Propunere de rezoluţie - B8-0127/2019Propunere de rezoluţie
B8-0127/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024)

12.2.2019 - (2019/2573(RSP))

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8‑0014/2019
în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Roberta Metsola în numele Grupului PPE
Daniele Viotti în numele Grupului S&D
Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica în numele Grupului ALDE
Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric în numele Grupului GUE/NGL
Terry Reintke, Judith Sargentini în numele Grupului Verts/ALE


Procedură : 2019/2573(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0127/2019
Texte depuse :
B8-0127/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0127/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024)

(2019/2573(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolele 8 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 21,

–  având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–  având în vedere Recomandarea CM/Rec (2010)5 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei adresată statelor membre privind măsurile de combatere a discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen, adoptată la 31 martie 2010,

–  având în vedere propunerea de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (COM(2008)0426), precum și poziția Parlamentului din 2 aprilie 2009 referitoare la această propunere,

–  având în vedere orientările pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), adoptate de Consiliul Uniunii Europene în cadrul reuniunii sale din 24 iunie 2013,

–  având în vedere concluziile Consiliului privind egalitatea pentru persoanele LGBTI din 16 iunie 2016,

–  având în vedere rezultatele anchetei privind persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgen realizate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și publicate la 17 mai 2013,

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și a discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen[1],

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2019 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017[2],

–  având în vedere Rezoluția 2191(2017) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la promovarea drepturilor omului și eliminarea discriminării intersexualilor,

–  având în vedere documentul Comisiei intitulat „Listă de acțiuni pentru promovarea egalității pentru persoanele LGBTI” din decembrie 2015,

–  având în vedere rapoartele anuale ale Comisiei din 2016 și 2017 referitoare la punerea în aplicare a Listei de acțiuni pentru promovarea egalității pentru persoanele LGTBI,

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 5 iunie 2018 (Relu Adrian Coman și alții/Inspectoratul General pentru Imigrări și Ministerul Afacerilor Interne)[3], precum și jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a CEDO,

–  având în vedere raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene din mai 2015 intitulat „Situația drepturilor fundamentale pentru persoanele intersexuale”,

–  având în vedere raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene din martie 2017 intitulat „Situația actuală a migrației în UE: solicitanții de azil ce aparțin comunității LGTBI”,

–  având în vedere raportul din 2015 al comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei privind drepturile omului și persoanele intersexuale,

–  având în vedere Rezoluția 2048 (2015) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 22 aprilie 2015 cu privire la discriminarea persoanelor intersexuale în Europa,

–  având în vedere Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei,

–  având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024) (O-000006/2019 – B8-0014/2019),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât persoanele LGBTI suferă în continuare de pe urma discriminării și a violențelor la care sunt supuse în Uniunea Europeană; întrucât nu toate statele membre ale UE le oferă persoanelor LGTBI protecție juridică împotriva discriminării;

B.  întrucât, în Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen, Parlamentul a invitat Comisia să adopte o strategie privind egalitatea pentru persoanele LGTBI;

C.  întrucât, în concluziile sale din 16 iunie 2016 privind egalitatea pentru persoanele LGBTI, Consiliul European a invitat statele membre să colaboreze cu Comisia în ceea ce privește Lista de acțiuni LGBTI;

D.  întrucât Comisia a adoptat cadre strategice cuprinzătoare cu privire la alte subiecte legate de drepturile fundamentale, cum ar fi dizabilitățile și incluziunea romilor, dar nu a luat încă măsuri similare privind drepturile persoanelor LGBTI;

E.  întrucât Lista de acțiuni pentru promovarea egalității pentru persoanele LGTBI, publicată de Comisie în 2015, constituie o strategie neobligatorie și necuprinzătoare;

F.  întrucât în rapoartele Comisiei privind punerea în aplicare a Listei de acțiuni pentru promovarea egalității persoanelor LGBTI se precizează că s-au luat măsuri importante, dar rămân încă multe de făcut pentru a asigura egalitatea pentru toți cetățenii UE, inclusiv cetățenii LGBTI;

G.  întrucât, deși orientările adoptate de Consiliul European pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului în cazul persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) sunt obligatorii pentru UE și statele sale membre în cadrul acțiunii lor externe începând din 2013, faptul că UE nu și-a asumat un angajament complementar pe plan intern reprezintă o amenințare la adresa coeziunii interne și externe;

H.  întrucât Directiva privind combaterea discriminării continuă să fie blocată în Consiliu,

1.  își reiterează recomandările formulate în Rezoluția sa privind foaia de parcurs a UE;

2.  constată că în ultimii ani în UE s-a observat o reacție ostilă egalității de gen, ce a afectat direct persoanele LGBTI; invită Comisia să se angajeze să abordeze această reacție ostilă, să considere egalitatea și nediscriminarea drept domeniu prioritar și să se asigure că viitoarea Comisie, care își va prelua mandatul mai târziu în cursul anului 2019, își asumă acest angajament în activitatea sa;

3.  invită Comisia să se asigure că drepturile persoanelor LGBTI sunt considerate prioritate în programul său de lucru pentru 2019-2024 și să consolideze cooperarea între diferitele direcții generale ce se ocupă domeniile în care ar trebui integrate drepturile LGBTI, cum ar fi, de exemplu, domeniile educației și sănătății, în conformitate cu Lista de acțiuni LGBTI;

4.  invită Comisia să adopte un alt document strategic pentru a promova egalitatea pentru persoanele LGBTI;

5.  invită Comisia să monitorizeze și să asigure punerea în aplicare a legislației de combatere a discriminării și a măsurilor de asigurare a drepturilor persoanelor LGTBI în toate domeniile;

6.  invită Comisia să își continue activitatea pe subiectele deja incluse pe Lista de acțiuni LGBTI;

7.  invită Comisia să implice Parlamentul și organizațiile societății civile în elaborarea viitoarei sale Liste de acțiuni LGBTI;

8.  invită Comisia să continue acțiunile de sensibilizare și campaniile de comunicare publică privind persoanele LGBTI și familiile acestora; subliniază faptul că aceste măsuri sunt importante la toate nivelurile, la fel ca axarea pe beneficiile aduse societății de diversitate, și nu doar pe simpla intrare în normalitate a persoanelor LGBTI;

9.  invită Comisia să ia măsuri concrete pentru a asigura libera circulație a tuturor familiilor, inclusiv a familiilor LGTBI, în conformitate cu hotărârea recentă a CJUE în cauza Coman;

10.  constată că, pentru recunoașterea legală a genului, opt state membre impun sterilizarea, iar 18 state membre impun controlul medical în vederea evaluării sănătății mintale; invită Comisia să verifice dacă aceste cerințe sunt în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

11.  invită Comisia să includă punctul de vedere al intersecționalității în activitatea sa viitoare privind drepturile persoanelor LGBTI, să ia în considerare experiențele discriminării intersecționale cu care se confruntă persoanele LGBTI și să conceapă măsuri pentru a răspunde nevoilor lor specifice, inclusiv prin punerea la dispoziție a unor fonduri pentru rețele de sprijinire specifică a grupurilor LGBTI marginalizate;

12.  invită Comisia să colaboreze în continuare cu statele membre în vederea punerii în aplicare a viitoarelor sale acțiuni privind drepturile persoanelor LGBTI;

13.  invită Comisia să intensifice schimbul de bune practici în această privință; invită statele membre să adopte legislația necesară pentru a asigura respectarea, promovarea și protejarea adecvată a drepturilor fundamentale ale copiilor LGBTI, inclusiv protejarea deplină împotriva discriminării;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Ultima actualizare: 13 februarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate