Postup : 2019/2569(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0104/2019

Predkladané texty :

B8-0104/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 150kWORD 53k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.329v01-00
 
B8-0104/2019

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o práve na pokojný protest a o primeranom použití sily (2019/2569(RSP))


Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep‑Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o práve na pokojný protest a o primeranom použití sily (2019/2569(RSP))  
B8‑0104/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zmluvy EÚ, a najmä na články 2, 3, 4, 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP) a na súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR),

–  so zreteľom na porovnávaciu štúdiu o vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa slobody pokojného zhromažďovania, ktorú na svojom 99. plenárnom zasadnutí podporila Benátska komisia (Benátky, 13. – 14. júna 2014),

–  so zreteľom na príručku o ľudských právach pri policajnom dohľade na zhromaždeniach (Human Rights Handbook on Policing Assemblies), ktorú vydal Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva(ODIHR),

–  so zreteľom na usmernenia Benátskej komisie a ODIHR týkajúce sa slobody pokojného zhromažďovania,

–  so zreteľom na základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva a na Kódex správania OSN pre príslušníkov orgánov presadzovania práva,

–  so zreteľom na spoločnú správu OSN o správnom riadení zhromaždení, ktorú vypracovali osobitný spravodajca pre práva na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania a osobitný spravodajca pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017(1),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám; keďže tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi;

B.  keďže základné práva vzhľadom na to, že vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, musia tvoriť všeobecné zásady práva Únie, a keďže sa musia rešpektovať medzinárodné nástroje v oblasti ľudských práv;

C.  keďže zásada právneho štátu je hlavnou oporou demokracie a predstavuje jednu zo základných zásad EÚ, ktorá funguje na základe predpokladu vzájomnej dôvery, že členské štáty presadzujú dodržiavanie demokracie, zásad právneho štátu a základných práv zakotvených v charte a v EDĽP;

D.  keďže v článku 12 charty a v článku 11 EDĽP, ako aj v článku 21 ICCPR sa uvádza, že každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania;

E.  keďže v článku 4 charty a v článku 3 EDĽP, ako aj v článku 7 ICCPR sa uvádza, že nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu;

F.  keďže sloboda zhromažďovania ide ruka v ruke so slobodou prejavu zakotvenou v článku 11 charty a v článku 10 EDĽP, ako aj v článku 19 ICCPR, v ktorých sa uvádza, že každý má právo na slobodu prejavu, čo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice;

G.  keďže dynamická občianska spoločnosť a pluralitné médiá zohrávajú zásadnú úlohu pri podpore otvorenej a pluralitnej spoločnosti a verejnej účasti na demokratickom procese a pri posilňovaní zodpovednosti vlád;

H.  keďže v článku 52 charty sa uvádza, že „akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd“; keďže v súlade so zásadou proporcionality sa obmedzenia môžu uplatňovať len v prípade, ak sú nevyhnutné a skutočne napĺňajú ciele všeobecného záujmu, ktoré uznáva Únia, alebo potrebu chrániť práva a slobody iných;

I.  keďže orgány presadzovania práva v niekoľkých členských štátoch boli kritizované za narušenie práva na pokojné zhromažďovanie a za použitie neprimeranej sily;

J.  keďže niekoľko odborníkov OSN v oblasti ľudských práv 6. februára 2019 naliehavo vyzvalo Spojené kráľovstvo, aby nevyužívalo právne predpisy v oblasti bezpečnosti a terorizmu na stíhanie pokojných demonštrantov, a to v nadväznosti na odsúdenie tzv. pätnástky zo Stanstedu, ktorá na letisku v juhovýchodnom Anglicku podnikla kroky s cieľom zabrániť letu slúžiacemu na vyhostenie;

K.  keďže komisárka Rady Európy pre ľudské práva 29. januára 2019 vyjadrila obavy v súvislosti s veľkým počtom osôb zranených pri protestoch alebo v blízkosti protestov vo Francúzsku, a to aj projektilmi z takzvaných nesmrtiacich zbraní, ako sú vrhače obranných striel, ako aj obavy týkajúce sa návrhu ustanovení s cieľom zakázať účasť na demonštrácii ako preventívne opatrenie, a to na základe administratívneho rozhodnutia a bez akéhokoľvek predchádzajúceho preskúmania zo strany súdu, ako aj návrhu ustanovenia, ktorým sa úmyselné zakrytie časti tváre alebo celej tváre na demonštrácii alebo v jej blízkosti stáva trestným činom;

L.  keďže niekoľko odborníkov OSN v oblasti ľudských práv 13. decembra 2018 vyjadrilo obavy v súvislosti so správami, že poľské orgány prenasledovali, svojvoľne zadržiavali a niekoľko hodín vypočúvali viacero obhajcov ľudských práv na konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP 24) v Katoviciach; keďže komisár Rady Európy pre ľudské práva a riaditeľ Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) OBSE vyjadrili 5. decembra 2016 vážne znepokojenie v súvislosti so zmenami právnych predpisov, ktorými sa oslabuje právo na slobodu zhromažďovania v Poľsku;

M.  keďže komisárka Rady Európy pre ľudské práva 20. novembra 2018 zdôraznila, že uplatňovanie zákona o bezpečnosti občanov v Španielsku viedlo k uloženiu sankcií z nejasných dôvodov novinárom, ktorí filmovali orgány presadzovania práva, a osobám, ktoré sa zúčastnili na pokojných demonštráciách a iných verejných zhromaždeniach, a vyjadrila obavy v súvislosti s možnosťou ukladania sankcií osobám, ktoré zvolávajú neoznámené demonštrácie; keďže komisár Rady Európy pre ľudské práva a niekoľkí odborníci OSN v oblasti ľudských práv vyjadrili 4. októbra 2017 obavy v súvislosti s obvineniami z neprimeraného použitia sily zo strany orgánov presadzovania práva v Katalánsku 1. októbra 2017 a vyzvali na vyšetrovanie;

N.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 13. novembra 2018 o právnom štáte v Rumunsku(2) odsúdil násilný a neprimeraný zásah polície počas protestov v Bukurešti v auguste 2018 a vyzval rumunské orgány, aby zabezpečili transparentné, nestranné a účinné vyšetrenie postupu poriadkovej polície;

1.  vyzýva členské štáty, aby rešpektovali práva na slobodu pokojného zhromažďovania a slobodu prejavu;

2.  zdôrazňuje, že otvorená verejná diskusia má zásadný význam pre fungovanie demokratických spoločností; vyjadruje presvedčenie, že násilie voči pokojným demonštrantom nikdy nemôže byť riešením;

3.  odsudzuje to, že niekoľko členských štátov prijalo v uplynulých rokoch reštriktívne zákony týkajúce sa slobody zhromažďovania;

4.  odsudzuje využívanie násilných a neprimeraných zásahov zo strany štátnych orgánov počas protestov a pokojných demonštrácií; nabáda príslušné orgány, aby zabezpečili transparentné, nestranné a účinné vyšetrovanie v prípade podozrenia či obvinenia z použitia neprimeranej sily; pripomína, že orgány presadzovania práva musia vždy niesť zodpovednosť za plnenie svojich povinností a dodržiavanie príslušných právnych a operačných rámcov;

5.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby nepoužívali neprimeranú silu a svojvoľné zadržiavanie voči pokojným demonštrantom; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že používanie sily zo strany orgánov presadzovania práva bude vždy zákonné, primerané a nevyhnutné a bude sa uplatňovať len ako posledná možnosť, a že pri tom bude chránený ľudský život a fyzická integrita; konštatuje, že nevyberavé použitie sily proti davom je v rozpore so zásadou primeranosti; berie na vedomie dôležitú úlohu novinárov a fotoreportérov pri oznamovaní prípadov neprimeraného násilia a odsudzuje prípady, v ktorých sa zámerne stali cieľmi útokov;

6.  vyzýva členské štáty, aby využívali alternatívne postupy, ktoré sa už ukázali ako účinné, a to najmä tie, ktoré sa vyhýbajú fyzickému kontaktu s demonštrantmi a využívajú mediátorov;

7.  pripomína, že v rámci politík v oblasti presadzovania práva sa musí osobitná pozornosť venovať osobám, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči škodlivým následkom použitia sily vo všeobecnosti, ako aj voči účinkom určitých nesmrtiacich zbraní, ako sú deti, tehotné ženy, starší ľudia, osoby so zdravotným postihnutím, osoby trpiace duševnou chorobou alebo osoby pod vplyvom drog alebo alkoholu;

8.  vyzýva príslušníkov orgánov presadzovania práva členských štátov, aby sa aktívne zúčastňovali na odbornej príprave, ktorú ponúka Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) na tému Verejný poriadok – policajná činnosť v prípade významných podujatí; nabáda členské štáty, aby si v tomto smere navzájom vymieňali najlepšie postupy; vyzýva členské štáty, aby podporovali nepretržitú odbornú prípravu policajných síl, pokiaľ ide o vnútroštátne a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv;

9.  zdôrazňuje, že pre orgány presadzovania práva musí byť prioritou dobrovoľný rozchod bez použitia sily; trvá na tom, že strelné zbrane by sa nikdy nemali zákonne použiť na rozohnanie zhromaždenia, a že sa môžu použiť len vtedy, keď je to nevyhnutne potrebné na vyriešenie situácie, keď je bezprostredne ohrozený život či hrozí vážne zranenie;

10.  odsudzuje používanie určitých druhov nesmrtiacich zbraní, ako sú kinetické projektily a granáty so slzným plynom s okamžitým účinkom, zo strany policajných síl proti pokojným protestujúcim, pričom tieto zbrane sa dokonca používali v oblastiach, v ktorých sú zakázané; rovnako odsudzuje používanie slzného plynu, vodných diel a podobných prostriedkov na rozohnanie protestujúcich, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia s celoživotnými následkami; konštatuje, že početné medzinárodné organizácie a orgány požadujú zákaz určitých typov nesmrtiacich zbraní;

11.  je znepokojený tým, že členské štáty majú rôzne prahové hodnoty pre použitie sily a zbraní; vyjadruje poľutovanie nad tým, že orgány presadzovania práva zaobchádzajú s občanmi EÚ veľmi odlišne a že ich základné práva nie sú všade chránené rovnako;

12.  víta rozhodnutie niektorých členských štátov a ich regiónov pozastaviť používanie určitých typov nesmrtiacich zbraní alebo ich zakázať; naliehavo vyzýva na zákaz používania určitých typov nesmrtiacich zbraní a prostriedkov, ako sú napríklad vrhače kinetických projektilov (napr. Flash-ball alebo LBD 40), granáty Sting Ball a granáty so slzným plynom s okamžitým účinkom (napr. GLI F4);

13.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že všetky zbrane sa pred uvedením na trh nezávisle posúdia a otestujú a aby sa všetky aktuálne údaje o akomkoľvek použití sily zhromažďovali tak, aby sa mohli získavať dôkazy týkajúce sa použitia, zneužitia, neočakávaných následkov, zranení, úmrtí a ich príčin;

14.  poveruje svoj Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby zorganizoval vypočutie na tému používania sily a nesmrtiacich zbraní proti zhromaždeniam a aby v spolupráci s výborom STOA pripravil správu o tejto téme s cieľom vypracovať usmernenia pre členské štáty o používaní sily a nesmrtiacich zbraní; nabáda Komisiu a Agentúru pre základné práva, aby sa do tohto procesu zapojili;

15.  poveruje svoj Výbor pre petície, aby náležite preskúmal petície týkajúce sa porušovania práva na slobodu pokojného zhromažďovania a nadmerného použitia sily v tomto kontexte;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizácii Spojených národov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2019)0032.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0446.

Posledná úprava: 13. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia