Propunere de rezoluţie - B8-0105/2019Propunere de rezoluţie
B8-0105/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la dreptul de a protesta pașnic și la folosirea proporțională a forței

11.2.2019 - (2019/2569(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Birgit Sippel în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0104/2019

Procedură : 2019/2569(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0105/2019
Texte depuse :
B8-0105/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0105/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la dreptul de a protesta pașnic și la folosirea proporțională a forței

(2019/2569(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere tratatele UE, în special articolele 2, 3, 4, 6 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) și jurisprudența aferentă a Curții Europene a Drepturilor Omului,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Principiile de bază ale ONU privind recurgerea la forță și la utilizarea armelor de foc de către agenții de aplicare a legii;

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2019 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană[1],

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE se întemeiază pe valorile respectului pentru demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, statul de drept, precum și pentru drepturile omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților; întrucât aceste valori sunt comune pentru statele membre într-o societate caracterizată de pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați;

B.  întrucât instrumentele internaționale privind drepturile omului sunt obligatorii pentru Uniune și statele sale membre și trebuie respectate;

C.  întrucât statul de drept este coloana vertebrală a democrației, reprezintă unul dintre principiile fondatoare ale UE și funcționează pe baza prezumției de încredere reciprocă în faptul că statele membre respectă democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, după cum prevede carta și CEDO;

D.  întrucât este extrem de important ca UE să respecte libertatea de exprimare și de informare, precum și libertatea de întrunire și de asociere;

E.  întrucât la articolul 11 din CEDO și la articolul 12 din cartă se prevede că orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere cu alte persoane, inclusiv dreptul de a înființa sindicate și de a se afilia la acestea pentru a-și proteja interesele;

F.  întrucât la articolul 11 din CEDO se prevede, de asemenea, că libertatea de întrunire „nu interzice impunerea de restricții legale exercitării acestor drepturi de către membrii forțelor armate, ai poliției sau ai administrației de stat,” cu respectarea criteriilor proporționalității și necesității;

G.  întrucât, de fiecare dată când utilizarea legală a forței este inevitabilă, agenții de aplicare a legii trebuie să dea dovadă de reținere în utilizarea forței și trebuie să acționeze proporțional cu gravitatea infracțiunii și cu obiectivul legitim urmărit; întrucât agenții de aplicare a legii trebuie să evite prejudiciile și vătămările și să respecte și să protejeze viața umană și integritatea fizică;

H.  întrucât articolul 12 din cartă prevede, de asemenea, că „partidele politice la nivelul Uniunii contribuie la exprimarea voinței politice a cetățenilor Uniunii”;

I.  întrucât libertatea de asociere trebuie protejată; întrucât o societate civilă dinamică și o mass-media pluralistă joacă un rol vital în promovarea unei societăți deschise și pluraliste și a participării cetățenilor la procesul democratic, precum și în consolidarea răspunderii guvernelor;

J.  întrucât libertatea de întrunire este strâns legată de libertatea de exprimare consacrată la articolul 11 din cartă și la articolul 10 din CEDO, în care se prevede că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, care include libertatea de opinie și libertatea de a primi și de a transmite informații și idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere;

K.  întrucât la articolul 52 din cartă se prevede că „orice restrângere a exercițiului drepturilor și libertăților recunoscute prin prezenta cartă trebuie să fie prevăzută de lege și să respecte substanța acestor drepturi și libertăți”;

L.  întrucât utilizarea de arme mai puțin letale, cum ar fi lansatoarele de tip „flash-ball”, lansatoarele de gloanțe defensive LBD 40 și grenadele GLI-F4, a cauzat un număr ridicat de răniri grave în cursul demonstrațiilor care au avut loc recent în UE,

1.  invită statele membre să garanteze dreptul la libertatea de întrunire pașnică, la libertatea de asociere și la libertatea de exprimare;

2.  subliniază că dreptul persoanelor de a se întruni cu alte persoane pentru a-și face auzită poziția colectivă este un drept fundamental pentru o democrație funcțională;

3.  condamnă recurgerea la intervenții violente și disproporționate de către autoritățile mai multor state membre în timpul protestelor și demonstrațiilor pașnice; îndeamnă autoritățile competente să asigure desfășurarea unor anchete transparente, imparțiale și efective în cazurile în care se utilizează forța în măsură disproporționată;

4.  îndeamnă statele membre să nu aplice în mod disproporționat forța împotriva persoanelor care demonstrează pașnic;

5.  subliniază că utilizarea oricăror tipuri de arme trebuie limitată și că autoritățile de menținere a ordinii trebuie să acorde prioritate încetării voluntare a evenimentelor, fără recurgerea la forță;

6.  recunoaște faptul că forțele de poliție, în rândul cărora au fost înregistrate, de asemenea, numeroase victime, operează în condiții dificile, în special ca urmare a ostilității anumitor protestatari, dar și din cauza volumului de muncă excesiv; condamnă toate formele de violență îndreptate împotriva persoanelor sau a bunurilor, de care se fac vinovați protestatarii militanți violenți care participă la demonstrații doar cu scopul de a comite acte de violență și compromite astfel legitimitatea protestelor pașnice;

7.  invită statele membre să asigure mai multe posibilități de formare pentru membrii unităților de poliție cu privire la tehnicile de control al mulțimilor și la utilizarea anumitor tipuri de arme; invită statele membre să utilizeze practici alternative care s-au dovedit deja eficiente în unele țări ale UE, în special comunicarea cu demonstranții prin intermediul unor ecrane de mari dimensiuni, evitând pe cât posibil contactul fizic cu demonstranții și recurgând la serviciile unor specialiști în mediere, care să aibă studii de psihologie și sociologie;

8.  încurajează responsabilii forțelor de ordine ale statelor membre să participe activ la cursurile de formare oferite de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pe tema „Ordinea publică – supravegherea de către forțele de poliție a evenimentelor majore”; încurajează statele membre să facă schimb de bune practici în acest domeniu;

9.  observă că ONU a solicitat interzicerea anumitor tipuri de arme mai puțin letale;

10.  constată că statele membre aplică criterii diferite pentru a autoriza recurgerea la forță și la arme; regretă faptul că cetățenii UE sunt tratați în moduri foarte diferite de către autoritățile de aplicare a legii și că drepturile lor fundamentale nu sunt protejate în același fel;

11.  invită Comisia să elaboreze orientări suplimentare destinate statelor membre cu privire la utilizarea armelor mai puțin letale și salută decizia unor state membre de a suspenda sau interzice utilizarea anumitor tipuri de arme mai puțin letale;

12.  invită statele membre să asigure respectarea obligațiilor ce le revin în domeniul drepturilor fundamentale și utilizarea în toate cazurile de către forțele de ordine, atunci când se confruntă cu proteste și demonstrații, a forței numai în ultimă instanță și în mod legitim, proporțional și cu necesitate;

13.  reamintește că politicile, instrucțiunile și operațiunile în materie de menținere a ordinii trebuie să acorde o atenție specială persoanelor care sunt deosebit de vulnerabile în fața consecințelor negative ale utilizării forței în general, precum și a efectelor produse de armele specifice mai puțin letale;

14.  invită statele membre să asigure evaluarea și urmărirea independentă a tuturor armelor înainte de introducerea lor pe piață și colectarea tuturor datelor curente privind utilizarea forței, astfel încât să poată fi adunate dovezi privind utilizarea, utilizarea abuzivă, urmările neașteptate, vătămările și decesele și cauzele acestora;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și Organizației Națiunilor Unite.

Ultima actualizare: 13 februarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate