Предложение за резолюция - B8-0127/2019Предложение за резолюция
B8-0127/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019 – 2024 г.)

12.2.2019 - (2019/2573(RSP))

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0014/2019
съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Роберта Мецола от името на групата PPE
Даниеле Виоти от името на групата S&D
София ин 'т Велд, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика от името на групата ALDE
Малин Бьорк, Мигел Урбан Креспо, Меря Кюльонен, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Барбара Спинели, Николаос Хундис, Мартин Ширдеван, Хелмут Шолц, Костадинка Кунева, Мариза Матиаш, Марина Албиол Гусман, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик от името на групата GUE/NGL
Тери Райнтке, Юдит Саргентини от името на групата Verts/ALE


Процедура : 2019/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0127/2019
Внесени текстове :
B8-0127/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0127/2019

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019 – 2024 г.)

(2019/2573(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 8 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 21 от нея,

–  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид Препоръка CM/Rec(2010)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или половата идентичност, приета на 31 март 2010 г.,

–  като взе предвид предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426) и своята позиция от 2 април 2009 г. относно това предложение,

–  като взе предвид насоките за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от страна на лесбийките, гейовете и бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица, приети от Съвета на Европейския съюз на неговото заседание от 24 юни 2013 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно равенството на ЛГБТИ лицата от 16 юни 2016 г.,

–  като взе предвид резултатите от проучването относно лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица в Европейския съюз, извършено от Агенцията на Европейския съюз за основните права и публикувано на 17 май 2013 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност[1],

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно положението с основните права в Европейския съюз през 2017 г.[2],

–  като взе предвид Резолюция 2191(2017) от 12 октомври 2017 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно насърчаване на правата на човека и премахване на дискриминацията на интерсексуалните лица,

–  като взе предвид списъка на дейностите на Комисията за постигане на напредък по отношение на равнопоставеността на ЛГБТИ от декември 2015 г.,

–  като взе предвид годишните доклади на Комисията от 2016 г. и 2017 г. относно изпълнението на списъка на дейностите за постигане на напредък по отношение на равнопоставеността на ЛГБТИ,

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 5 юни 2018 г. (Relu Adrian Coman и др./ Inspectoratul General pentru Imigrări и Ministerul Afacerilor Interne)[3] и друга съответна съдебна практика на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека,

–  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права от май 2015 г., озаглавен „Положението с основните права на интерсексуалните лица“,

–  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права от март 2017 г., озаглавен „Настоящото положение с миграцията в ЕС: лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица, търсещи убежище“,

–  като взе предвид доклада от 2015 г. на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека относно правата на човека и интерсексуалните лица,

–  като взе предвид Резолюция 2048(2015) от 22 април 2015 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно дискриминацията срещу транссексуални лица в Европа,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW),

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция),

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019 – 2024 г.) (O-000006/2019 – B8-0014/2019),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ЛГБТИ продължават да страдат от дискриминация и насилие в Европейския съюз; като има предвид, че не всички държави – членки на ЕС, осигуряват правна защита за ЛГБТИ срещу дискриминация;

Б.  като има предвид, че в резолюцията си от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност Парламентът призова Комисията да приеме стратегия относно равнопоставеността на ЛГБТИ;

В.  като има предвид, че в заключенията си относно равнопоставеността на ЛГБТИ от 16 юни 2016 г. Европейският съвет прикани държавите членки да работят заедно с Комисията във връзка със списъка на дейностите за ЛГБТИ;

Г.  като има предвид, че Комисията е приела всеобхватни стратегически рамки по други теми, свързани с основните права, като например уврежданията и приобщаването на ромите, но все още не е предприела такива действия по отношение на правата на ЛГБТИ;

Д.  като има предвид, че публикуваният от Комисията през 2015 г. списък на дейностите за постигане на напредък по отношение на равнопоставеността на ЛГБТИ представлява необвързваща и неизчерпателна стратегия;

Е.  като има предвид, че докладите на Комисията относно изпълнението на списъка на дейностите за постигане на напредък по отношение на равнопоставеността на ЛГБТИ показват, че са предприети значителни стъпки, но остава още много да се направи, за да се гарантира равенство за всички граждани в ЕС, включително за ЛГБТИ;

Ж.  като има предвид, че въпреки че приетите от Европейския съвет насоки за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ) са обвързващи за ЕС и неговите държави членки в рамките на външната им дейност от 2013 г. насам, липсата на вътрешен за ЕС допълващ ангажимент представлява заплаха за вътрешното и външното сближаване;

З.  като има предвид, че Директивата за борба с дискриминацията продължава да бъде блокирана в Съвета;

1.  отново потвърждава препоръките на резолюцията си относно пътната карта на ЕС;

2.  отбелязва, че през последните години в ЕС се наблюдава отстъпление от равенството между половете, което оказва пряко въздействие върху ЛГБТИ; призовава Комисията да поеме ангажимент да се справи с това отстъпление, да превърне равенството и недопускането на дискриминация в приоритетна област и да гарантира, че този ангажимент ще бъде възприет в работата на следващата Комисия, чийто мандат ще започне по-късно през 2019 г.;

3.  призовава Комисията да гарантира, че на правата на ЛГБТИ се отдава приоритет в работната ѝ програма за периода 2019 – 2024 г., и да засили сътрудничеството между различните генерални дирекции в области, където правата на ЛГБТИ следва да бъдат интегрирани, като например в образованието и здравеопазването, както е посочено в списъка на дейностите за ЛГБТИ;

4.  призовава Комисията да приеме друг стратегически документ за насърчаване на равенството за ЛГБТИ;

5.  призовава Комисията да наблюдава и да осигури прилагането на законодателството и мерките за борба с дискриминацията с цел гарантиране на правата на ЛГБТИ във всички области;

6.  призовава Комисията да продължи работата по темите, които вече са включени в списъка на дейностите за ЛГБТИ;

7.  призовава Комисията да ангажира Парламента и организациите на гражданското общество в изготвянето на бъдещия си списък на дейностите за ЛГБТИ;

8.  призовава Комисията да продължи да провежда кампании за повишаване на осведомеността и информационни кампании за обществеността относно ЛГБТИ и техните семейства; подчертава значението на подобни действия на всички равнища и че е важно да се постави акцент върху ползите от многообразието за обществото, а не само върху нормализирането на статута на ЛГБТИ;

9.  призовава Комисията да предприеме конкретни мерки, за да гарантира свободата на движение на всички семейства, включително семействата на ЛГБТИ, в съответствие с неотдавнашното дело Coman в Съда на Европейския съюз;

10.  отбелязва, че 8 държави членки изискват стерилизация, а 18 държави членки изискват диагноза за психично здраве с оглед на получаването на достъп до законно признаване на пола; призовава Комисията да прецени дали тези изисквания са в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз;

11.  призовава Комисията да включи междусекторна перспектива в бъдещата си работа по правата на ЛГБТИ, да вземе предвид случаите на комбинирана дискриминация, с които се сблъскват маргинализираните ЛГБТИ лица, и да разработи мерки за посрещане на техните специфични потребности, включително чрез предоставяне на финансиране за специфични мрежи за подкрепа на маргинализираните ЛГБТИ групи;

12.  призовава Комисията да продължи да работи с държавите членки с оглед на изпълнението на нейните бъдещи дейности по отношение на правата на ЛГБТИ;

13.  призовава Комисията да засили обмена на добри практики в тази област; призовава държавите членки да приемат необходимото законодателство, за да гарантират адекватно зачитане, насърчаване и защита на основните правата на децата ЛГБТИ, включително пълна защита срещу дискриминация;

14.  възлага на председателя да изпрати настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите членки и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност