Päätöslauselmaesitys - B8-0127/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0127/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuudesta (2019–2024)

12.2.2019 - (2019/2573(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0014/2019 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta
Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta
Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta
Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta
Terry Reintke, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta


Menettely : 2019/2573(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0127/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0127/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0127/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuudesta (2019–2024)

(2019/2573(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 ja 10 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2010 hyväksytyn Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen CM/Rec(2010)5 jäsenvaltioille toimenpiteistä seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi,

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (COM(2008)0426) sekä 2. huhtikuuta 2009 esittämänsä kannan kyseisestä ehdotuksesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston kokouksessaan 24. kesäkuuta 2013 hyväksymät suuntaviivat homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (hlbti) kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. kesäkuuta 2016 antamat päätelmät hlbti-ihmisten tasa-arvosta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston teettämän kyselytutkimuksen, johon osallistui homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä Euroopan unionissa ja joka julkaistiin 17. toukokuuta 2013,

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman homofobian ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisesta EU:n etenemissuunnitelmasta[1],

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2017[2],

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 12. lokakuuta 2017 antaman päätöslauselman 2191 (2017) interseksuaalisten henkilöiden ihmisoikeuksien edistämisestä ja syrjinnän poistamisesta,

–  ottaa huomioon komission joulukuussa 2015 antaman luettelon hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevista toimista (ˮList of Actions to advance LGBTI Equalityˮ),

–  ottaa huomioon komission vuosikertomukset vuosilta 2016 ja 2017 hlbti-ihmisten tasa‑arvon edistämistä koskevien toimien luettelon täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2018 annetun unionin tuomioistuimen tuomion (Relu Adrian Coman ym. vastaan Inspectoratul General pentru Imigrări ja Ministerul Afacerilor Interne)[3] ja muut unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaan liittyvät oikeuskäytännöt,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston toukokuussa 2015 antaman raportin intersukupuolisten ihmisten perusoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston toukokuussa 2017 antaman raportin EU:n tämänhetkisestä muuttoliiketilanteesta ja homo- ja biseksuaaleista, transihmisistä sekä intersukupuolisista henkilöistä turvapaikanhakijoina,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun vuoden 2015 raportin intersukupuolisten ihmisten ihmisoikeuksista,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 22. huhtikuuta 2015 antaman päätöslauselman 2048 (2015) transsukupuolisten henkilöiden syrjinnästä Euroopassa,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuudesta (2019-2024) (O-000006/2019 – B8‑0014/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että hlbti-ihmiset kärsivät edelleen syrjinnästä ja väkivallasta Euroopan unionissa; ottaa huomioon, että kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät tarjoa hlbti-ihmisille oikeussuojaa syrjintää vastaan;

B.  ottaa huomioon, että 4. helmikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa homofobian ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisesta EU:n etenemissuunnitelmasta se kehotti komissiota hyväksymään hlbti-ihmisten tasa‑arvoa koskevan strategian;

C.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto kehotti 16. kesäkuuta 2016 hlbti-ihmisten tasa‑arvoa koskevissa päätelmissään jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä komission kanssa hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon osalta;

D.  ottaa huomioon, että komissio on hyväksynyt kattavia strategisia puitteita, jotka koskevat muita perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, kuten vammaisuutta ja romanien osallisuutta, mutta se ei ole vielä ryhtynyt toimiin hlbti-ihmisten oikeuksien yhteydessä;

E.  ottaa huomioon, että komission vuonna 2015 julkaisema luettelo toimista, joilla edistetään hlbti-ihmisten tasa-arvoa, ei ole sitova eikä kattava strategia;

F.  ottaa huomioon, että komission kertomukset hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon täytäntöönpanosta osoittavat, että merkittäviä toimia on toteutettu, mutta paljon on vielä tehtävä kaikkien EU:n kansalaisten, myös hlbti‑kansalaisten, tasa-arvon varmistamiseksi;

G.  ottaa huomioon, että vaikka Eurooppa-neuvoston hyväksymät suuntaviivat homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (hlbti) kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi ovat olleet EU:ta ja sen jäsenvaltioita vuodesta 2013 lähtien sitovia niiden ulkoisissa toimissa, EU:n sisäisen täydentävän sitoumuksen puute on uhka sisäiselle ja ulkoiselle yhteenkuuluvuudelle;

H.  ottaa huomioon, että neuvosto estää edelleen syrjinnän vastaisen direktiivin hyväksymisen;

1.  toistaa EU:n etenemissuunnitelmaa koskevan päätöslauselmansa suositukset;

2.  toteaa, että EU:ssa on viime vuosina havaittu sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimyksiä, jotka ovat vaikuttaneet hlbti-ihmisiin suoraan; kehottaa komissiota sitoutumaan näihin heikentämispyrkimyksiin puuttumiseen, asettamaan tasa‑arvon ja syrjimättömyyden yhdeksi painopistealaksi ja varmistamaan, että tämä sitoumus otetaan huomioon seuraavan, myöhemmin vuonna 2019 toimintansa aloittavan komission työssä;

3.  kehottaa komissiota varmistamaan, että hlbti-ihmisten oikeudet asetetaan etusijalle sen työohjelmassa 2019–2024, ja vahvistamaan eri pääosastojen välistä yhteistyötä aloilla, joilla hlbti-ihmisten oikeudet olisi valtavirtaistettava, kuten koulutuksessa ja terveydenhuollossa, kuten hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelossa esitetään;

4.  kehottaa komissiota hyväksymään toisen strategisen asiakirjan hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämiseksi;

5.  kehottaa komissiota seuraamaan ja valvomaan syrjinnän vastaisen lainsäädännön ja syrjinnän vastaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa, jotta varmistetaan hlbti-ihmisten oikeudet kaikilla aloilla;

6.  kehottaa komissiota jatkamaan työtään niiden aiheiden parissa, jotka sisältyvät jo hlbti‑ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luetteloon;

7.  kehottaa komissiota ottamaan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt mukaan tulevan hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon laatimiseen;

8.  kehottaa komissiota jatkamaan hlbti-ihmisiä ja heidän perheitään koskevia valistus- ja tiedotuskampanjoita; korostaa, että tällaiset toimet ovat tärkeitä kaikilla tasoilla, ja painottaa sitä, että olisi keskityttävä monimuotoisuuden yhteiskunnalle tuomiin etuihin sen sijaan, että vain normalisoidaan hlbti-ihmiset;

9.  kehottaa komissiota ryhtymään käytännön toimiin kaikkien perheiden, myös hlbti‑perheiden, vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi unionin tuomioistuimessa äskettäin käsitellyn asian Coman mukaisesti;

10.  panee merkille, että kahdeksassa jäsenvaltiossa sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle on edellytyksenä sterilisaatio ja 18 jäsenvaltiossa tähän vaaditaan mielenterveyden diagnoosi; kehottaa komissiota arvioimaan, ovatko tällaiset vaatimukset Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisia;

11.  kehottaa komissiota sisällyttämään tulevaan hlbti-ihmisten oikeuksia koskevaan työhönsä moniperusteisen näkökulman, ottamaan huomioon syrjäytyneiden hlbti-ihmisten moniperusteiset syrjintäkokemukset ja kehittämään toimenpiteitä heidän erityistarpeisiinsa vastaamiseksi, myös antamalla rahoitusta erityisille syrjäytyneiden hlbti-ryhmien tukiverkostoille;

12.  kehottaa komissiota jatkamaan työtään jäsenvaltioiden kanssa, jotta sen tulevat hlbti‑ihmisten oikeuksia koskevat toimet voidaan panna täytäntöön;

13.  kehottaa komissiota edistämään tähän asiaan liittyvien hyvien käytäntöjen vaihtoa; kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään tarvittavaa lainsäädäntöä, jolla kunnioitetaan, edistetään ja suojellaan asianmukaisesti hlbti-lasten perusoikeuksia, mukaan luettuna täysi suoja syrjintää vastaan;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle.

Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö