Procedure : 2019/2574(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0128/2019

Indgivne tekster :

B8-0128/2019

Forhandlinger :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.16

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0130

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 137kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.353v01-00
 
B8-0128/2019

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU  (2019/2574(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Branislav Škripek for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU  (2019/2574(RSP))  
B8‑0128/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om afskaffelse af mellemdistancekernevåben (INF-traktaten), som blev undertegnet i Washington den 8. december 1987 af den daværende amerikanske præsident Ronald Reagan og den daværende leder af Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker (Sovjetunionen), Mikhail Gorbatjov,

–  der henviser til udtalelsen af 21. oktober 2018 fra USA's præsident Donald Trump, hvori han truede med at trække USA ud af INF-traktaten,

–  der henviser til erklæringen af 1. februar 2019 fra præsident Trump, hvori han bekræftede, at USA trækker sig ud af INF-traktaten,

–  der henviser til erklæringen af 2. februar 2019 fra den russiske præsident Vladimir Putin, hvori han bekræftede sin regerings suspension af Ruslands deltagelse i traktaten,

–  der henviser til den erklæring om INF-traktaten, som blev udstedt af NATO's udenrigsministre i Bruxelles den 4. december 2018,

–  der henviser til de udtalelser, som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, fremsatte på den syvende EU-konference om ikkespredning og nedrustning, der blev afholdt i Bruxelles den 18.-19. december 2018,

–  der henviser til den fælles erklæring om EU-NATO-samarbejdet, som blev undertegnet i Bruxelles den 10. juli 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at INF-traktaten blev undertegnet mellem USA og Sovjetunionen i 1987 som en våbenkontrolaftale om afskaffede alle landbaserede ballistiske missiler, krydsermissiler og løfteraketter med en rækkevidde på mellem 500 og 5500 km;

B.  der henviser til, at omkring 2692 missiler pr. maj 1991 var blevet skrottet i overensstemmelse med traktatens bestemmelser; der henviser til, at der blev foretaget kontrolinspektioner på missilanlæg i de efterfølgende 10 år; der henviser til, at samlet set er mere end 3000 missiler med atomsprænghoveder blev fjernet som følge af INF-traktaten;

C.  der henviser til, at INF-traktaten har været et centralt element i at kunne opretholde sikkerheden for Europa og dets NATO-partnere i mere end tre årtier;

D.  der henviser til, at NATO og USA gentagne gange har udtrykt betænkeligheder ved Ruslands missiludviklingsaktiviteter, navnlig hvad angår 9M729-missilsystemet, som de anser for at være i strid med INF-traktaten;

E.  der henviser til, at USA's præsident Donald Trump den 21. oktober 2018 erklærede, at han agtede at trække USA ud af traktaten under henvisning til den russiske manglende overholdelse;

F.  der henviser til, at USA formelt suspenderede traktaten den 1. februar 2019, efter at fristen på 60 dage for Rusland til at bringe sig i fuld overensstemmelse med traktaten var udløbet; der henviser til, at Rusland suspenderede traktaten den 2. februar 2019;

G.  der henviser til, at Rusland siden udtrædelsen af traktaten er begyndt at udvikle nye mellemdistance- og supersoniske missilsystemer; der henviser til, at USA også har bebudet planer om forskning og udvikling i våben, som er forbudt i henhold til INF-traktaten;

H.  der henviser til, at NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, har opfordret Rusland til at udnytte den 6-måneders periode, som USA har tilbudt, til at vende tilbage til fuld overensstemmelse;

I.   der henviser til, at Rusland gentagne gange har benægtet at have overtrådt traktaten i perioden 2014-2017, hvad der har udløst manglende tillid til eller håndhævelse af INF-traktaten;

J.  der henviser til, at Rusland forud for USA's udtrædelse af traktaten bekræftede, at det ville opstille RS-26-interkontinentale ballistiske missiler 1200 km øst for Moskva i begyndelsen af 2019;

K.  der henviser til, at Kina, som ikke har undertegnet INF-traktaten, har gennemført en vidtspændende udbygning af sit missilarsenal, herunder affyringsmateriel såsom genindflyvningsraketter med flere individuelt styrbare sprængladninger (MIRV) og ballistiske missil-bestykkede ubåde af Jin-klassen, som i øjeblikket menes at omfatte 1200 kortdistancemissiler, 200-300 mellemdistancemissiler og 75-100 interkontinentale ballistiske missiler, hvilket rejser det spørgsmål, om der er behov for en ny traktat, der binder USA, Rusland og Kina;

1.  støtter op om videreførelsen af INF-traktaten som en hjørnesten i global ikke-spredning og mener, at traktaten har udgjort et centralt element i den europæiske fred og sikkerhed i mere end tre årtier;

2.  tilslutter sig erklæringen fra NATO's udenrigsministre om, at Rusland har udviklet missilsystemer, der er i strid med INF, og som udgør en trussel mod den euro-atlantiske sikkerhed; er endvidere enig i NATO's vurdering af, at USA hele tiden har opfyldt sine forpligtelser i henhold til INF-traktaten;

3.  opfordrer Rusland til atter at bringe sig i fuld og verificerbar overensstemmelse med INF-traktaten så snart som muligt og opfordrer indtrængende Rusland til at bakke op om at sikre traktatens levedygtighed på lang sigt;

4.  anerkender betydningen af fuld gennemsigtighed og dialog med henblik på at opbygge tillid og tiltro til gennemførelsen af INF-traktaten og alle andre aftaler, der styrker strategisk stabilitet og sikkerhed;

5.  støtter kraftigt op om initiativer, der har til formål at styrke ikke-spredning og nedrustning, og tilskynder til en fornyelse af den konstruktive dialog mellem USA og Rusland i bestræbelserne på at opnå mere solide regler og garantier for de to landes missil- og nukleare arsenaler;

6.  fastholder sin fulde opbakning til en virkningsfuld, international våbenkontrol, nedrustning og ikkespredning;

7.  understreger betydningen af sammenhold mellem USA og NATO's partnere med hensyn til at opretholde den euro-atlantiske sikkerhed og afskrækkelsesevne samt NATO's forsvarsmæssige holdning;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, næstformanden for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, USA's præsident og Kongressens medlemmer, Den Russiske Føderations præsident og medlemmerne af den russiske Statsduma og Føderationsrådet.

 

Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik