Procedura : 2019/2569(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0105/2019

Teksty złożone :

B8-0105/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/02/2019 - 10.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 149kWORD 47k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.330v01-00
 
B8-0105/2019

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie prawa do pokojowego protestu i proporcjonalnego użycia siły (2019/2569(RSP))


Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie prawa do pokojowego protestu i proporcjonalnego użycia siły (2019/2569(RSP))  
B8‑0105/2019

Parlament Europejski,

–  uwzględniając traktaty UE, a w szczególności art. 2, 3, 4, 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej („karta”),

–  uwzględniając europejską konwencję praw człowieka oraz powiązane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

–  uwzględniając podstawowe zasady ONZ dotyczące użycia przymusu i broni palnej przez funkcjonariuszy organów ścigania,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UE opiera się na takich wartościach jak poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości; mając na uwadze, że wartości te są wspólne państwom członkowskim, w społeczeństwie, w którym panuje pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność oraz równość kobiet i mężczyzn;

B.  mając na uwadze, że międzynarodowe instrumenty dotyczące praw człowieka należą do obowiązków spoczywających na Unii i jej państwach członkowskich oraz muszą być respektowane;

C.  mając na uwadze, że praworządność jest podstawą demokracji i jedną z fundamentalnych zasad UE, która działa w oparciu o domniemanie wzajemnego zaufania, że państwa członkowskie przestrzegają zasad demokracji, rządów prawa i praw podstawowych zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i europejskiej konwencji praw człowieka;

D.  mając na uwadze, że UE powinna dokładać wszelkich starań, aby chronić wolność wypowiedzi i informacji oraz wolność pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 11 europejskiej konwencji praw człowieka i art. 12 karty każdy ma prawo do korzystania z wolności pokojowego zgromadzania się i wolności zrzeszania się z innymi, w tym również prawo do zakładania związków zawodowych i przyłączania się do nich w celu ochrony własnych interesów;

F.  mając na uwadze, że europejska konwencja praw człowieka stanowi również, iż wolność zgromadzania się „nie stanowi przeszkody w nakładaniu zgodnych z prawem ograniczeń w korzystaniu z tych praw przez członków sił zbrojnych, policji lub administracji państwowej” w oparciu o kryterium proporcjonalności i konieczności;

G.  mając na uwadze, że jeżeli nie da się uniknąć zgodnego z prawem użycia przymusu, funkcjonariusze organów ścigania muszą go stosować z powściągliwością i działać proporcjonalnie do powagi naruszeń i uzasadnionego celu, jaki należy osiągnąć; mając na uwadze, że powinni unikać wyrządzania szkody i powodowania obrażeń, a także szanować i chronić życie ludzkie i integralność cielesną;

H.  mając na uwadze, że art. 12 karty stanowi także, iż partie polityczne na szczeblu Unii przyczyniają się do wyrażania woli politycznej obywateli Unii;

I.  mając na uwadze, że należy chronić wolność zrzeszania się; mając na uwadze, że dynamiczne społeczeństwo obywatelskie i pluralistyczne media odgrywają istotną rolę we wspieraniu otwartego i pluralistycznego społeczeństwa i udziału obywateli w procesach demokratycznych, a także w rozliczaniu rządzących z ich działalności;

J.  mając na uwadze, że wolność zgromadzania się nierozłącznie wiąże się z wolnością wypowiedzi, co gwarantuje art. 11 karty i art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka, w których czytamy, że każdy ma prawo do wolności wypowiedzi, a prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe;

K.  mając na uwadze, że art. 52 karty stanowi, iż „wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej karcie muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności”;

L.  mając na uwadze, że użycie nieśmiercionośnej broni takiej, jak ręczne wyrzutnie pocisków obronnych Flash‑Ball i LBD 40 oraz granat typu GLI‑F4 spowodowało znaczną liczbę poważnych obrażeń podczas niedawnych demonstracji w UE;

1.  apeluje do państw członkowskich o zagwarantowanie możliwości korzystania z prawa do wolności pokojowego zgromadzania się, wolności stowarzyszania się i wolności wypowiedzi;

2.  podkreśla, że prawo poszczególnych osób do zgromadzania się z innymi i zbiorowego wygłaszania opinii ma fundamentalne znaczenie dla właściwego funkcjonowania demokracji;

3.  potępia użycie przemocy i nieproporcjonalne interwencje organów w kilku państwach członkowskich podczas protestów i pokojowych demonstracji; apeluje do właściwych władz o zapewnienie przejrzystego, bezstronnego i skutecznego dochodzenia w przypadkach nieproporcjonalnego użycia siły;

4.  wzywa państwa członkowskie do odstąpienia od nieproporcjonalnego używania siły przeciwko pokojowym demonstrantom;

5.  podkreśla, że użycie wszelkiego rodzaju broni musi być ograniczone oraz że organy ścigania w pierwszej kolejności muszą dążyć do dobrowolnego rozproszenia się zgromadzonych bez użycia siły;

6.  przyznaje, że policja, w której szeregach również było wiele ofiar, działa w trudnych warunkach, co wynika w szczególności z wrogiego nastawienia niektórych protestujących, ale również z nadmiernego obciążenia zadaniami; potępia wszelkie formy przemocy wobec osób lub przypadki niszczenia mienia przez agresywnych i bojowo nastawionych protestujących, którzy przychodzą jedynie w celu stosowania przemocy i podważają zasadność pokojowych protestów;

7.  apeluje do państw członkowskich o liczniejsze szkolenia dla jednostek policji w zakresie technik panowania nad tłumem i używania niektórych rodzajów broni; apeluje do państw członkowskich o stosowanie alternatywnych rozwiązań, które okazały się już skuteczne w niektórych krajach UE i do których należy zwłaszcza komunikowanie się z demonstrującymi za pośrednictwem dużych ekranów, unikanie w jak największym stopniu fizycznego kontaktu z demonstrantami oraz korzystanie z pomocy mediatorów posiadających podstawowe umiejętności w dziedzinie psychologii i socjologii;

8.  zachęca funkcjonariuszy organów ścigania państw członkowskich do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) w dziedzinie utrzymania porządku publicznego i ochrony policyjnej w przypadku ważnych wydarzeń; zachęca państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk w tym obszarze;

9.  zwraca uwagę, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zwróciła się o zakazanie niektórych rodzajów nieśmiercionośnej broni;

10.  zauważa, że w państwach członkowskich obowiązują różne progi, po których przekroczeniu możliwe jest użycie siły i broni; ubolewa, że organy ścigania bardzo różnie traktują obywateli UE oraz że ich prawa podstawowe są chronione w różnym stopniu;

11.  apeluje do Komisji o opracowanie dodatkowych wytycznych dla państw członkowskich w zakresie użycia nieśmiercionośnej broni oraz z zadowoleniem przyjmuje decyzję niektórych państw członkowskich o zawieszeniu możliwości korzystania z niektórych rodzajów broni nieśmiercionośnej lub o zakazie takiej broni;

12.  wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, aby ich zobowiązania w zakresie praw podstawowych były respektowane, a także do zagwarantowania, że użycie siły przez organy ścigania mające do czynienia z protestami i demonstracjami zawsze będzie się odbywać w ostateczności oraz zawsze będzie zgodne z prawem, proporcjonalne i konieczne;

13.  przypomina, że strategie polityczne, instrukcje i operacje w zakresie egzekwowania prawa muszą uwzględniać specjalne potrzeby osób szczególnie narażonych na szkodliwe konsekwencje ogólnego użycia siły oraz na skutki konkretnych rodzajów broni nieśmiercionośnej;

14.  wzywa państwa członkowskie do zadbania o niezależną ocenę i niezależne przetestowanie wszelkich rodzajów broni, zanim wprowadzi się ją do obrotu, a także do gromadzenia na bieżąco wszystkich danych na temat użycia siły, aby uzyskać materiał dowodowy dotyczący użycia, nadużywania, nieoczekiwanych konsekwencji, obrażeń oraz przypadków śmiertelnych i ich przyczyn;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

(1)

Tekst przyjęte, P8_TA(2019)0032.

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności