Förfarande : 2019/2574(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0129/2019

Ingivna texter :

B8-0129/2019

Debatter :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.16

Antagna texter :

P8_TA(2019)0130

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 144kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.354v01-00
 
B8-0129/2019

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för Europeiska unionen  (2019/2574(RSP))


Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano, Victor Boştinaru för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för Europeiska unionen  (2019/2574(RSP))  
B8‑0129/2019

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 21 i avdelning V i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik – Delade visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare Europa,

  med beaktande av sin resolution av den 27 oktober 2016 om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning(1),

–  med beaktande av FN:s nedrustningsagenda(2),

–  med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling nr 16, som syftar till att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling(3),

–  med beaktande av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Socialistiska rådsrepublikernas union om medeldistanskärnvapen (nedan kallat INF-avtalet) av den 8 december 1987(4),

–  med beaktande av Förenta staternas utrikesministers uttalande av den 2 februari 2019 om Förenta staternas avsikt att dra sig ur INF-avtalet(5),

–  med beaktande av Natos utrikesministrars uttalande av den 4 december 2018 om INF-avtalet(6),

–  med beaktande av Nato-uttalandet av den 1 februari 2019 om Rysslands bristande efterlevnad av INF-avtalet(7),

–  med beaktande av uttalanden från organisationer i det civila samhället, särskilt uttalandet av den 1 februari 2019 från Ican (den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, som mottagit Nobels fredspris), om att Förenta staternas utträde ur INF-avtalet sätter Europa (och hela världen) i riskzonen(8),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt INF-avtalet krävdes det att båda parterna förstör sina lager av markbaserade ballistiska robotar och kryssningsrobotar utrustade med kärnvapen eller konventionella vapen med en räckvidd på mellan 500 och 5 500 km, samtidigt som parterna förbjöds att inneha, tillverka och utföra flygtest av sådana robotar.

B.  INF-avtalet bidrog till ökad stabilitet under det kalla kriget genom att antalet robotar i Europa minskade kraftigt. Avtalets största vinnare var alltså Europa. Än idag är INF-avtalet en pelare för internationell fred och stabilitet och är av kritisk betydelse för vår kollektiva säkerhet i Europa och i hela världen.

C.  De gemensamma ryska och amerikanska försöken att genom ett förslag till FN omvandla INF-avtalet till ett multilateralt avtal 2007 lyckades inte få stöd av övriga kärnvapenstater.

D.  År 2014 hävdade Obama-administrationen att Ryssland bröt mot INF-avtalets skyldigheter att inte inneha, tillverka eller utföra flygtest av markbaserade kryssningsrobotar med en räckvidd på 500–5 500 km eller att inneha eller tillverka avskjutningsramper för sådana robotar. I rapporter från 2015, 2016, 2017 och 2018 upprepade Förenta staternas utrikesdepartement sina anklagelser om att Ryssland fortsätter att bryta mot avtalet.

E.  2017, 30 år efter INF-avtalets ingående, meddelade Förenta staterna sin avsikt att svara på de ryska INF-överträdelserna genom diplomatiska, militära och ekonomiska kompensationsåtgärder med hjälp av INF-avtalets särskilda kontrollkommission, och utveckla INF-förenlig robotteknik som kan skalas upp och vidta sanktioner mot ryska enheter som är involverade i utvecklingen av förbjudna kryssningsrobotsystem.

F.  Den 20 oktober 2018 meddelade president Trump att Förenta staterna skulle dra sig ur avtalet på grund av att Ryssland inte följer bestämmelserna och Kina inte deltar i avtalet. Den 4 december 2018, efter mötet med Natoländernas utrikesministrar, meddelade den amerikanska utrikesministern Mike Pompeo Förenta staternas uppfattning att Ryssland begått konkreta överträdelser av avtalet och att Förenta staterna därför som kompensation skulle dra sig ur sina skyldigheter 60 dagar senare, såvida inte Ryssland på nytt börjar respektera avtalet fullt ut på ett kontrollerbart sätt.

G.  Den 4 december 2018 konstaterade Natoländernas utrikesministrar att Ryssland brutit mot INF-avtalet och uppmanade landet att snarast gå tillbaka till att följa bestämmelserna i avtalet fullt ut på ett kontrollerbart sätt.

H.  Om avtalet upphör skulle det kunna leda till ökade spänningar mellan kärnvapenstaterna, missförstånd och ny kapprustning.

I.  Att inte förlänga andra större avtal om vapenkontroll, till exempel fördraget mellan Amerikas förenta stater och Ryska federationen om åtgärder för ytterligare minskning och begränsning av strategiska offensiva vapen (Start-avtalet), skulle vara till stor skada för den internationella vapenkontrollordning som har gett årtionden av stabilitet på kärnvapenområdet, och världen skulle stå utan rättsligt bindande och kontrollerbara gränser för kärnvapenarsenaler.

J.  Kärnvapenspridning ökar riskerna både för den allmänna säkerheten och för att kärnvapen kan hamna i händerna på icke-statliga aktörer, som terroristnätverk och -organisationer.

K.  Organisationen Ican, mottagare av Nobels fredspris, har uppmanat alla stater att ratificera fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar.

1.  Europaparlamentet pekar på EU:s ambitioner att aktivt främja freden i världen och anser att EU bör ha en större roll i arbetet för global nedrustning och icke-spridning, med åtgärder och politik som strävar efter att bevara internationell fred och säkerhet och stöd för en regelbaserad internationell ordning.

2.  Europaparlamentet uttrycker stor oro över att Förenta staterna har för avsikt att sluta tillämpa INF-bestämmelserna och dra sig ur INF-avtalet inom sex månader. Detta medför stora risker för säkerheten globalt och i EU, och parlamentet befarar att det skulle försämra förhållandet mellan kärnvapenstaterna.

3.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att visa att landet följer INF-bestämmelserna fullt ut och på ett kontrollerbart sätt, så att man kan åtgärda de problem som Förenta staterna och Nato har påtalat och fortsätta att tillämpa INF-avtalet.

4.  Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna och Ryssland att öka sina diplomatiska insatser och hålla en konstruktiv dialog som tar hänsyn till båda parters intressen och angelägenheter samt att förhandla i god tro för att rädda INF-avtalet innan Förenta staterna gör allvar av planerna på att dra sig ur i augusti 2019.

5.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini att hålla kontinuerliga samtal med INF-staterna för att återupprätta förtroendet över gränserna. Parlamentet uppmanar med eftertryck rådet och vice ordföranden/unionens höga representant att ta ett EU-lett initiativ för att driva frågan om att omvandla INF-avtalet till ett multilateralt avtal för alla kärnvapenstater, inbegripet, som ett minimum, Kina.

6.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/unionens höga representant och kommissionen att för parlamentet presentera sin gemensamma bedömning av hur Europas och dess medborgares säkerhet påverkas om INF-avtalets skydd upphör att fungera. Parlamentet understryker sitt starka motstånd mot ny kapprustning och återmilitarisering på europeisk mark.

7.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/unionens höga representant att lägga fram förslag om att stärka befintlig expertis om icke-spridning och vapenkontroll i EU och se till att EU spelar en kraftfull och konstruktiv roll i arbetet för att utveckla och stärka de globala regelbaserade insatserna för icke-spridning och strukturen för vapenkontroll och nedrustning.

8.  Europaparlamentet betonar att INF-avtalets osäkra framtid inte bör få äventyra andra vapenkontrollavtal. Parlamentet uppmanar särskilt Förenta staterna och Ryssland att förnya Start-avtalet innan det löper ut 2021.

9.  Europaparlamentet anser att en värld utan massförstörelsevapen är en säkrare värld för alla. Parlamentet upprepar sitt fulla engagemang för bevarandet av ändamålsenliga internationella vapenkontroll-, nedrustnings- och icke-spridningsordningar som en hörnsten för den globala och europeiska säkerheten. Parlamentet betonar sitt fulla stöd till FN-processerna, arbetet i Unoda och nedrustningsagendan som inletts av FN:s generalsekreterare António Guterres. Parlamentet kommer att fortsätta att ge sitt stöd till strategier för att minska och skrota alla kärnvapenarsenaler och skapa en kärnvapenfri värld.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaterna, Nato och FN.

(1)

EUT C 215, 19.6.2018, s. 202.

(2)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(3)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

(4)

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf

(5)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(6)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm

(7)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm

(8)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Senaste uppdatering: 13 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy