Resolutsiooni ettepanek - B8-0103/2019Resolutsiooni ettepanek
B8-0103/2019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK õiguse kohta rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalse kasutamise kohta

11.2.2019 - (2019/2569(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel
Innocenzo Leontini fraktsiooni ECR nimel
Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel


Menetlus : 2019/2569(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0103/2019
Esitatud tekstid :
B8-0103/2019
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0103/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon õiguse kohta rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalse kasutamise kohta

(2019/2569(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ELi aluslepinguid, eriti Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 4, 6 ja 7,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (edaspidi „põhiõiguste harta“),

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning Euroopa Inimõiguste Kohtu sellega seotud kohtupraktikat,

–  võttes arvesse oma 16. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2017. aastal[1],

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et EL rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine; arvestades, et need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus;

 B.   arvestades, et õigusriigi põhimõte on demokraatia nurgakivi ja üks ELi aluspõhimõtetest ning liidu toimimise aluseks on eeldus, et kõik liikmesriigid järgivad demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ja põhiõigusi, mis on sätestatud põhiõiguste hartas ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis;

C.  arvestades, et EL on pühendunud väljendus- ja teabevabaduse ning kogunemis- ja ühinemisvabaduse järgimisele;

D.  arvestades, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 11 ja põhiõiguste harta artiklis 12 on sätestatud, et „igaühel on õigus rahumeelselt koguneda ja ühinguid moodustada, sealhulgas õigus oma huvide kaitseks ametiühinguid luua ja neisse astuda“;

E.  arvestades, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 11 on sätestatud, et „nende õiguste kasutamist võib piirata üksnes seaduses ette nähtud alustel, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud riigi julgeoleku või ühiskondliku turvalisuse huvides, korratuste või kuritegude ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks“;

F.  arvestades, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 11 on lisaks sätestatud, et kogunemisvabadus ei takista „õiguspäraste piirangute seadmist isikutele, kes on relvajõududes, politseis või riigiteenistuses“;

G.  arvestades, et põhiõiguste harta artiklis 12 on öeldud, et „liidu tasandi poliitilised erakonnad toetavad liidu kodanike poliitilise tahte väljendamist“;

H.  arvestades, et ühinemisvabadust tuleb kaitsta; arvestades, et elujõuline kodanikuühiskond ja pluralistlik meedia on avatud ja pluralistliku ühiskonna edendamise, üldsuse demokraatlikus protsessis osalemise ja valitsuste vastutuse tugevdamise seisukohast äärmiselt olulised;

I.  arvestades, et kogunemisvabadus on lahutamatult seotud ka väljendusvabadusega, mis on tagatud põhiõiguste harta artikliga 11 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 10, mille kohaselt on igaühel õigus sõnavabadusele ning see õigus kätkeb „vabadust oma arvamusele ning vabadust saada ja levitada teavet ja mõtteid ilma ametivõimude sekkumiseta ja sõltumata riigipiiridest“;

J.  arvestades, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 10 on lisaks öeldud, et „kuna nende vabaduste kasutamisega kaasnevad kohustused ja vastutus, võidakse selle kohta seaduses ette näha formaalsusi, tingimusi, piiranguid või karistusi, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud riigi julgeoleku, territoriaalse terviklikkuse või ühiskondliku turvalisuse huvides, korratuste või kuritegude ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste maine või õiguste kaitseks, konfidentsiaalse teabe avalikustamise vältimiseks või õigusemõistmise autoriteedi ja erapooletuse säilitamiseks“;

K.  arvestades, et põhiõiguste harta artiklis 52 on sätestatud, et „hartaga tunnustatud õiguste ja vabaduste teostamist tohib piirata ainult seadusega ning arvestades nimetatud õiguste ja vabaduste olemust“;

L.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikele 2 austab EL kõikide liikmesriikide „põhifunktsioone, sealhulgas riigi territoriaalse terviklikkuse tagamist, avaliku korra säilitamist ja riigi julgeoleku kaitsmist“; arvestades, et eelkõige jääb iga liikmesriigi ainuvastutusse riigi julgeolek;

1.  kutsub liikmesriike üles austama rahumeelse kogunemise vabadust, ühinemisvabadust ja väljendusvabadust;

2.  rõhutab, et avalik arutelu on demokraatliku ühiskonna toimimise alustala;

3.  mõistab hukka riigivõimu vägivaldse ja ebaproportsionaalse sekkumise protestidesse ja rahumeelsetesse meeleavaldustesse; kutsub asjaomaseid ametiasutusi üles tagama, et ebaproportsionaalse jõu kasutamise juhtusid uuritakse läbipaistvalt, erapooletult, sõltumatult ja tulemuslikult;

4.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid hoiduksid ebaproportsionaalse jõu kasutamisest rahumeelsete meeleavaldajate vastu;

5.  on veendunud, et vägivalla kasutamine rahumeelsete meeleavaldajate vastu ei aita kaasa aruteludele ega lahenda poliitilisi probleeme;

6.  ergutab liikmesriikide õiguskaitseametnikke osalema aktiivselt Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) pakutavas koolituses, milles käsitletakse avalikku korda ja suurüritustega seotud politseitöö korraldamist; ergutab liikmesriike vahetama sellealaseid parimaid tavasid;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile.

Viimane päevakajastamine: 13. veebruar 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika