Návrh usnesení - B8-0104/2019Návrh usnesení
B8-0104/2019

  NÁVRH USNESENÍ o právu na pokojný protest a přiměřeném použití síly

  11.2.2019 - (2019/2569 (RSP)

  předložený na základě prohlášení Komise
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep‑Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0104/2019

  Postup : 2019/2569(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0104/2019
  Předložené texty :
  B8-0104/2019
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8‑0104/2019

  Usnesení Evropského parlamentu o právu na pokojný proces a přiměřeném použití síly

  2019/2569 (RSP).

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na Smlouvy EU a zejména na články 2, 3, 4, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

  –  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

  –  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) a příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP),

  –  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

  –  s ohledem na srovnávací studii o právních předpisech členských států týkajících se svobody pokojného shromažďování schválenou Benátskou komisí na jejím 99. plenárním zasedání (Benátky, 13–14. června 2014),

  –  s ohledem na Příručku k lidským právům o policejním dohledu nad shromažďováním (Human Rights Handbook on Policing of Assemblies) vypracovanou Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva OBSE (OBSE/ODIHR),

  –  s ohledem na Pokyny ke svobodě pokojného shromažďování (Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly) vypracovanými Benátskou komisí a OBSE/ODIHR,

  –  s ohledem na základní zásady OSN pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů a Kodex chování OSN pro příslušníky donucovacích orgánů,

  –  s ohledem na společnou zprávu OSN vypracovanou zvláštním zpravodajem pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování a zvláštním zpravodajem pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy o řádném řízení shromáždění,

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2017[1],

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů;

  B.  vzhledem k tomu, že základní práva musí představovat obecné zásady práva Unie, jelikož vycházejí z ústavních tradic společných členským státům, a vzhledem k tomu, že je nutné řídit se mezinárodními nástroji v oblasti lidských práv;

  C.  vzhledem k tomu, že právní stát je hlavní oporou demokracie a jedním ze základních principů EU, která funguje na základě předpokladu vzájemné důvěry, že členské státy dodržují zásady demokracie, právního státu a základních práv zakotvených v Listině a v EÚLP;

  D.  vzhledem k tomu, že článek 12 Listiny, článek 11 EÚLP a rovněž článek 21 ICCPR stanoví, že každý má právo na svobodu pokojného shromažďování;

  E.  vzhledem k tomu, že článek 4 Listiny, článek 3 EÚLP a rovněž článek 7 ICCPR stanoví, že nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu;

  F.  vzhledem k tomu, že svoboda shromažďování jde ruku v ruce se svobodou projevu zaručenou článkem 11 Listiny, článkem 10 EÚLP a rovněž článkem 19 ICCPR, které stanoví, že každý má právo na svobodu projevu, jež zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice;

  G.  vzhledem k tomu, že aktivní občanská společnost a pluralita sdělovacích prostředků hrají zásadní úlohu při prosazování otevřené a pluralistické společnosti a účasti veřejnosti na demokratických procesech a při zvyšování odpovědnosti vlád;

  H.  vzhledem k tomu, že čl. 52 Listiny uvádí, že jakékoli omezení práva a svobody uznávané Listinou musí být stanoveno zákonem a respektovat základní obsah těchto práv a svobod; vzhledem k tomu, že při dodržení zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod druhého;

  I.  vzhledem k tomu, že donucovací orgány několika členských států byly kritizovány za porušování práva na svobodu pokojného shromažďování a používání nepřiměřené síly;

  J.  vzhledem k tomu, že poté, co byli odsouzeni aktivisté nazývaní Stansted 15, kteří se s cílem zabránit deportačnímu letu zúčastnili protestní akce na letišti v jihovýchodní Anglii, vyzvalo dne 6. února 2019 několik odborníků OSN v oblasti lidských práv Spojené království, aby při stíhání pokojných protestujících nepoužívalo právní předpisy týkající se bezpečnostních hrozeb a boje proti terorismu;

  K.  vzhledem k tomu, že dne 29. ledna 2019 vyjádřil komisař Rady Evropy pro lidská práva znepokojení nad vysokým počtem lidí zraněných při protestech ve Francii nebo v souvislosti s nimi, a to mimo jiné projektily z tzv. neletálních zbraní, jako jsou zbraně na gumové projektily, vyjádřil rovněž obavy z návrhů ustanovení, která mají coby preventivní opatření zakázat účast na demonstracích, a to na základě správního rozhodnutí bez předchozího soudního přezkumu, a také obavy z návrhu ustanovení, podle kterého se za trestný čin považuje úmyslné zakrývání celého obličeje nebo jeho části na demonstraci nebo v její blízkosti;

  L.  vzhledem k tomu, že dne 13. prosince 2018 několik odborníků OSN na oblast lidských práv vyjádřilo znepokojení nad informacemi, že několik obránců lidských práv bylo vystaveno obtěžování, svévolně zadržováno a vyslýcháno několik hodin polskými úřady u příležitosti konference o Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (COP24) v Katovicích; vzhledem k tomu, že dne 5. prosince 2016 vyjádřili komisař Rady Evropy pro lidská práva a ředitel OBSE/ODIHR vážné obavy z legislativních změn omezujících právo na svobodu shromažďování v Polsku;

  M.  vzhledem k tomu, že 20. listopadu 2018 komisař Rady Evropy pro lidská práva zdůraznil, že uplatňování zákona o bezpečnosti občanů ve Španělsku vedlo k sankcím, jež byly uloženy z nejasných důvodů novinářům, kteří natáčeli donucovací orgány, a osobám účastnícím se pokojných demonstrací a dalších veřejných shromáždění, a vyjádřil obavu z možného uvalení sankcí na osoby, které svolaly neohlášené demonstrace; vzhledem k tomu, že dne 4. října 2017 komisař Rady Evropy pro lidská práva a několik odborníků OSN na oblast lidských práv projevili obavy v souvislosti s tvrzením o použití nepřiměřené síly donucovacími orgány v Katalánsku dne 1. října 2017 a vyzvali k prošetření této události;

  N.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 13. listopadu 2018 o právním státě v Rumunsku[2] odsoudil Evropský parlament násilný a nepřiměřený zásah policie během protestů v Bukurešti v srpnu 2018 a vyzval rumunské státní orgány k transparentnímu, nestrannému a účinnému vyšetřování zásahů pořádkové policie;

  1.  vyzývá členské státy, aby dodržovaly právo na svobodu pokojného shromažďování a svobodu projevu;

  2.  Zdůrazňuje skutečnost, že otevřená veřejná diskuse je zásadní pro fungování demokratických společností; domnívá se, že násilí použité proti pokojným demonstrantům nikdy nemůže být řešením;

  3.  odsuzuje, že v posledních letech přijalo několik členských států zákony omezující svobodu shromažďování;

  4.  odsuzuje násilné a nepřiměřené zásahy státních orgánů během protestů a pokojných demonstrací; vyzývá příslušné orgány k zajištění transparentního, nestranného a účinného vyšetřování v případě údajného používání nepřiměřené síly nebo v případě podezření na její používání; připomíná, že donucovací orgány musí vždy nést odpovědnost za plnění svých povinností a za dodržování příslušných právních a operačních rámců;

  5.  naléhavě vyzývá členské státy, aby se zdržely používání nepřiměřené síly vůči pokojným demonstrantům a jejich svévolného zadržování; vyzývá členské státy, aby zajistily, že používání síly ze strany donucovacích orgánů je vždy zákonné, přiměřené, potřebné, představuje pouze krajní řešení a že je při něm zachován lidský život a fyzická integrita; konstatuje, že nerozlišující používání síly proti davu je v rozporu se zásadou proporcionality; bere na vědomí důležitou úlohu novinářů a fotoreportérů při hlášení případů nepřiměřeného násilí a odsuzuje případy úmyslných útoků na ně;

  6.  vyzývá členské státy k použití alternativních postupů, jež se osvědčily jako účinné, zejména takových, při nichž nedochází k fyzickému kontaktu s demonstranty a které spočívají ve využití mediačních pracovníků;

  7.  vzhledem k tomu, že politiky v oblasti prosazování práva musí brát zvláštní zřetel na osoby, které jsou obzvlášť citlivé vůči škodlivým následkům používání síly obecně a vůči účinkům určitých méně smrtících zbraní, tedy na děti, těhotné ženy, starší osoby, osoby se zdravotním postižením, duševně nemocné osoby nebo osoby pod vlivem drog a alkoholu;

  8.  vyzývá příslušníky donucovacích orgánů k aktivní účasti na výcviku zaměřeném na veřejný pořádek a policejní činnost při významných událostech poskytovaném Agenturou Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL); vybízí členské státy, aby si v tomto ohledu vyměňovaly osvědčené postupy; vyzývá členské státy k podporování průběžného vzdělávání policejních složek v oblasti vnitrostátních a mezinárodních lidských práv;

  9.  zdůrazňuje, že donucovací orgány musí upřednostňovat dobrovolné rozptýlení demonstrantů před použitím síly; trvá na tom, že zbraně by nikdy neměly být legitimně používány k rozptýlení shromáždění a jejich použití by se mělo omezit na případy, kdy je to nezbytně nutné, tedy při ohrožení života nebo hrozbě vážného zranění;

  10.  odsuzuje používání určitých druhů méně smrtících zbraní proti pokojným demonstrantům policií, jako jsou gumové a plastové projektily a dopadové granáty s náplní slzného plynu, což jsou zbraně, které byly použity v regionech, kde jsou zakázané; odsuzuje rovněž používání slzného plynu, vodních děl a podobných prostředků pro rozptýlení demonstrantů, které mohou způsobit vážná zranění s doživotními následky; konstatuje, že řada mezinárodních organizací a subjektů požaduje zákaz některých druhů méně smrtících zbraní;

  11.  je znepokojen skutečností, že členské státy mají odlišné prahové hodnoty pro použití síly a zbraní; vyjadřuje politování nad tím, že s občany EU zacházejí donucovací orgány nestejným způsobem a že základní práva občanů nejsou chráněna všude stejně;

  12.  vítá rozhodnutí některých členských států a jejich regionů přerušit používání některých druhů méně smrtících zbraní nebo je zakázat; naléhavě vyzývá k zákazu některých druhů méně smrtících zbraní a zařízení, například zbraní na gumové a plastové projektily, jako jsou flash-ball či LBD 40, stingballových granátů či dopadových granátů s náplní slzného plynu GLI F4;

  13.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že všechny zbraně budou před svým uvedením na trh nezávisle hodnoceny a vyzkoušeny a že budou průběžně shromažďována všechna data týkající se všech použití síly; aby bylo možné získat veškeré důkazy ohledně používání a zneužívání zbraní, neočekávaných následků, zranění, úmrtí a jejich příčin;

  14.  pověřuje svůj Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci uspořádáním slyšení o používání síly a méně smrtících zbraní proti shromážděním a přípravou zprávy na toto téma ve spolupráci s výborem STOA s cílem vypracovat pokyny pro členské státy k používání síly a méně smrtících zbraní; vyzývá Komisi a Agenturu Evropské unie pro základní práva k účasti na tomto procesu;

  15.  pověřuje petiční výbor, aby věnoval náležitou pozornost peticím týkajícím se porušování práva na svobodu pokojného shromažďování a používání nepřiměřené síly v této souvislosti;

  16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů.

  Poslední aktualizace: 13. února 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí