Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0101/2019Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0101/2019

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl interseksualių asmenų teisių

  8.2.2019 - (2018/2878(RSP))

  pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8-0007/2019 ir B8-0008/2019
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

  Claude Moraes Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu

  Procedūra : 2018/2878(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0101/2019
  Pateikti tekstai :
  B8-0101/2019
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8-0101/2019

  Europos Parlamento rezoliucija dėl interseksualių asmenų teisių

  (2018/2878(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 ir 10 straipsnius,

  –  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 21 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Europos socialinę chartiją, ypač į jos 11 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai[1],

  –  atsižvelgdamas į Komisijos 2011 m. paskelbtą ataskaitą „Transseksualūs ir interseksualūs asmenys“,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos finansuoto bandomojo projekto „Health4LGBTI“, skirto nelygybės, kurią sveikatos srityje patiria LGBTI asmenys, klausimui, galutines ataskaitas,

  –  atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano[2],

  –  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2015 m.[3],

  –  atsižvelgdamas į dokumentą The fundamental rights situation of intersex people („Interseksualių asmenų pagrindinių teisių padėtis“)[4], kurį 2015 m. gegužės mėn. paskelbė Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA),

  –  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio mėn. FRA interneto publikaciją Mapping minimum age requirements concerning the rights of the child in the EU („Būtiniausių amžiaus reikalavimų, susijusių su vaiko teisėmis ES, nustatymas“)[5],

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. FRA pagrindinių teisių ataskaitą,

  –  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją,

  –  atsižvelgdamas į Europos konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą,

  –  atsižvelgdamas į 2017 m. priimtą Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 2191 dėl žmogaus teisių skatinimo ir interseksualių asmenų diskriminacijos panaikinimo,

  –  atsižvelgdamas į 2015 m. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro ataskaitą žmogaus teisių ir interseksualių asmenų klausimu,

  –  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

  –  atsižvelgdamas į JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

  –  atsižvelgdamas į JT vaiko teisių konvenciją,

  –  atsižvelgdamas į JT neįgaliųjų teisių konvenciją,

  –  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško arba žeminančio elgesio ar baudimo klausimais 2013 m. ataskaitą,

  –  atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio mėn. priimtus Džokjakartos principus („Principai ir valstybių įsipareigojimai, susiję su tarptautinės žmogaus teisių teisės taikymu seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, lyties raiškos ir lyties požymių atžvilgiu“) ir į 2017 m. lapkričio 10 d. priimtus 10 papildomų principų („Plius 10“),

  –  atsižvelgdamas į klausimus Tarybai ir Komisijai dėl interseksualių asmenų teisių (O-000132/2018 – B8-0007/2019 ir O-000133/2018 – B8-0008/2019),

  –  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi interseksualūs asmenys gimsta su fiziniais lyties požymiais, kurie neatitinka medicininių ar socialinių normų, siejamų su moters ar vyro kūnu, ir šios lyties požymių variacijos gali pasireikšti kaip pirmaeilės (pvz., jos gali būti susijusios su išoriniais ir vidiniais lyties organais bei chromosomų ir hormonų struktūra) ir (arba) antraeilės (pvz., susijusios su raumenų mase, plaukuotumu ir sudėjimu);

  B.  kadangi interseksualūs asmenys Europos Sąjungoje susiduria su daugybiniais smurto ir diskriminacijos atvejais, o plačioji visuomenė ir politikai apie šiuos žmogaus teisių pažeidimus dažnai taip ir nesužino;

  C.  kadangi interseksualūs kūdikiai labai dažnai operuojami ir jiems skiriamas medicininis gydymas, nors dažniausiai toks gydymas medicininiu požiūriu nėra reikalingas; kadangi, esant galimybei siūlyti iš karto atlikti kosmetines ir skubias operacijas, tėvams ir interseksualiems asmenims užkertamas kelias gauti visą informaciją apie kiekvienos iš jų pasekmes;

  D.  kadangi interseksualūs vaikai operuojami ir gydomi negavus jų išankstinio, asmeninio, visapusiško ir informacija pagrįsto sutrikimo; kadangi tokios interseksualių asmenų lyties organų sužalojimo pasekmės, kaip psichologinė trauma ir fiziniai pakenkimai, gali būti jaučiamos visą gyvenimą;

  E.  kadangi kitoms mažumų ir marginalizuotoms grupėms priklausantys interseksualūs asmenys ir interseksualūs vaikai dar labiau marginalizuojami ir patiria socialinę atskirtį, be to, dėl jų susikertančios tapatybės jiems gresia smurtas ir diskriminacija;

  F.  kadangi daugumoje ES valstybių narių interseksualūs vaikai arba neįgalūs interseksualūs asmenys gali būti operuojami gavus jų teisėto globėjo sutikimą, nepaisant interseksualaus asmens gebėjimo pačiam priimti sprendimą;

  G.  kadangi daugeliu atvejų tėvai ir (arba) teisėti globėjai yra smarkiai spaudžiami priimti sprendimus nepateikus jiems visos informacijos apie ilgalaikes pasekmes jų vaikui;

  H.  kadangi nemažai interseksualių asmenų neturi visapusiškos prieigos prie savo medicinos dokumentų ir todėl nežino, kad yra interseksualūs bei koks medicininis gydymas jiems buvo taikomas;

  I.  kadangi, nesant įrodymų, kuriais būtų patvirtinta ilgalaikė gydymo sėkmė, su interseksualumu susiję pakitimai ir toliau priskiriami ligoms, pvz., Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tarptautine ligų klasifikacijoje (TLK);

  J.  kadangi kai kurie interseksualūs asmenys nesitapatina su lytimi, kuriai medicininiu požiūriu buvo priskirti gimę; kadangi apsisprendimu grindžiamas teisinis lyties pripažinimas įmanomas tik šešiose valstybėse narėse; kadangi nemažai valstybių narių iki šiol reikalauja sterilizacijos teisinio lyties pripažinimo tikslu;

  K.  kadangi ES ir daugumos valstybių narių teisės aktai kovos su diskriminacija srityje neapima diskriminacijos dėl lyties požymių – nesvarbu, ar jie būtų traktuojami kaip savarankiška kategorija, ar kaip diskriminacijos dėl lyties forma;

  L.  kadangi nemažai interseksualių vaikų, kuriems skiriamas vadinamasis lyties normalizavimo gydymas, ES nukenčia dėl žmogaus teisių pažeidimų ir lyties organų žalojimo;

  1.  pažymi, kad būtina nedelsiant spręsti interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimų klausimą, ir ragina Komisiją bei valstybes nares siūlyti teisės aktus šiems klausimams spręsti;

  Medicinizacija ir patologizacija

  2.  griežtai smerkia vadinamąjį lyties normalizavimo gydymą ir operacijas; teigiamai vertina teisės aktus, pvz., galiojančius Maltoje ir Portugalijoje, kuriais draudžiamos tokios operacijos, ir ragina kitas valstybes nares kuo greičiau priimti panašius teisės aktus;

  3.  pabrėžia, kad būtina deramai konsultuoti interseksualius vaikus ir neįgalius interseksualius asmenis, taip pat jų tėvus ar globėjus, bei jiems padėti ir juos visapusiškai informuoti apie vadinamojo lyties normalizavimo gydymo pasekmes;

  4.  ragina Komisiją ir valstybes nares paremti organizacijas, kurių darbas apima kovą su interseksualių asmenų stigmatizacija;

  5.  ragina Komisiją ir valstybes nares didinti finansavimą interseksualių asmenų pilietinės visuomenės organizacijoms;

  6.  ragina valstybes nares suteikti interseksualiems asmenims geresnę prieigą prie jų medicinos dokumentų ir daryti viską, kad niekam nebūtų skiriamas nebūtinas medicininis ar chirurginis gydymas kūdikystės ar vaikystės metais, užtikrinant susijusių vaikų fizinį neliečiamumą, savarankiškumą ir apsisprendimą;

  7.  laikosi nuomonės, kad su interseksualumu susijusių pakitimų patologizacija trukdo interseksualiems asmenims visapusiškai naudotis teise į aukščiausio įmanomo standarto sveikatos priežiūrą, numatytą JT vaiko teisių konvencijoje; ragina valstybes nares užtikrinti interseksualių asmenų depatologizaciją;

  8.  teigiamai vertina transtapatybės depatologizaciją – net jeigu ji tik dalinė – atliekant vienuoliktąją TLK peržiūrą (TLK 11); tačiau pažymi, kad, taikant lyties nesuderinamumo vaikystėje kategoriją, patologizuojamas lyties normų neatitinkantis elgesys vaikystės metais; todėl ragina valstybes nares siekti pašalinti šią kategoriją atliekant TLK 11 ir būsimąją peržiūrėtą TLK versiją suderinti su savo nacionalinėmis sveikatos sistemomis;

  Asmens dokumentai

  9.  akcentuoja lanksčių gimimo registravimo procedūrų svarbą; teigiamai vertina kai kuriose valstybėse narėse priimtus įstatymus, pagal kuriuos leidžiamas teisinis lyties pripažinimas remiantis asmens apsisprendimu; ragina kitas valstybes nares priimti panašius teisės aktus, įskaitant lanksčias procedūras lyties žymenims keisti, jei tik jos nuolat registruojamos, taip pat vardams ir pavardėms gimimo liudijimuose bei asmens dokumentuose keisti (įskaitant galimybę rinktis lyties požiūriu neutralius vardus);

  Diskriminacija

  10.  apgailestauja, kad lyties požymiai visoje ES nepakankamai pripažįstami diskriminacijos pagrindu, ir todėl atkreipia dėmesį į šio kriterijaus svarbą užtikrinant galimybę interseksualiems asmenims kreiptis į teismą;

  11.  ragina Komisiją stiprinti gerosios praktikos šiuo klausimu mainus; ragina valstybes nares priimti būtinus teisės aktus ir užtikrinti deramą interseksualių asmenų, įskaitant interseksualius vaikus, pagrindinių teisių apsaugą, jų paisymą ir skatinimą, įskaitant visapusišką apsaugą nuo diskriminacijos;

  Visuomenės sąmoningumas

  12.  ragina visas susijusias suinteresuotąsias šalis atlikti mokslinius tyrimus, susijusius su interseksualiais asmenimis, vadovaujantis labiau sociologiniu ir žmogaus teisių, o ne medicininiu požiūriu;

  13.  ragina Komisiją užtikrinti, kad, vykdant Europos referencijos centrų tinklo veiklą, ES lėšomis nebūtų remiami moksliniai tyrimai ar medicininiai projektai, kuriais būtų toliau prisidedama prie interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimų; ragina Komisiją ir valstybes nares remti ir finansuoti mokslinius interseksualių asmenų žmogaus teisių padėties tyrimus;

  14.  ragina Komisiją vadovautis holistiniu ir teisėmis grindžiamu požiūriu į interseksualių asmenų teises ir geriau koordinuoti Teisingumo ir vartotojų reikalų GD, Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros GD bei Sveikatos ir maisto saugos GD darbą, siekiant užtikrinti nuoseklią politiką ir programas, kuriomis remiami interseksualūs asmenys, įskaitant valstybės pareigūnų ir medikų mokymą;

  15.  ragina Komisiją stiprinti interseksualumo aspektą savo einamojo laikotarpio daugiamečiame veiksmų plane LGBTI asmenų lygybei propaguoti ir jau dabar pradėti rengtis šios strategijos ateinančiu daugiamečiu laikotarpiu (2019–2024 m.) atnaujinimui;

  16.  ragina Komisiją padėti valstybėms narėms dalintis geriausia praktika interseksualių asmenų žmogaus teisių ir fizinio neliečiamumo apsaugos srityje;

  °

  °  °

  17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai.

  Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika