Forslag til beslutning - B8-0127/2019Forslag til beslutning
B8-0127/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om fremtiden for LGBTI-listen over tiltag (2019-2024)

12.2.2019 - (2019/2573(RSP))

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0014/2019
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Roberta Metsola for PPE-Gruppen
Daniele Viotti for S&D-Gruppen
Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen
Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen
Terry Reintke, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen


Procedure : 2019/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0127/2019
Indgivne tekster :
B8-0127/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0127/2019

Europa-Parlamentets beslutning om fremtiden for LGBTI-listen over tiltag (2019-2024)

(2019/2573(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU-traktatens artikel 2,

–  der henviser til artikel 8 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 21,

–  der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til henstilling CM/Rec(2010)5 fra Europarådets Ministerkomité til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet, vedtaget den 31. marts 2010,

–  der henviser til forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (COM(2008)0426) og Parlamentets udtalelse af 2. april 2009 om dette forslag,

–  der henviser til retningslinjerne for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede (LGBTI-personer), som blev vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union på samlingen den 24. juni 2013,

–  der henviser til Rådets konklusioner om LGBTI-ligestilling af 16. juni 2016,

–  der henviser til resultaterne af EU's undersøgelse vedrørende lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, som blev foretaget af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og offentliggjort den 17. maj 2013,

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om EU-køreplanen mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet[1],

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017[2],

–  der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 2191(2017) af 12. oktober 2017 om fremme af interseksuelle personers menneskerettigheder og bekæmpelse af diskrimination mod disse personer,

–  der henviser til Kommissionens liste fra december 2015 over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling,

–  der henviser til Kommissionens årsberetninger fra 2016 og 2017 om gennemførelsen af listen over til at forbedre LGBTI-personers ligestilling,

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols (EU-Domstolens) dom af 5. juni 2018 (Relu Adrian Coman m.fl. mod Inspectoratul General pentru Imigrări og Ministerul Afacerilor Interne)[3] og anden relevant retspraksis fra EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol,

–  der henviser til rapporten fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) fra maj 2015 om situationen med hensyn til interkønnedes grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til rapporten fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder fra marts 2017 med titlen "Current migration situation in the EU: Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex asylum seekers",

–  der henviser til rapporten fra 2015 fra Europarådets menneskerettighedskommissær med titlen "Human rights and intersex people",

–  der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 2048(2015) af 22. april 2015 om forskelsbehandling af transkønnede personer i Europa,

–  der henviser til FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2024) (O-000006/2019 – B8-0014/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at LGBTI-personer fortsat lider under forskelsbehandling og vold i Den Europæiske Union; der henviser til, at ikke alle EU-medlemsstater yder retlig beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling;

B.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 4. februar 2014 om EU-køreplanen mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet opfordrede Kommissionen til at vedtage en strategi for LGBTI-ligestilling;

C.  der henviser til, at Det Europæiske Råd i sine konklusioner om LGBTI-ligestilling af 16. juni 2016 opfordrede medlemsstaterne til at samarbejde med Kommissionen om LGBTI-listen over tiltag;

D.  der henviser til, at Kommissionen har vedtaget omfattende strategiske rammer for andre emner vedrørende grundlæggende rettigheder, såsom handicap og integration af romaer, men endnu ikke har truffet sådanne foranstaltninger vedrørende LGBTI-rettigheder;

E.  der henviser til, at listen over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling, som blev offentliggjort af Kommissionen i 2015, er en ikkebindende strategi, som ikke er udtømmende;

F.  der henviser til, at Kommissionens rapporter om gennemførelsen af listen over tiltag til at forbedre LGBTI-personers ligestilling viser, at der er taget væsentlige skridt, men at der stadig er meget at gøre for at sikre lighed for alle borgere i EU, herunder LGBTI-borgere;

G.  der henviser til, at selv om de retningslinjer, som Det Europæiske Råd har vedtaget for at fremme og beskytte lesbiskes, bøssers, biseksuelles, transpersoners og interseksuelles (LGBTI-personers) mulighed for at nyde godt af alle menneskerettighederne, har været bindende for EU og medlemsstaterne i deres optræden udadtil siden 2013, udgør fraværet af et internt komplementerende engagement fra EU's side en trussel mod den interne og eksterne samhørighed;

H.  der henviser til, at direktivet om ikkeforskelsbehandling fortsat er blokeret i Rådet;

1.  gentager henstillingerne i sin beslutning om EU-køreplanen;

2.  bemærker, at der i de seneste år har været observeret et tilbageslag i EU for så vidt angår ligestilling mellem kønnene, som direkte har påvirket LGBTI-personer; opfordrer Kommissionen til at forpligte sig til at imødegå dette tilbageslag, gøre lighed og ikkeforskelsbehandling til et prioriteret område og sikre, at denne forpligtelse tages op i det arbejde, der vil blive udført af den næste Kommission, som vil tiltræde senere i 2019;

3.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at LGBTI-rettigheder prioriteres i dens arbejdsprogram for 2019-2024, og til at styrke samarbejdet mellem forskellige GD'er på områder, hvor LGBTI-rettigheder bør integreres, f.eks. inden for uddannelse og sundhed, som fastsat i LGBTI-listen over tiltag;

4.  opfordrer Kommissionen til at vedtage et andet strategidokument for at fremme ligestilling for LGBTI-personer;

5.  opfordrer Kommissionen til at overvåge og håndhæve gennemførelsen af lovgivning og foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling for at sikre rettighederne for LGBTI-personer på alle områder;

6.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte arbejdet med de emner, der allerede er indeholdt i LGBTI-listen over tiltag;

7.  opfordrer Kommissionen til at inddrage Parlamentet og civilsamfundets organisationer i udformningen af dens fremtidige LGBTI-liste over tiltag;

8.  opfordrer Kommissionen til fortsat at gennemføre bevidstgørelseskampagner og offentlige kommunikationskampagner om LGBTI-personer og deres familier; fremhæver betydningen af sådanne tiltag på alle niveauer og af at fokusere på fordelene ved mangfoldighed i samfundet i stedet for blot en normalisering af LGBTI-personer;

9.  opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger til at sikre fri bevægelighed for alle familier, herunder LGBTI-familier, i overensstemmelse med den nylige Coman-sag ved EU-Domstolen;

10.  bemærker, at 8 medlemsstater kræver sterilisering, og 18 medlemsstater kræver en psykisk diagnose for at få adgang til retlig anerkendelse af køn; opfordrer Kommissionen til at vurdere, om sådanne krav er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

11.  opfordrer Kommissionen til at indarbejde et tværsektorielt perspektiv i sit fremtidige arbejde med LGBTI-rettigheder, at tage hensyn til marginaliserede LGBTI-personers erfaringer med intersektionel forskelsbehandling og at udvikle foranstaltninger til at imødekomme deres specifikke behov, herunder ved at stille finansiering til rådighed for specifikke støttenetværk af marginaliserede LGBTI-grupper;

12.  opfordrer Kommissionen til fortsat at arbejde med medlemsstaterne med henblik på gennemførelsen af dens fremtidige tiltag vedrørende LGBTI-rettigheder;

13.  opfordrer Kommissionen til at styrke udvekslingen af god praksis vedrørende dette spørgsmål; opfordrer medlemsstaterne til at vedtage den lovgivning, der er nødvendig for at sikre, at LGBTI-børns grundlæggende rettigheder ydes tilstrækkelig respekt, fremme og beskyttelse, herunder fuld beskyttelse mod forskelsbehandling;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Europarådets Parlamentariske Forsamling.

Seneste opdatering: 13. februar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik