Förslag till resolution - B8-0128/2019Förslag till resolution
B8-0128/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU

12.2.2019 - (2019/2574(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Branislav Škripek för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0128/2019

Förfarande : 2019/2574(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0128/2019
Ingivna texter :
B8-0128/2019
Omröstningar :
Antagna texter :

B8‑0128/2019

Europaparlamentets resolution om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU

(2019/2574(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av avtalet om medeldistanskärnvapen (INF-avtalet), som undertecknades av den dåvarande amerikanska presidenten, Ronald Reagan, och de Socialistiska Rådsrepublikernas Unions (Sovjetunionens) president, Michail Gorbatjov, i Washington den 8 december 1987,

–  med beaktande av den amerikanske presidenten Donald Trumps uttalande den 21 oktober 2018 där han hotade med att USA skulle dra sig ur INF-avtalet,

–  med beaktande av president Donald Trumps uttalande av den 1 februari 2019 där han bekräftade att USA drar sig ur INF-avtalet,

–  med beaktande av den ryske presidenten Vladimir Putins uttalande av den 2 februari 2019 där han bekräftade att hans regering hade avbrutit sitt deltagande i avtalet,

–  med beaktande av uttalandet om INF-avtalet från Natos utrikesministrar i Bryssel den 4 december 2018,

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, vid den sjunde EU-konferensen om icke-spridning och nedrustning som anordnades i Bryssel den 18–19 december 2018,

–  med beaktande av EU:s och Natos gemensamma förklaring om samarbete, som undertecknades i Bryssel den 10 juli 2018,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  INF-avtalet var ett avtal om kontroll av krigsmaterielexporter som upprättades mellan USA och Sovjetunionen 1987 och som avskaffade alla landbaserade ballistiska robotar och kryssningsrobotar samt bärraketer med en räckvidd på 500–5 500 km.

B.  I maj 1991 hade omkring 2 692 robotar avskaffats i enlighet med villkoren i avtalet. Därefter utfördes under tio års tid inspektioner på plats. Slutligen avskaffades över 3 000 robotar med kärnstridsspetsar i enlighet med INF-avtalet.

C.  INF-avtalet har varit viktigt för att upprätthålla säkerheten i Europa och dess Natopartner i över tre årtionden.

D.  Nato och USA har vid upprepade tillfällen tagit upp sina farhågor med Ryssland om dess utveckling av robotar, särskilt när det gäller robotsystemet 9M729, som de anser strida mot INF-avtalet.

E.  Den amerikanske presidenten Donald Trump förklarade den 21 oktober 2018 sin avsikt att dra tillbaka USA från avtalet med hänvisning till Rysslands bristande efterlevnad.

F.  USA avbröt formellt sitt deltagande i avtalet den 1 februari 2019 efter det att den tidsfrist på 60 dagar som fastställts för Ryssland att återgå till fullständig efterlevnad hade löpt ut. Ryssland avbröt sitt deltagande i avtalet den 2 februari 2019.

G.  Sedan Ryssland drog sig ur avtalet har man börjat utveckla nya ballistiska och hypersoniska medeldistansrobotsystem. USA har också meddelat att de har planer på att bedriva forskning och utveckling som inbegriper vapen som är förbjudna enligt INF‑avtalet.

H.  Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har uppmanat Ryssland att dra fördel av den sexmånadersperiod som USA erbjuder för att återgå till fullständig efterlevnad.

I.   Ryssland förnekade vid upprepade tillfällen överträdelserna av avtalet under perioden 2014–2017, vilket snabbt ökade förtroende för INF-avtalet eller genomförandet av det.

J.  Innan USA drogs sig ur avtalet, bekräftade Ryssland att landet skulle placera ut RS‑26 interkontinentala ballistiska robotar 1 200 km öster om Moskva i början av 2019.

K.  Kina, som inte har undertecknat INF-avtalet, har på ett omfattande sätt spridit sin robotarsenal, bland annat återinträdesfarkoster såsom MIRV-robotar och ubåtar i Jin‑klass med ballistiska robotar, och utökar sin räckvidd och arsenal exponentiellt när det gäller ballistiska robotar, som för närvarande anses omfatta 1 200 kortdistansrobotar, 200–300 medeldistansrobotar och 75–100 interkontinentala ballistiska robotar, vilket gör att behovet av ett nytt bindande avtal för USA, Ryssland och Kina ifrågasätts.

1.  Europaparlamentet fortsätter att stödja INF-avtalet, som utgör hörnstenen för det globala systemet för icke-spridning, och anser att avtalet har varit viktigt för freden och säkerheten i Europa i över tre decennier.

2.  Europaparlamentet ställer sig bakom Natos utrikesministrars uttalande om att Ryssland har utvecklat robotsystem som kränker INF-avtalet och som utgör ett hot mot den euroatlantiska säkerheten. Parlamentet instämmer också i Natos bedömning att USA har efterlevt INF-avtalet till fullo.

3.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att återgå till fullständig och kontrollerbar efterlevnad av INF-avtalet så snart som möjligt och uppmanar med kraft dess åtaganden när det gäller avtalets långsiktiga framtid.

4.  Europaparlamentet erkänner betydelsen av fullständig insyn och dialog för att skapa tillit och förtroende när det gäller genomförandet av INF-avtalet och alla andra avtal som stöder strategisk stabilitet och säkerhet.

5.  Europaparlamentet stöder helt och fullt initiativ som syftar till att stärka icke-spridning och nedrustning och uppmuntrar till en ny konstruktiv dialog mellan USA och Ryssland i syfte att uppnå strängare regler och garantier för ländernas respektive robot- och kärnkraftskapacitet.

6.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla engagemang när det gäller effektiv internationell vapenkontroll, nedrustning och icke-spridning.

7.  Europaparlamentet understryker betydelsen av enighet mellan USA och dess Natopartner för att upprätthålla den euroatlantiska säkerheten och den avskräckande effekten och Natos försvarsställning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta staternas president och ledamöterna av Förenta staternas kongress, Ryska federationens president och ledamöterna av den ryska statsduman och Ryska federationens federala råd.

 

Senaste uppdatering: 13 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy