Förslag till resolution - B8-0127/2019Förslag till resolution
B8-0127/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019–2023)

12.2.2019 - (2019/2573(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B8‑0014/2019
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Roberta Metsola för PPE-gruppen
Daniele Viotti för S&D-gruppen
Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen
Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen
Terry Reintke, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen


Förfarande : 2019/2573(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0127/2019
Ingivna texter :
B8-0127/2019
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0127/2019

Europaparlamentets resolution om framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019–2023)

(2019/2573(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av rekommendation CM/Rec(2010)5 av den 31 mars 2010 från Europarådets ministerkommitté till medlemsstaterna om åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet,

–  med beaktande av förslaget till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (COM(2008)0426) och parlamentets ståndpunkt av den 2 april 2009 om detta förslag,

–  med beaktande av riktlinjerna för att främja och skydda homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och intersexuellas (hbti-personers) åtnjutande av alla mänskliga rättigheter, vilka antogs av Europeiska unionens råd vid mötet den 24 juni 2013,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 juni 2016 om lika möjligheter för hbti-personer,

–  med beaktande av resultaten av den enkätundersökning rörande homosexuella, bisexuella och transpersoner i Europeiska unionen, som utfördes av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och offentliggjordes den 17 maj 2013,

–  med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet[1],

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2019 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017[2],

–  med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution 2191(2017) av den 12 oktober 2017 om främjande av intersexuella personers mänskliga rättigheter och avskaffande av diskriminering av dem,

–  med beaktande av kommissionens åtgärdslista från december 2015 för främjande av lika möjligheter för hbti-personer,

–  med beaktande av kommissionens årliga rapporter från 2016 och 2017 om genomförandet av åtgärdslistan för främjande av lika möjligheter för hbti-personer,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols (nedan kallad domstolen) dom av den 5 juni 2018 (Relu Adrian Coman m. fl. mot Inspectoratul General pentru Imigrări och Ministerul Afacerilor Interne)[3] och annan relevant rättspraxis från domstolen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av rapporten från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter från maj 2015 The fundamental rights situation of intersex people,

–  med beaktande av rapporten från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter från mars 2017 Current migration situation in the EU: Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex asylum seekers,

–  med beaktande av 2015 års rapport från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter om mänskliga rättigheter och intersexuella personer,

–  med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution 2048(2015) av den 22 april 2015 om diskriminering av transpersoner i Europa,

–  med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–  med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (nedan kallad Istanbulkonventionen),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om åtgärdslistan för främjande av lika möjligheter för hbti-personer (2019-2023) (O-000006/2019 – B8-0014/2019),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I Europeiska unionen drabbas hbti-personer fortfarande av diskriminering och våld. Alla EU-medlemsstater har inte lagar som skyddar hbti-personer mot diskriminering.

B.  I sin resolution av den 4 februari 2014 om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet uppmanade Europaparlamentet kommissionen att anta en jämlikhetsstrategi för hbti-personer.

C.  I sina slutsatser om lika möjligheter för hbti-personer av den 16 juni 2016 uppmanade Europeiska rådet medlemsstaterna att samarbeta med kommissionen kring åtgärdslistan för hbti-personer.

D.  Kommissionen har antagit övergripande strategiska ramar för annat som hör ihop med grundläggande rättigheter, såsom funktionsnedsättning och romers integrering, men har ännu inte vidtagit några sådana åtgärder för hbti-personers rättigheter.

E.  Den åtgärdslista för främjande av lika möjligheter för hbti-personer som kommissionen offentliggjorde 2015 är en varken bindande eller övergripande strategi.

F.  Av kommissionens rapporter om genomförandet av åtgärdslistan för främjande av lika möjligheter för hbti-personer framgår det att kommissionen redan gjort mycket, men att åtskilligt återstår att göra för att alla unionsmedborgare, alltså också hbti-personer, ska få lika möjligheter.

G.  De riktlinjer som Europeiska rådet antagit för att främja och skydda homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och intersexuellas (hbti-personers) åtnjutande av alla mänskliga rättigheter har visserligen varit bindande för EU:s och medlemsstaternas externa åtgärder sedan 2013, men likafullt saknar EU ett internt kompletterande åtagande, vilket blir till fara för den inre och den yttre sammanhållningen.

H.  Det råder fortfarande dödläge i rådet kring antidiskrimineringsdirektivet.

1.  Europaparlamentet upprepar rekommendationerna i sin resolution om EU:s färdplan.

2.  Europaparlamentet noterar att jämställdheten i EU har gått kräftgång under de senaste åren, vilket fått en direkt inverkan på htbi-personer. Parlamentet uppmanar kommissionen att utfästa sig att åtgärda detta, att prioritera jämställdhet och icke-diskriminering, och att säkerställa att nästa kommission, som ska tillträda 2019, fortsätter detta åtagande i sitt arbete.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att hbti-personers rättigheter prioriteras i kommissionens arbetsprogram för perioden 2019–2024, och att stärka samarbetet mellan olika generaldirektorat inom områden där hbti-personers rättigheter bör integreras, såsom inom utbildning och hälsa, enligt vad som slagits fast i åtgärdslistan för hbti-personer.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta ytterligare ett strategidokument för främjande av hbti-personers lika möjligheter.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka och genomdriva att lagstiftningen mot diskriminering och åtgärderna för hbti-personers rättigheter genomförs på alla områden.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sitt arbete med de ämnesområden som redan finns med på åtgärdslistan för hbti-personer.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta parlamentet och organisationer från det civila samhället medverkar vid utformningen av kommissionens framtida åtgärdslista för hbti-personer.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen till fortsatta medvetandehöjande kampanjer och informationskampanjer riktade till allmänheten om hbti-personer och deras familjer. Parlamentet betonar vikten av sådana åtgärder på alla nivåer och av att tyngdpunkten förläggs till att mångfald berikar samhället, snarare än bara till att hbti-personer ska betraktas som vanliga människor.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta konkreta åtgärder för att säkerställa fri rörlighet för alla familjer, också hbti-familjer, såsom det förutsattes i domstolens dom nyligen i målet Coman.

10.  Europaparlamentet noterar att i 8 medlemsstater är sterilisering ett krav för erkännande av juridiskt kön, och 18 medlemsstater kräver en psykisk hälsodiagnos. Parlamentet uppmanar kommissionen att se efter om sådana krav är förenliga med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inlemma ett intersektionellt perspektiv i sitt kommande arbete med hbti-personers rättigheter och ta hänsyn till marginaliserade hbti-personers erfarenheter av samverkande diskriminering, och att utarbeta åtgärder för tillgodoseende av deras särskilda behov, bland annat finansiering av stödnätverk för grupper av marginaliserade hbti-personer.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sitt arbete tillsammans med medlemsstaterna för genomförande av framtida åtgärder till förmån för hbti-personers rättigheter.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra utbytet av bästa praxis i denna fråga. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta den lagstiftning som krävs för att säkerställa att de grundläggande rättigheterna för hbti-personers barn skyddas, respekteras och främjas som sig bör, också i form av fullständigt skydd mot diskriminering.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament och regeringar samt Europarådets parlamentariska församling.

Senaste uppdatering: 13 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy