Πρόταση ψηφίσματος - B8-0127/2019Πρόταση ψηφίσματος
B8-0127/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024)

12.2.2019 - (2019/2573(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0014/2019
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Roberta Metsola εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Daniele Viotti εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Νικόλαος Χουντής, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Terry Reintke, Judith Sargentini εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


Διαδικασία : 2019/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0127/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0127/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0127/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024)

(2019/2573(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, η οποία εγκρίθηκε στις 31 Μαρτίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426), και τη θέση του επί της εν λόγω πρότασης, της 2ας Απριλίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων για λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΔΜ,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τα αμφιφυλόφιλα και τα διεμφυλικά άτομα, η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και δημοσιεύθηκε στις 17 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2191 (2017) της 12ης Οκτωβρίου 2017 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεσοφυλικών ατόμων και την εξάλειψη των διακρίσεων που υφίστανται,

–  έχοντας υπόψη τον κατάλογο δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ της Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2015,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής από το 2016 και το 2017 για την υλοποίηση του καταλόγου δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση, της 5ης Ιουνίου 2018, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) (Relu Adrian Coman και λοιποί κατά Inspectoratul General pentru Imigrări και Ministerul Afacerilor Interne)[3] και άλλη συναφή νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), του Μαΐου 2015, με τίτλο «The fundamental rights situation of intersex people» (Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεσοφυλικών ατόμων),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μαρτίου 2017, με τίτλο «Current migration situation in the EU: Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex asylum seekers» (Τρέχουσα κατάσταση για τη μετανάστευση στην ΕΕ, λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, διεμφυλικοί και μεσοφυλικοί αιτούντες άσυλο),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του 2015, με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα μεσοφυλικά άτομα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2048 (2015) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας Απριλίου 2015, σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος διεμφυλικών προσώπων στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή για το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2014) (O-000006/2019 – B8-0014/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ συνεχίζουν να υποφέρουν από τις διακρίσεις και τη βία σε βάρος τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη νομική προστασία για τα άτομα ΛΟΑΔΜ κατά των διακρίσεων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΔΜ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του για την ισότητα των ΛΟΑΔΜ, την 16η Ιουνίου 2016, κάλεσε τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού με την Επιτροπή όσον αφορά τον κατάλογο δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει θεσπίσει ολοκληρωμένα στρατηγικά πλαίσια σε άλλα θέματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η αναπηρία και η ένταξη των Ρομά, αλλά δεν έχει ακόμη αναλάβει αντίστοιχη δράση για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ που δημοσιεύτηκε το 2015 από την Επιτροπή συνιστά μια μη δεσμευτική και μη ολοκληρωμένη στρατηγική·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις της Επιτροπής για την υλοποίηση του καταλόγου δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ καταδεικνύει ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα, αλλά χρειάζονται να γίνουν ακόμη πολλές προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ισότητα για όλους τους πολίτες στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών ΛΟΑΔΜ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων για λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑΔΜ) είναι δεσμευτικές, από το 2013, για την εξωτερική δράση της ΕΕ και των κρατών μελών, η έλλειψη εσωτερικής, συμπληρωματικής δέσμευσης της ΕΕ συνιστά απειλή για την εσωτερική και εξωτερική συνοχή·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία κατά των διακρίσεων παραμένει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο·

1.  επαναλαμβάνει τις συστάσεις του ψηφίσματός του για τον χάρτη πορείας της ΕΕ·

2.  σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί αντιδράσεις στην ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των φύλων, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στα άτομα ΛΟΑΔΜ· καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί για την αντιμετώπιση των αντιδράσεων αυτών, να καταστήσει την ισότητα και τη μη διακριτική μεταχείριση πεδίο προτεραιότητας, και να διασφαλίσει ότι η εν λόγω δέσμευση θα συμπεριληφθεί στις εργασίες της επόμενης Επιτροπής η οποία θα αναλάβει τα καθήκοντά της αργότερα εντός του 2019·

3.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2019-2024, και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ΓΔ στους τομείς όπου θα πρέπει να ενσωματωθούν τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, όπως είναι η εκπαίδευση και η υγεία, όπως ορίζονται στον κατάλογο δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

4.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ακόμη ένα στρατηγικό έγγραφο για την προαγωγή της ισότητας για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

5.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να επιβάλλει την εφαρμογή της νομοθεσίας και των μέτρων κατά των διακρίσεων, για να διασφαλίσει το σεβασμό στα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ σε όλους τους τομείς·

6.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για τα θέματα που περιλαμβάνονται ήδη στον κατάλογο δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

7.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών κατά το σχεδιασμό του μελλοντικού καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

8.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για τα άτομα ΛΟΑΔΜ και τις οικογένειές τους· τονίζει τη σημασία της δράσης αυτής σε όλα τα επίπεδα, καθώς και της επικέντρωσης στα οφέλη της πολυμορφίας για την κοινωνία, αντί της απλής προσπάθειας ένταξης των ΛΟΑΔΜ σε μια κανονικότητα·

9.  καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία για όλες τις οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με την πρόσφατη υπόθεση Coman του ΔΕΕ·

10.  σημειώνει ότι οκτώ κράτη μέλη έχουν ως προϋπόθεση τη στείρωση και δεκαοκτώ κράτη μέλη τη διάγνωση ψυχικής υγείας, προκειμένου να προβούν σε νομική αναγνώριση του φύλου· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον αντίστοιχες προϋποθέσεις συμβαδίζουν με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια διατομεακή προοπτική στις μελλοντικές εργασίες της, όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, για να λάβει υπόψη τις διατομεακές εμπειρίες διακριτικής μεταχείρισης που έχουν αντιμετωπίσει περιθωριοποιημένα άτομα ΛΟΑΔΜ, και να αναπτύξει μέτρα για την αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης χρηματοδότησης για τα ειδικά δίκτυα υποστήριξης περιθωριοποιημένων ομάδων ΛΟΑΔΜ·

12.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται με τα κράτη μέλη για την υλοποίηση των μελλοντικών δράσεων των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ·

13.  καλεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για το θέμα αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη νομοθεσία που απαιτείται για τη διασφάλιση του σεβασμού στα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών των ΛΟΑΔΜ, την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και την πλήρη προστασία τους από διακρίσεις·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου