Päätöslauselmaesitys - B8-0129/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0129/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin

12.2.2019 - (2019/2574(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0128/2019

Menettely : 2019/2574(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0129/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0129/2019
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0129/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin

(2019/2574(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osaston 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa”,

  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman ydinturvasta ja asesulusta[1],

–  ottaa huomioon YK:n aseidenriisuntaohjelman[2],

–  ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16, joka koskee rauhanomaisten ja osallistavien yhteiskuntien edistämistä kestävän kehityksen hyväksi[3],

–  ottaa huomioon Amerikan yhdysvaltojen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton (Neuvostoliitto) 8. joulukuuta 1987 tekemän keskipitkän kantaman ydinaseita koskevan sopimuksen[4] (jäljempänä ’INF-sopimus’),

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen ulkoministerin 2. helmikuuta 2019 antaman lausunnon Yhdysvaltojen aikeesta irtautua INF-sopimuksesta[5],

–  ottaa huomioon Naton ulkoministerien 4. joulukuuta 2018 antaman lausunnon INF-sopimuksesta[6],

–  ottaa huomioon Pohjois-Atlantin neuvoston 1. helmikuuta 2019 antaman lausunnon, jonka mukaan Venäjä ei noudata INF-sopimusta[7],

–  ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tähän liittyvät lausunnot, erityisesti Nobelin rauhanpalkinnon saaneen ydinaseiden vastaisen kampanjan (ICAN) 1. helmikuuta 2019 antaman lausunnon[8], jonka mukaan Yhdysvaltojen vetäytyminen INF-sopimuksesta on uhka Euroopalle ja koko maailmalle,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että INF-sopimus edellytti, että kumpikin osapuoli tuhoaa sellaisten maasta laukaistavien ydinaseiden ja tavanomaisilla aseilla varustettujen ballististen ja risteilyohjusten varastonsa, joiden kantama on 500–5 000 kilometriä, ja kielsi niitä omistamasta, valmistamasta ja testaamasta tällaisia ohjuksia;

B.  ottaa huomioon, että INF-sopimus auttoi rakentamaan ja lujittamaan vakautta kylmän sodan aikakaudella, sillä se vähensi huomattavasti ohjusten määrää Euroopassa, joten Eurooppa hyötyi INF-sopimuksen menestyksestä eniten; toteaa, että INF-sopimus on yhä nykyäänkin kansainvälisen rauhan ja vakauden pilari ja ratkaisevan tärkeä Euroopan ja koko maailman yhteiselle turvallisuudelle;

C.  ottaa huomioon, että Venäjä ja Yhdysvallat pyrkivät vuonna 2007 yhdessä muuntamaan INF-sopimuksen monenväliseksi sopimukseksi toimittamalla YK:lle ehdotuksen mutta toimet eivät saaneet tukea muilta ydinasevaltioilta;

D.  ottaa huomioon, että Obaman hallinto totesi vuonna 2014, että Venäjä rikkoi INF-sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, joiden mukaan se ei saa omistaa, valmistaa eikä testata maasta laukaistavia risteilyohjuksia, joiden kantama on 500–5 000 kilometriä, tai omistaa tai valmistaa tällaisten ohjusten kantoraketteja; ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen ulkoministeriön sen jälkeen vuosina 2015, 2016, 2017 ja 2018 julkistamissa raporteissa toistettiin Yhdysvaltojen väitteet, joiden mukaan Venäjä rikkoo sopimusta jatkuvasti;

E.  toteaa Yhdysvaltojen ilmoittaneen INF-sopimuksen 30-vuotispäivänä vuonna 2017, että vastauksena Venäjän sopimusloukkauksiin se käyttäisi diplomaattisia, sotilaallisia ja taloudellisia keinoja INF-sopimuksen valvontakomission välityksellä, kehittäisi sopimuksen mukaista ohjusteknologiaa, jota on mahdollista varustella edelleen, ja määräisi sanktioita kiellettyjen risteilyohjusjärjestelmien kehittämiseen osallistuville Venäjän yksiköille;

F.  ottaa huomioon, että presidentti Trump ilmoitti 20. lokakuuta 2018, että Yhdysvallat vetäytyisi sopimuksesta, koska Venäjä ei noudata sitä eikä Kiina liity siihen; ottaa huomioon, että 4. joulukuuta 2018 Naton ulkoministerikokouksen jälkeen Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo ilmoitti Yhdysvaltojen havainneen, että Venäjä rikkoo sopimusta olennaisesti, ja keskeyttävän vastatoimena velvoitteidensa noudattamisen 60 päivän kuluttua, ellei Venäjä ryhdy noudattamaan sopimusta täydellisesti ja todistettavasti;

G.  ottaa huomioon, että Naton ulkoministerit totesivat 4. joulukuuta 2018 Venäjän rikkovan INF-sopimusta ja kehottivat Venäjää ryhtymään pikaisesti jälleen noudattamaan sopimusta täydellisesti ja todistettavasti;

H.  toteaa, että sopimuksen mahdollinen päättyminen voisi kärjistää ydinasevaltioiden välisiä jännitteitä, aiheuttaa väärinymmärryksiä ja johtaa uuteen kilpavarusteluun;

I.  ottaa huomioon, että jos muiden merkittävien asevalvontasopimusten, kuten Amerikan yhdysvaltojen ja Venäjän federaation välisen uuden sopimuksen strategisten aseiden vähentämisestä ja rajoittamisesta (uusi START-sopimus), voimassaoloa ei jatketa, syntyisi vakavaa vahinkoa kansainväliselle asevalvontajärjestelmälle, joka on luonut kymmenien vuosien ajan vakautta ydinaseiden alalla, eikä maailmassa olisi enää ydinasevarastoille asetettuja oikeudellisesti sitovia, todennettavissa olevia rajoituksia;

J.  toteaa ydinaseiden leviämisen lisäävän turvallisuusriskejä; toteaa sen lisäävän myös riskiä, että ydinaseita päätyy muiden kuin valtiollisten toimijoiden, kuten terroristiverkostojen ja -järjestöjen, käsiin;

K.  ottaa huomioon, että Nobelin rauhanpalkinnon saanut ICAN on kehottanut kaikkia valtioita ratifioimaan ydinaseet kieltävän sopimuksen;

1.  palauttaa mieliin, että unionin tavoitteena on edistää rauhaa maailmanlaajuisesti, ja kehottaa laajentamaan sen roolia maailmanlaajuisissa aseistariisunta- ja asesulkutoimissa ja pyrkimään sen toimissa ja politiikoissa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden säilyttämiseen ja sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen tukemiseen;

2.  ilmaisee syvän huolensa Yhdysvaltojen ilmoituksesta, joka koskee sen INF-sopimuksesta johtuvien velvoitteiden soveltamisen keskeyttämistä ja sen vetäytymistä sopimuksesta kuuden kuukauden kuluessa; on huolestunut siitä, että tämä vaarantaa globaalin ja unionin turvallisuusympäristön, ja pelkää sen heikentävän ydinasevaltioiden välisiä suhteita;

3.  kehottaa Venäjää osoittamaan, että se noudattaa INF-sopimusta täydellisesti ja todistettavasti ja vastaamaan siten Yhdysvaltojen ja Naton esittämiin huolenaiheisiin ja mahdollistamaan sopimuksen jatkon;

4.  kehottaa Yhdysvaltoja ja Venäjää tehostamaan diplomaattisia toimiaan voidakseen ryhtyä rakentavaan vuoropuheluun, jossa otettaisiin huomioon kummankin osapuolen edut ja huolet, ja kehottaa niitä jatkamaan neuvotteluja hyvässä uskossa, jotta voidaan turvata INF-sopimus, ennen kuin Yhdysvallat tosiasiallisesti irtautuu siitä elokuussa 2019;

5.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa Federica Mogherinia ryhtymään vuoropuheluun INF-sopimuksen allekirjoittajavaltioiden kanssa kansainvälisen luottamuksen palauttamiseksi; kehottaa neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käynnistämään unionin johtaman aloitteen, jolla pyritään muuttamaan INF-sopimus monenväliseksi sopimukseksi, jossa olisivat mukana kaikki ydinasevaltiot, joiden joukossa olisi ainakin Kiinan kansantasavalta;

6.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja komissiota esittämään parlamentille yhteisen arvionsa Euroopan turvallisuuteen kohdistuvista vaikutuksista, mikäli INF-sopimuksen unionille ja sen kansalaisille tarjoama suoja lakkaisi olemasta; korostaa vastustavansa painokkaasti uutta asevarustelua ja Euroopan maaperän militarisointia uudelleen;

7.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa antamaan ehdotuksia unionissa käytettävissä olevan aseiden leviämisen estämisen ja asevalvonnan alan asiantuntemuksen lujittamiseksi ja varmistamaan, että unioni ottaa vahvan ja rakentavan roolin pyrittäessä kehittämään ja lujittamaan maailmanlaajuisia sääntöihin perustuvia toimia aseiden leviämisen estämiseksi sekä asevalvonnan ja aseriisunnan rakenteita;

8.  korostaa, että INF-sopimuksen epävarma tulevaisuus ei saisi vaarantaa muita asevalvontaa koskevia sopimuksia; kehottaa ennen kaikkea Yhdysvaltoja ja Venäjää uudistamaan uuden START-sopimuksen ennen sen voimassaolon päättymistä vuonna 2021;

9.  katsoo, että joukkotuhoaseeton maailma olisi kaikille turvallisempi; toteaa jälleen olevansa täysin sitoutunut säilyttämään toimivat kansainväliset asevalvonta-, aseriisunta- ja asesulkujärjestelmät, jotka ovat Euroopan ja koko maailman turvallisuuden kulmakivi; korostaa tukevansa täysin YK:n prosesseja, UNODAn työtä ja YK:n pääsihteerin António Guterresin käynnistämää aseidenriisuntaohjelmaa; muistuttaa sitoutuneensa jatkamaan politiikkaa, jolla pyritään edistämään kaikkien ydinaseiden vähentämistä ja poistamista ja saamaan aikaan ydinaseeton maailma;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioille, Natolle ja Yhdistyneille kansakunnille.

Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö