Postup : 2018/2878(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0101/2019

Predkladané texty :

B8-0101/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0128

NÁVRH UZNESENIA
PDF 167kWORD 50k
8.2.2019
PE635.326v01-00
 
B8-0101/2019

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B8‑0007/2019 a B8‑0008/2019

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o právach intersexuálnych osôb (2018/2878(RSP))


Claude Moraes v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Uznesenie Európskeho parlamentu o právach intersexuálnych osôb (2018/2878(RSP))  
B8‑0101/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 8 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 21,

–  so zreteľom na Európsku sociálnu chartu, a najmä na jej článok 11;

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25.októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov(1),

–  so zreteľom na správu nazvanú Transrodové a intersexuálne osoby, ktorú v roku 2011 uverejnila Komisia,

–  so zreteľom na záverečné správy pilotného projektu Health4LGBTI financovaného Komisiou o nerovnostiach v oblasti zdravia, s ktorými sa stretávajú LGBTI osoby,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2016 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015(3),

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) z roku 2015 o situácii týkajúcej sa základných práv intersexuálov(4),

–  so zreteľom na online publikáciu agentúry FRA z novembra 2017 o mapovaní minimálnych vekových požiadaviek v súvislosti s právami dieťaťa v EÚ(5),

–  so zreteľom na správu agentúry FRA o základných ľudských právach za rok 2018,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv,

–  so zreteľom na Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania,

–  so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2191 o presadzovaní ľudských práv intersexuálov a odstraňovaní diskriminácie voči nim, ktorá bola prijatá v roku 2017,

–  so zreteľom na správu komisára Rady Európy pre ľudské práva o ľudských právach a intersexuáloch z roku 2015,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie z roku 2013,

–  so zreteľom na Jogjakartské zásady (zásady a štátne záväzky o uplatňovaní medzinárodných právnych predpisov v oblasti ľudských práv týkajúcich sa sexuálnej orientácie, rodovej identity, rodového vyjadrenia a pohlavných znakov) prijaté v novembri 2006 a so zreteľom na 10 dodatočných zásad („plus 10“) prijatých 10. novembra 2017,

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii o európskom programe v oblasti bezpečnosti EÚ (O-000132/2018 – B8-0007/2019 a O-000133/2018 – B8-0008/2019),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže intersexuálne osoby sa rodia s telesnými pohlavnými znakmi, ktoré nezodpovedajú zdravotníckym ani spoločenským normám pre ženské alebo mužské telo, a tieto odchýlky v pohlavných znakoch sa môžu prejavovať v rámci primárnych pohlavných znakov (ako sú vnútorné a vonkajšie genitálie, chromozómová a hormonálna štruktúra) a/alebo sekundárnych pohlavných znakov (ako je svalová hmota, ochlpenie a vzrast);

B.  keďže intersexuáli sú v Európskej únii vystavení mnohým prejavom násilia a diskriminácii a takéto porušovanie ľudských práv je pre širokú verejnosť a tvorcov politík vo všeobecnosti stále neznáme,

C.  keďže v prípade intersexuálnych detí sa vo vysokej miere využívajú chirurgické zákroky a lekárske ošetrenia, pričom vo väčšine prípadov nie sú tieto zákroky a ošetrenia z lekárskeho hľadiska potrebné; keďže zákroky v rámci plastickej chirurgie a urgentné operácie môžu byť ponúknuté v rámci balíka, čo rodičom a intersexuálnym osobám bráni v tom, aby mali úplné informácie o dosahu každej jednej operácie;

D.  keďže chirurgické zákroky a lekárske ošetrenia sa vykonávajú na intersexuálnych deťoch bez ich predchádzajúceho osobného, úplného a informovaného súhlasu; keďže mrzačenie pohlavných orgánov intersexuálov môže mať celoživotné následky, ako sú psychická trauma a telesné poruchy;

E.  keďže intersexuálne osoby a intersexuálne deti, ktoré patria k ďalším menšinovým a marginalizovaným skupinám, sú ďalej odsúvané na okraj pozornosti, sociálne vylúčené a vystavené riziku násilia a diskriminácie z dôvodu ich prelínajúcich sa identít;

F.  keďže vo väčšine členských štátov EÚ je možné vykonávať chirurgické zákroky na intersexuálnom dieťati a intersexuálnej osobe so zdravotným postihnutím so súhlasom ich zákonného opatrovníka bez ohľadu na spôsobilosť intersexuálnej osoby rozhodnúť v danej veci sama;

G.  keďže v mnohých prípadoch je na rodičov a/alebo zákonných opatrovníkov vyvíjaný silný tlak prijať rozhodnutia bez toho, aby boli v plnej miere informovaní o celoživotných dôsledkoch na ich dieťa;

H.  keďže mnohí intersexuáli nemajú úplný prístup k svojej zdravotnej dokumentácii, a preto nevedia, že sú intersexuálmi, alebo nevedia o lekárskych ošetreniach, ktoré podstúpili;

I.  keďže intersexuálne odchýlky sa naďalej klasifikujú ako choroby, napríklad v Medzinárodnej klasifikácii chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie (ICD), pričom neexistujú dôkazy o tom, že liečba je z dlhodobého hľadiska úspešná;

J.  keďže niektoré intersexuálne osoby sa neidentifikujú s pohlavím, ktoré im bolo pri narodení z lekárskeho hľadiska určené; keďže právne uznanie pohlavia na základe vlastného rozhodnutia dotknutej osoby je možné len v šiestich členských štátoch; keďže mnoho členských štátov stále vyžaduje sterilizáciu na účely právneho uznania pohlavia;

K.  keďže antidiskriminačné právne predpisy na úrovni EÚ a vo väčšine členských štátov nezahŕňajú diskrimináciu na základe pohlavných znakov či už ako samostatnú kategóriu, alebo ako jednu z foriem diskriminácie na základe pohlavia;

L.  keďže mnoho intersexuálnych detí v EÚ je vystavených porušovaniu ľudských práv a mrzačeniu pohlavných orgánov, keď sú podrobené ošetreniam na normalizáciu pohlavia;

1.  konštatuje naliehavú potrebu riešiť porušovanie ľudských práv intersexuálov a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli právne predpisy na riešenie tejto problematiky;

Medikalizácia a patologizácia

2.  rozhodne odsudzuje ošetrenia a chirurgické zákroky zamerané na normalizáciu pohlavia; víta zákony, ktoré zakazujú takéto chirurgické zákroky, ako napríklad na Malte a v Portugalsku, a nabáda ostatné členské štáty, aby čo najskôr prijali podobné právne predpisy;

3.  zdôrazňuje, že intersexuálnym deťom a intersexuálnym osobám so zdravotným postihnutím, ako aj ich rodičom alebo opatrovníkom je potrebné poskytnúť primerané poradenstvo a podporu a v plnej miere ich informovať o dôsledkoch ošetrení zameraných na normalizáciu pohlavia;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali organizácie, ktoré sa usilujú odstrániť stigmatizáciu intersexuálov;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili financovanie organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti intersexuality;

6.  vyzýva členské štáty, aby zlepšili prístup intersexuálnych osôb k svojej zdravotnej dokumentácii a aby zabezpečili, že nikto nebude vystavený nepotrebnému lekárskemu alebo chirurgickému ošetreniu v útlom veku či v detstve, čím sa zaručí telesná integrita, autonómia a možnosť dotknutých detí rozhodnúť samy za seba;

7.  zastáva názor, že patologizácia intersexuálnych odchýlok ohrozuje plné uplatňovanie práva na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia intersexuálnych osôb, ako je zakotvené v Dohovore OSN o právach dieťaťa; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili depatologizáciu intersexuálnych osôb;

8.  víta hoci len čiastočnú depatologizáciu transrodových identít v 11. revízii Medzinárodnej klasifikácii chorôb (ICD-11); konštatuje však, že v kategórii porucha pohlavnej identity v detstve sa patologizuje správanie detí, ktoré nezodpovedá normám správania daného pohlavia v tomto veku; vyzýva preto členské štáty, aby sa usilovali o odstránenie tejto kategórie z ICD-11 a aby budúcu revíziu ICD a svoje vnútroštátne zdravotné systémy uviedli do súladu;

Preukazy totožnosti

9.  zdôrazňuje význam flexibilných postupov zápisu narodenia; víta zákony prijaté v niektorých členských štátoch, ktoré umožňujú právne uznanie pohlavia na základe vlastného rozhodnutia dotknutej osoby; nabáda ostatné členské štáty, aby prijali podobné právne predpisy vrátane flexibilných postupov na zmenu rodových ukazovateľov, pokiaľ budú aj naďalej registrované, ako aj mien v rodných listoch a dokladoch totožnosti (vrátane možnosti rodovo neutrálnych mien);

Diskriminácia

10.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pohlavné znaky nie sú uznané ako jeden z dôvodov diskriminácie v EÚ, a preto zdôrazňuje význam tohto kritéria v záujme zabezpečenia prístupu intersexuálnych osôb k spravodlivosti;

11.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti; vyzýva členské štáty, aby prijali potrebné právne predpisy na náležitú ochranu, rešpektovanie a podporu základných práv intersexuálnych osôb vrátane intersexuálnych detí, a to s úplnou ochranou pred diskrimináciou;

Informovanosť verejnosti

12.  vyzýva všetky príslušné zainteresované strany, aby uskutočnili výskum týkajúci sa intersexuálnych osôb, ktorý by mal vychádzať skôr zo sociologického a ľudskoprávneho hľadiska než z lekárskeho hľadiska;

13.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že finančné prostriedky EÚ nebudú podporovať výskumné či zdravotnícke projekty, ktoré naďalej prispievajú k porušovaniu ľudských práv intersexuálov, v kontexte európskych referenčných sietí; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali a financovali výskum týkajúci sa situácie v oblasti ľudských práv intersexuálov;

14.  vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s právami intersexuálnych osôb zaujala holistický prístup založený na právach a aby lepšie koordinovala činnosť GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov, GR pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru a GR pre zdravie s cieľom zabezpečiť konzistentné politiky a programy, ktoré budú podporovať intersexuálov, vrátane odbornej prípravy štátnych úradníkov a zdravotníckeho personálu;

15.  vyzýva Komisiu, aby posilnila intersexuálny rozmer vo svojom viacročnom zozname akcií pre LGBTI osoby v súčasnom období a aby sa už začala pripravovať na obnovenie tejto stratégie na ďalšie viacročné obdobie (2019 – 2024);

16.  vyzýva Komisiu, aby uľahčila výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi v oblasti ochrany ľudských práv a telesnej integrity intersexuálnych osôb;

°

°  °

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s 57.

(2)

Ú. v. EÚ C 93, 24.3.2017, s. 21.

(3)

Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 2.

(4)

https://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people

(5)

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping–minimum–age–requirements–concerning–rights–child–eu

Posledná úprava: 13. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia