Rezolūcijas priekšlikums - B8-0127/2019Rezolūcijas priekšlikums
B8-0127/2019

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par turpmāko pasākumu sarakstu LGBTI līdztiesības sekmēšanai (2019–2024)

12.2.2019 - (2019/2573(RSP))

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-0014/2019, uz kuru jāatbild mutiski,
saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu

Roberta Metsola PPE grupas vārdā
Daniele Viotti S&D grupas vārdā
Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā
Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā
Terry Reintke, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā


Procedūra : 2019/2573(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0127/2019
Iesniegtie teksti :
B8-0127/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0127/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par turpmāko pasākumu sarakstu LGBTI līdztiesības sekmēšanai (2019–2024)

(2019/2573(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 8. un 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Ministru komitejas 2010. gada 31. martā pieņemto Ieteikumu CM/Rec(2010)5 dalībvalstīm par pasākumiem ar dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai,

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas (COM(2008)0426) un Eiropas Parlamenta 2009. gada 2. aprīļa nostāju attiecībā uz šo priekšlikumu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes 2013. gada 24. jūnija sanāksmē pieņemtās pamatnostādnes par lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību ievērošanas sekmēšanu un aizsardzību,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 16. jūnija secinājumus par LGBTI līdztiesību,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) veiktā un 2013. gada 17. maijā publicētā apsekojuma par lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transpersonām Eiropas Savienībā rezultātus,

–  ņemot vērā Parlamenta 2014. gada 4. februāra rezolūciju par ES ceļvedi homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai[1],

–  ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 16. janvāra rezolūciju par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2017. gadā[2],

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2017. gada 12. oktobra Rezolūciju Nr. 2191(2017) par interseksuāļu cilvēktiesību veicināšanu un viņu diskriminācijas izskaušanu,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas 2015. gada decembrī pieņemto pasākumu sarakstu LGBTI līdztiesības sekmēšanai,

–  ņemot vērā Komisijas 2016. un 2017. gada ziņojumus par to, kā īstenot pasākumu sarakstu LGBTI līdztiesības sekmēšanai,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas (EST) 2018. gada 5. jūnija spriedumu (Relu Adrian Coman un citi pret Inspectoratul General pentru Imigrări un Ministerul Afacerilor Interne)[3] un citu attiecīgo EST un ECT judikatūru,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2015. gada maija ziņojumu par interseksuāļu pamattiesību stāvokli,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2017. gada marta ziņojumu “Pašreizējā migrācijas situācija ES: patvēruma meklētāji, kas ir lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas un interseksuāļi”,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 2015. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un interseksuāļiem,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2015. gada 22. aprīļa Rezolūciju Nr. 2048(2015) par transpersonu diskrimināciju Eiropā,

–  ņemot vērā ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija),

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par turpmāko pasākumu sarakstu LGBTI līdztiesības sekmēšanai (2019–2024)(O-000006/2019 – B7-0014/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā LGBTI joprojām cieš no diskriminācijas un vardarbības Eiropas Savienībā; tā kā ne visas ES dalībvalstis nodrošina LGBTI personu tiesību aizsardzību pret diskrimināciju;

B.  tā kā Parlaments savā 2014. gada 4. februāra rezolūcijā par ES ceļvedi homofobijas un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai aicināja Komisiju pieņemt stratēģiju LGBTI līdztiesības sekmēšanai;

C.  tā kā Eiropadome savos 2016. gada 16. jūnija secinājumos par LGBTI līdztiesību aicināja dalībvalstis sadarboties ar Komisiju attiecībā uz pasākumu sarakstu LGBTI līdztiesības sekmēšanai;

D.  tā kā Komisija ir pieņēmusi visaptverošu stratēģisko satvaru attiecībā uz citiem jautājumiem, kas saistīti ar pamattiesībām, piemēram, invaliditāti un romu iekļaušanu, bet vēl nav veikusi šādus pasākumus saistībā ar LGBTI tiesībām;

E.  tā kā pasākumu saraksts LGBTI līdztiesības sekmēšanai, ko Komisija publicēja 2015. gadā, ir nesaistoša un vēl papildināma stratēģija;

F.  tā kā Komisijas ziņojumi par to, kā tiek īstenoti pasākumi LGBTI līdztiesības sekmēšanai, liecina, ka ir sperti nozīmīgi soļi, taču vēl ir daudz darāmā, lai nodrošinātu visu ES iedzīvotāju, tostarp LGBTI personu, vienlīdzību;

G.  tā kā, lai gan Eiropadomes pieņemtās pamatnostādnes lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai kopš 2013. gada ir bijušas saistošas ES un tās dalībvalstīm to ārējās darbības īstenošanā, tomēr tas, ka ES trūkst iekšējas papildu apņemšanās šajā jomā, rada draudus iekšējai un ārējai kohēzijai;

H.  tā kā Padome joprojām bloķē diskriminācijas novēršanas direktīvu,

1.  atkārto ieteikumus, kas pausti tā rezolūcijā par ES ceļvedi;

2.  atzīmē, ka pēdējos gados ES ir novērota negatīva reakcija pret dzimumu līdztiesību un tam ir tieša ietekme uz LGBTI personām; aicina Komisiju apņemties nepieļaut šādu negatīvu reakciju, izvirzīt līdztiesību un nediskriminēšanu par prioritāti un nodrošināt, ka šo apņemšanos savā darbā īstenos nākamā Komisija, kuras pilnvaru termiņš sāksies vēlāk 2019. gadā;

3.  aicina Komisiju nodrošināt, ka tās darba programmā 2019.–2024. gadam LGBTI tiesības tiek uzskatītas par prioritāti, un stiprināt dažādu ģenerāldirektorātu sadarbību jomās, kurās būtu jāintegrē LGBTI tiesības, piemēram, izglītības un veselības jomā, kā noteikts pasākumu sarakstā LGBTI līdztiesības sekmēšanai;

4.  aicina Komisiju pieņemt vēl vienu stratēģisku dokumentu LGBTI personu līdztiesības veicināšanai;

5.  aicina Komisiju uzraudzīt un īstenot pret diskrimināciju vērstu tiesību aktu un pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu LGBTI personu tiesību ievērošanu visās jomās;

6.  aicina Komisiju turpināt darbu pie jautājumiem, kas jau ir iekļauti pasākumu sarakstā LGBTI līdztiesības sekmēšanai;

7.  aicina Komisiju turpmāko LGBTI veltīto pasākumu saraksta izstrādē iesaistīt Parlamentu un pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

8.  aicina Komisiju turpināt izpratnes veidošanas un sabiedrības informēšanas kampaņas par LGBTI personām un viņu ģimenēm; uzsver, ka ir svarīgi šādu rīcību īstenot visos līmeņos un pievērst uzmanību ieguvumiem, ko sabiedrībai rada daudzveidība, nevis tikai LGBTI personu statusa normalizācijai;

9.  aicina Komisiju veikt konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu pārvietošanās brīvību visām ģimenēm, tostarp LGBTI ģimenēm, saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesā nesen skatīto Coman lietu;

10.  norāda, ka, lai panāktu dzimuma juridisku atzīšanu, 8 dalībvalstīs ir paredzēta prasība veikt sterilizāciju un 18 dalībvalstīs ir prasība uzstādīt garīgās veselības diagnozi; aicina Komisiju izvērtēt, vai šādas prasības ir saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu;

11.  aicina Komisiju tās turpmākajā darbā attiecībā uz LGBTI tiesībām iekļaut starpnozaru perspektīvu, ņemt vērā marginalizēto LGBTI personu intersekcionālo diskrimināciju un izstrādāt pasākumus, kas vērsti uz viņu īpašajām vajadzībām, tostarp nodrošinot finansējumu marginalizēto LGBTI grupu īpašiem atbalsta tīkliem;

12.  aicina Komisiju turpināt darbu ar dalībvalstīm, lai īstenotu tās turpmākos pasākumus LGBTI tiesību sekmēšanai;

13.  aicina Komisiju uzlabot labas prakses apmaiņu šajā jomā; aicina dalībvalstis pieņemt vajadzīgos tiesību aktus, lai nodrošinātu to, ka tiek pienācīgi ievērotas, sekmētas un aizsargātas LGBTI bērnu pamattiesības, tostarp nodrošinot pilnīgu aizsardzību pret diskrimināciju;

14.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika