho dvora Európskej únie a postúpil toto uznesenie pre informáciu Rade a Komisii.

 

(1)

Rozsudok Všeobecného súdu z 10. decembra 2015, Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario)/Rada Európskej únie, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Rozsudok Súdneho dvora z 21. decembra 2016, Rada/Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EÚ:C:2016:973.

(3)

Rozsudok Súdneho dvora z 27. februára 2018, Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Uznesenie Všeobecného súdu z 19. júla 2018, Front Polisario/Rada, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Uznesenie Všeobecného súdu z 30. novembra 2018, Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du rio de oro (Front Polisario)/Rada Európskej únie, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Posledná úprava: 11. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia