Predlog resolucije - B8-0103/2019Predlog resolucije
B8-0103/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o pravici do mirnega protestiranja in sorazmerni uporabi sile

11.2.2019 - (2019/2569(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Roberta Metsola v imenu skupine PPE
Innocenzo Leontini v imenu skupine ECR
Gérard Deprez v imenu skupine ALDE


Postopek : 2019/2569(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0103/2019
Predložena besedila :
B8-0103/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0103/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o pravici do mirnega protestiranja in sorazmerni uporabi sile

(2019/2569(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju pogodb EU, zlasti členov 2, 3, 4, 6 in 7 Pogodbe o Evropski unij (PEU),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina),

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in s tem povezane sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2019 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji[1],

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker EU temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin; ker so te vrednote skupne vsem državam članicam v družbi, v kateri prevladujejo pluralizem, prepoved diskriminacije, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost moških in žensk;

B.  ker je pravna država temelj demokracije in eno od ustanovnih načel EU, ki deluje na podlagi domneve medsebojnega zaupanja, da države članice spoštujejo demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, kot je zapisano v Listini in EKČP;

C.  ker je EU zavezana spoštovanju svobode izražanja in obveščanja ter svobode zbiranja in združevanja;

D.  ker 11. člen EKČP in člen 12 Listine določata, da ima vsakdo pravico do svobode zbiranja in združevanja, vključno s pravico, da ustanavlja sindikate in se jim pridruži, da bi zavaroval svoje interese;

E.  ker 11. člen EKČP navaja, da je „/i/zvrševanje teh pravic /.../ mogoče omejiti samo z zakonom, če je to nujno v demokratični družbi zaradi državne ali javne varnosti, za preprečitev neredov ali kaznivih dejanj, zaradi varovanja zdravja ali morale ali za varovanje pravic in svoboščin drugih ljudi“;

F.  ker 11. člen EKČP prav tako navaja, da svoboda zbiranja „ne preprečuje, da bi pripadnikom oboroženih sil, policije ali državne uprave z zakonom omejili izvrševanje teh pravic“;

G.  ker člen 12 Listine določa tudi, da „politične stranke na ravni Unije prispevajo k izražanju politične volje državljanov Unije“;

H.  ker bi bilo treba svobodo združevanja zaščititi; ker imajo živahna civilna družba in pluralistični mediji ključno vlogo pri spodbujanju odprte in pluralistične družbe ter sodelovanju javnosti v demokratičnem procesu in krepitvi odgovornosti vlad;

I.  ker je svoboda zbiranja del svobode izražanja, kot zagotavljata člen 11 Listine in 10. člen EKČP, ki navaja, da ima vsakdo pravico do svobode izražanja, ki obsega svobodo mišljenja ter sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti in ne glede na meje;

J.  ker izvrševanje teh svoboščin vključuje tudi dolžnosti in odgovornosti in je zato lahko podrejeno obličnosti in pogojem, omejitvam ali kaznim, ki jih določa zakon in ki so nujne v demokratični družbi zaradi varnosti države, njene ozemeljske celovitosti, zaradi javne varnosti, preprečevanja neredov ali kaznivih dejanj, za varovanje zdravja ali morale, za varovanje ugleda ali pravic drugih ljudi, za preprečitev razkritja zaupnih informacij ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva, kot določa 10. člen EKČP;

K.  ker 52 Listine določa: „Kakršno koli omejevanje uresničevanja pravic in svoboščin, ki jih priznava ta listina, mora biti predpisano z zakonom in spoštovati bistveno vsebino teh pravic in svoboščin“;

L.  ker Evropska unija v skladu s členom 4(2) PEU „/s/poštuje /.../ temeljne državne funkcije /držav članic/, zlasti zagotavljanje ozemeljske celovitosti, vzdrževanje javnega reda in varovanje nacionalne varnosti“; ker „/z/lasti nacionalna varnost ostaja v izključni pristojnosti vsake države članice“;

1.  poziva države članice, naj spoštujejo pravico do mirnega zbiranja, svobode združevanja in svobode izražanja;

2.  poudarja, da je javna razprava bistvena za delovanje demokratičnih družb;

3.  obsoja uporabo nasilnih in nesorazmernih posredovanj državnih organov med protesti in mirnimi demonstracijami; poziva pristojne organe, naj zagotovijo pregledno, nepristransko, neodvisno in učinkovito preiskavo, kadar je bila uporabljena nesorazmerna sila;

4.  poziva države članice, naj se vzdržijo uporabe nesorazmerne sile nad mirnimi protestniki;

5.  verjame, da nasilje nad mirnimi protestniki ne more predstavljati rešitve v razpravi ali v politiki;

6.  spodbuja uslužbence organov pregona držav članic, naj aktivno sodelujejo v usposabljanju Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) o javnem redu – policijskih dejavnostih pri pomembnih dogodkih; spodbuja države članice, naj si izmenjujejo najboljše prakse v zvezi s tem;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi in Organizaciji združenih narodov.

Zadnja posodobitev: 13. februar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov