Návrh usnesení - B8-0103/2019Návrh usnesení
B8-0103/2019

NÁVRH USNESENÍ o právu na pokojný protest a přiměřeném použití síly

11.2.2019 - (2019/2569(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Roberta Metsola za skupinu PPE
Innocenzo Leontini za skupinu ECR
Gérard Deprez za skupinu ALDE


Postup : 2019/2569(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0103/2019
Předložené texty :
B8-0103/2019
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0103/2019

Usnesení Evropského parlamentu o právu na pokojný protest a přiměřeném použití síly

(2019/2569(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvy EU, a zejména na články 2, 3, 4, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) a příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o stavu základních práv v Evropské unii[1],

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členským státům v rámci společnosti vyznačující se převážně pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů;

 B.   vzhledem k tomu, že právní stát je hlavní oporou demokracie a jedním ze základních principů EU, přičemž funguje na základě předpokladu vzájemné důvěry v to, že členské státy dodržují zásady demokracie, právního státu a základních práv zakotvených v Listině a v EÚLP;

C.  vzhledem k tomu, že EU se zavázala dodržovat svobodu projevu a informací, jakož i svobodu shromažďování a sdružování;

D.  vzhledem k tomu, že článek 11 EÚLP a článek 12 Listiny stanoví, že každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů odbory nebo vstupovat do nich;

E.  vzhledem k tomu, že článek 11 EÚLP stanoví, že „na výkon těchto práv nemohou být uvalena žádná omezení kromě těch, která stanoví zákon a jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných“;

F.  vzhledem k tomu, že článek 11 EÚLP také stanoví, že svoboda shromažďování „nebrání uvalení zákonných omezení na výkon těchto práv příslušníky ozbrojených sil, policie a státní správy“;

G.  vzhledem k tomu, že článek 12 Listiny rovněž uvádí, že „politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie“;

H.  vzhledem k tomu, že svobodu sdružování je třeba chránit; vzhledem k tomu, že aktivní občanská společnost a pluralita sdělovacích prostředků hrají zásadní úlohu při prosazování otevřené a pluralistické společnosti, účasti veřejnosti na demokratických procesech a zvyšování odpovědnosti vlád;

I.  vzhledem k tomu, že svoboda shromažďování jde ruku v ruce se svobodou projevu, kterou zajišťuje článek 11 Listiny a článek 10 EÚLP, kde se uvádí, že každý má právo na svobodu projevu, což zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky, aniž by docházelo k zásahům veřejných orgánů, a bez ohledu na hranice;

J.  vzhledem k tomu, že výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci, jak je stanoveno v článku 10 EÚLP;

K.  vzhledem k tomu, že článek 52 Listiny stanoví, že „každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto Listinou musí být stanoveno zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod“;

L.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 4 odst. 2 SEU respektuje EU „základní funkce státu [u všech členských států], zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti“; vzhledem k tomu, že „zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu“;

1.  vyzývá členské státy, aby respektovaly právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování i právo na svobodu projevu;

2.  zdůrazňuje, že veřejná rozprava má zásadní význam pro fungování demokratických společností;

3.  odsuzuje násilné a nepřiměřené zásahy státních orgánů během protestů a pokojných demonstrací; vyzývá příslušné orgány, aby zajistily transparentní, nestranné, nezávislé a efektivní prošetření případů, kdy byla použita nepřiměřená síla;

4.  naléhavě vyzývá členské státy, aby upustily od používání nepřiměřené síly proti pokojným demonstrantům;

5.  je přesvědčen o tom, že v diskusi nebo v politice nemůže být násilí vůči poklidným demonstrantům nikdy řešením;

6.  vybízí příslušníky donucovacích orgánů členských států k aktivní účasti na školení, které poskytuje agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) ve věci „veřejného pořádku – policie při významných událostech“; vyzývá členské státy, aby si v této oblasti vyměňovaly osvědčené postupy;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů.

 

 

Poslední aktualizace: 13. února 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí