Procedūra : 2019/2574(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0129/2019

Pateikti tekstai :

B8-0129/2019

Debatai :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Balsavimas :

PV 14/02/2019 - 10.16

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0130

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 152kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.354v01-00
 
B8-0129/2019

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio Europos Sąjungai (2019/2574(RSP))


Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio Europos Sąjungai  (2019/2574(RSP))  
B8-0129/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) V antraštinės dalies 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategiją „Bendra vizija, bendri veiksmai: stipresnė Europa“,

  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo(1),

–  atsižvelgdamas į JT Nusiginklavimo darbotvarkę(2),

–  atsižvelgdamas į 16-tą Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslą skatinti taikias ir įtraukias visuomenes siekiant darnaus vystymosi(3),

–  atsižvelgdamas į 1987 m. gruodžio 8 d. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos (SSRS) Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį (toliau – INF sutartis)(4),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 2 d. JAV valstybės sekretoriaus pareiškimą dėl JAV ketinimo pasitraukti iš INF sutarties(5),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 4 d. NATO užsienio reikalų ministrų paskelbtą pareiškimą dėl INF sutarties(6),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 1 d. Šiaurės Atlanto Tarybos pareiškimą dėl to, kad Rusija nesilaiko INF sutarties(7),

–  atsižvelgdamas į susijusius pilietinės visuomenės organizacijų pareiškimus, ypač į 2019 m. vasario 1 d. 2017 m. Nobelio taikos premijos laureatės Tarptautinės branduolinio ginklo panaikinimo kampanijos (ICAN) pareiškimą „JAV pasitraukimas iš INF sutarties kelia pavojų Europai (ir pasauliui)“(8),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pagal INF sutartį abi šalys privalėjo sunaikinti savo sukauptas 500–5 500 km skriejimo nuotolio nuo žemės paleidžiamų branduolinių ir įprastinių balistinių ir sparnuotųjų raketų atsargas ir abiem šalims buvo draudžiama tokių raketų turėti, jas gaminti ir atlikti jų skrydžio bandymus;

B.  kadangi INF sutartis padėjo kurti ir stiprinti stabilumą per Šaltąjį karą ir pagal ją Europoje buvo gerokai sumažintas raketų skaičius, todėl Europa gavo daugiausia naudos iš INF sutarties sėkmės; kadangi šiuo metu INF sutartis vis dar tebėra tarptautinės taikos ir stabilumo ramstis ir ji labai svarbi užtikrinant bendrą saugumą Europoje ir visame pasaulyje;

C.  kadangi bendros Rusijos ir JAV 2007 m. pastangos pateikus pasiūlymą Jungtinėms Tautoms INF sutartį paversti daugiašale sutartimi nesulaukė paramos iš kitų branduolinių valstybių;

D.  kadangi B. Obamos administracija 2014 m. pareiškė, kad „Rusija, pažeisdama savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal INF sutartį, neturėti, negaminti 500–5 500 km skriejimo nuotolio nuo žemės paleidžiamų sparnuotųjų raketų ir neatlikti jų skrydžio bandymų bei neturėti ar negaminti tokių raketų paleidimo įrenginių; kadangi vėlesnėse 2015, 2016, 2017 ir 2018 m. JAV valstybės departamento paskelbtose ataskaitose buvo kartojami JAV teiginiai, kad Rusija ir toliau pažeidžia sutartį;

E.  kadangi 2017 m., minint INF sutarties 30-ąsias metines, JAV paskelbė, kad reaguodama į tai, jog Rusija nesilaiko sutarties, ji imsis diplomatinių, karinių ir ekonominių priemonių, pasinaudodama INF sutarties specialiąja tikrinimo komisija, ir kurs INF sutartį atitinkančią raketų technologiją, kuri gali būti išplėtota, o Rusijos subjektams, dalyvaujantiems kuriant draudžiamas sparnuotųjų raketų sistemas, taikys sankcijas;

F.  kadangi 2018 m. spalio 20 d. JAV prezidentas D. Trump paskelbė, kad JAV pasitrauks iš sutarties dėl to, kad Rusija jos nesilaiko, ir to, kad jos nėra pasirašiusi Kinija; kadangi 2018 m. gruodžio 4 d. po NATO užsienio reikalų ministrų susitikimo JAV valstybės sekretorius Mike Pompeo paskelbė, kad JAV yra nustačiusi, jog Rusija iš esmės pažeidžia šią sutartį, ir kad reaguodama į tai JAV sustabdys savo įsipareigojimus po 60 dienų, nebent Rusija vėl visiškai ir patikrinamai pradėtų laikytis sutarties;

G.  kadangi 2018 m. gruodžio 4 d. NATO užsienio reikalų ministrai pripažino Rusijos padarytus INF sutarties pažeidimus ir paragino Rusiją nedelsiant vėl visiškai ir patikrinamai pradėti laikytis sutarties;

H.  kadangi galimas sutarties nutraukimas gali eskaluoti įtampą tarp branduolinių valstybių, sukelti nesusipratimų ir pradėti naujas ginklavimosi varžybas;

I.  kadangi kitų svarbių ginklų kontrolės sutarčių, pvz., Jungtinių Amerikos Valstijų ir Rusijos Federacijos sutartis dėl tolesnio strateginės puolamos ginkluotės mažinimo ir ribojimo priemonių (naujoji START sutartis), nepratęsimas padarytų didelę žalą tarptautiniam ginklų kontrolės režimui, kuris užtikrino dešimtmečius trukusį stabilumą branduolinių ginklų klausimu, ir pasaulis liktų be teisiškai privalomų ir patikrinamų branduolinio arsenalo apribojimų;

J.  kadangi branduolinių ginklų platinimas didina saugumo pavojus; kadangi branduolinių ginklų platinimas taip pat didina pavojų, kad branduoliniai ginklai pateks į nevalstybinių subjektų, pvz., teroristinių tinklų ir organizacijų, rankas;

K.  kadangi Nobelio taikos premijos laureatė Tarptautinė branduolinio ginklo panaikinimo kampanija paragino visas valstybes ratifikuoti Sutartį dėl branduolinių ginklų uždraudimo;

1.  primena, kad ES siekia tapti pasauline taikos užtikrinimo proceso veikėja, ir ragina padidinti jos vaidmenį pasaulinėje nusiginklavimo ir ginklų neplatinimo veikloje, jos veiksmais ir politika siekti išsaugoti tarptautinę taiką ir saugumą ir remti taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl JAV pareiškimo, kad ji sustabdo įsipareigojimus pagal INF sutartį ir kad jos per šešių mėnesių laikotarpį pasitrauks iš šios sutarties; yra susirūpinęs dėl pavojaus, kurį tai kelia grėsmę pasaulio ir ES saugumo padėčiai, ir baiminasi, kad tai pablogins branduolinį ginklą turinčių valstybių santykius;

3.  ragina Rusiją pademonstruoti, kad ji visapusiškai laikosi sutarties, kad būtų galima atsakyti į JAV ir NATO iškeltus klausimus ir sudaryti sąlygas toliau įgyvendinti INF sutartį;

4.  ragina JAV ir Rusiją dėti daugiau diplomatinių pastangų, kad būtų užmegztas konstruktyvus dialogas, per kurį būtų atsižvelgiama į abiejų šalių interesus ir susirūpinimą, ir sąžiningai vesti derybas siekiant išsaugoti INF sutartį, kol 2019 m. rugpjūčio mėn. JAV iš jos nepasitraukė faktiškai;

5.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją Federicą Mogherini pradėti dialogą su INF sutarties šalimis, siekiant atkurti tarpvalstybinį pasitikėjimą; primygtinai ragina Tarybą ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją pradėti ES vadovaujamą iniciatyvą, kuria būtų siekiama INF sutartį paversti daugiašale sutartimi, į kurią pasirašytų visos branduolinės valstybės, taip pat bent jau Kinijos Liaudies Respublika;

6.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisiją pateikti Parlamentui bendrą poveikio Europos saugumui, tuo atveju, jei nustotų galioti INF sutartyje įtvirtinta Sąjungos ir jos piliečių apsauga, vertinimą; pabrėžia, kad griežtai prieštarauja naujoms ginklavimosi varžyboms ir pakartotiniam militarizavimui Europos teritorijoje;

7.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją pateikti pasiūlymų, kaip būtų galima sustiprinti turimas ekspertines žinias ginklų neplatinimo ir ginklų kontrolės ES srityje, ir užtikrinti, kad ES imtųsi tvirto ir konstruktyvaus vaidmens plėtojant ir stiprinant pasaulinius taisyklėmis grindžiamus veiksmus dėl ginklų neplatinimo ir ginklų kontrolės bei nusiginklavimo struktūrą;

8.  pabrėžia, kad dėl to, kad INF sutarties ateitis yra neaiški, neturėtų būti keliamas pavojus kitiems susitarimams dėl ginklų kontrolės; visų pirma, ragina JAV ir Rusiją atnaujinti naująją START sutartį prieš jai baigiant galioti 2021 m.;

9.  mano, kad pasaulis be masinio naikinimo ginklų būtų saugesnis visiems; pakartoja, kad yra visapusiškai įsipareigojęs išsaugoti veiksmingus tarptautinius ginklų kontrolės, nusiginklavimo ir neplatinimo režimus kaip pasaulio ir Europos saugumo pamatą; pabrėžia, kad visiškai remia JT procesus, Jungtinių Tautų nusiginklavimo reikalų biuro veiklą ir JT generalinio sekretoriaus António Guterreso pradėtą nusiginklavimo darbotvarkę; primena, kad yra įsipareigojęs tęsti politiką, kuria siekiama toliau mažinti ir panaikinti visus branduolinių ginklų arsenalus ir pasiekti, kad pasaulyje neliktų branduolinių ginklų;

10.  paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybėms narėms, NATO ir Jungtinėms Tautoms.

(1)

OL C 215, 2018 6 19, p. 202.

(2)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(3)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

(4)

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf

(5)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(6)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm

(7)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm

(8)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika