Prijedlog rezolucije - B8-0103/2019Prijedlog rezolucije
B8-0103/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o pravu na mirno prosvjedovanje i razmjernoj primjeni sile

11.2.2019 - (2019/2569(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a
Innocenzo Leontini u ime Kluba zastupnika ECR-a
Gérard Deprez u ime Kluba zastupnika ALDE-a


Postupak : 2019/2569(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0103/2019
Podneseni tekstovi :
B8-0103/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0103/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o pravu na mirno prosvjedovanje i razmjernoj primjeni sile

(2019/2569(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovore Europske unije, a posebno članke 2., 3., 4., 6. i 7. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima (dalje u tekstu „Povelja”),

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima i relevantnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2019. o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji[1],

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se EU temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina; budući da su te vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca;

B.   budući da je vladavina prava osnova demokracije i jedno od temeljnih načela Europske unije, da ona funkcionira na osnovi pretpostavke uzajamnog povjerenja da države članice poštuju demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava, kao što je zapisano u Povelji o temeljnim pravima i Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava;

C.  budući da se EU obvezao na poštovanje slobode izražavanja i informiranja, kao i slobode okupljanja i udruživanja;

D.  budući da je u članku 11. Europske konvencije o ljudskim pravima i u članku 12. Povelje navedeno da svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja s drugima, uključujući pravo na osnivanje sindikata i pridruživanje njima radi zaštite vlastitih interesa;

E.  budući da se u članku 11. Europske konvencije o ljudskim pravima navodi da „ne smije biti ograničenja za ostvarivanje tih prava osim onih koja su propisana zakonom i nužna u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti ili javne sigurnosti, sprečavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih”;

F.  budući da je u članku 11. Europske konvencije o ljudskim pravima također navedeno da sloboda okupljanja „ne zabranjuje da se nameću zakonska ograničenja u ostvarivanju tih prava pripadnicima oružanih snaga, policije ili državne uprave”;

G.  budući da se u članku 12. Povelje također navodi da „političke stranke na razini Unije doprinose izražavanju političke volje građana Unije”;

H.  budući da je slobodu udruživanja potrebno zaštititi; budući da dinamično civilno društvo i pluralistički mediji imaju ključnu ulogu u promicanju otvorenog i pluralističkog društva, sudjelovanja javnosti u demokratskom procesu i povećanju odgovornosti vlada;

I.  budući da sloboda okupljanja ide ruku pod ruku sa slobodom izražavanja, kako je zajamčeno člankom 11. Povelje i člankom 10. Europske konvencije o ljudskim pravima, u kojima je navedeno da svatko ima pravo na slobodu izražavanja, a to pravo uključuje slobodu mišljenja te primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja tijela javne vlasti i bez obzira na granice;

J.  budući da ostvarivanje tih sloboda, s obzirom na to da podrazumijeva dužnosti i odgovornosti, može biti podvrgnuto formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom, koji su nužni u demokratskom društvu i u interesu državne sigurnosti, teritorijalnog integriteta ili javnog reda i mira, radi sprečavanja nereda i zločina, radi zaštite zdravlja ili morala, radi zaštite ugleda ili prava drugih , radi sprečavanja otkrivanja povjerljivih informacija ili radi očuvanja autoriteta i nepristranosti sudbene vlasti, kako je propisano člankom 10. Europske konvencije o ljudskim pravima;

K.  budući da je u članku 52. Povelje navedeno da „svako ograničenje pri ostvarivanju prava i sloboda priznatih ovom Poveljom mora biti predviđeno zakonom i mora poštovati bit tih prava i sloboda”;

L.  budući da u skladu s člankom 4. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji EU poštuje temeljne državne funkcije svih država članica, uključujući osiguranje teritorijalne cjelovitosti države, očuvanje javnog poretka i zaštitu nacionalne sigurnosti; budući da, konkretno, nacionalna sigurnost ostaje isključiva odgovornost svake države članice;

1.  poziva države članice da poštuju prava na slobodu mirnog okupljanja, slobodu udruživanja i slobodu izražavanja;

2.  naglašava da je javna rasprava ključna za funkcioniranje demokratskih društava;

3.  osuđuje uporabu nasilnih i nerazmjernih intervencija državnih vlasti tijekom mirnih prosvjeda; poziva relevantna tijela da zajamče transparentnu, nepristranu, neovisnu i djelotvornu istragu u slučaju kada se sumnja na nerazmjernu upotrebu sile;

4.  poziva države članice da se suzdrže od uporabe nerazmjerne sile protiv mirnih prosvjednika;

5.  smatra da nasilje protiv mirnih prosvjednika nikada ne može biti rješenje u raspravi ili u politici;

6.  potiče policijske službenike država članica da aktivno sudjeluju u osposobljavanju koje pruža Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) na temu „Javni red – policijski nadzor velikih događanja”; potiče države članice da razmjene najbolje prakse u tom području;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, Vijeću Europe, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju i Ujedinjenim narodima.

 

Posljednje ažuriranje: 13. veljače 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti