Procedure : 2019/2574(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0130/2019

Indgivne tekster :

B8-0130/2019

Forhandlinger :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.16

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0130

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 140kWORD 53k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.355v01-00
 
B8-0130/2019

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP))


Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP))  
B8‑0130/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om afskaffelse af mellemdistancekernevåben (INF-traktaten), som blev undertegnet i Washington den 8. december 1987 af den daværende amerikanske præsident, Ronald Reagan, og den daværende præsident for Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker (Sovjetunionen), Mikhail Gorbatjov,

–  der henviser til rapport fra 2018 med titlen "Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and Disarmament Agreements and Commitments", som er udarbejdet af det amerikanske udenrigsministerium,

–  der henviser til erklæring af 21. oktober 2018 fra USA's præsident Donald Trump, hvori han truede med at trække USA ud af INF-traktaten,

–  der henviser til erklæring af 1. februar 2019 fra præsident Trump, hvori han bekræftede USA's tilbagetrækning fra INF-traktaten,

–  der henviser til erklæring af 2. februar 2019 fra den russiske præsident Vladimir Putin, hvori han bekræftede sin regerings suspension af Ruslands deltagelse i traktaten,

–  der henviser til den erklæring om INF-traktaten, som blev udstedt af NATO's udenrigsministre i Bruxelles den 4. december 2018,

–  der henviser til EU's globale strategi fra juni 2016,

–  der henviser til EU-strategien mod spredning af masseødelæggelsesvåben af 10. december 2003 og den årlige situationsrapport om gennemførelsen af Den Europæiske Unions strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (2017) af 18. maj 2018(1),

–  der henviser til de bemærkninger, som Federica Mogherini, næstformand for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), fremsatte på den syvende EU-konference om ikkespredning og nedrustning, der blev afholdt i Bruxelles den 18.-19. december 2018,

–  der henviser til den fælles erklæring om EU-NATO-samarbejdet, som blev undertegnet i Bruxelles den 10. juli 2018,

–  der henviser til betænkning af 8. februar 2019 fra Udenrigsudvalget om status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at INF-traktaten, der blev undertegnet i 1987 af USA og Sovjetunionen, var en enestående aftale fra den kolde krig, eftersom den krævede, at begge lande skulle tilintetgøre deres lagre af, og ikke blot fastsatte grænser for, jordbaserede nukleare og konventionelt bevæbnede ballistiske missiler og krydsermissiler med en rækkevidde på mellem 500 og 5 500 km, og nedlagde forbud mod, at parterne besad, producerede og afprøvede sådanne missiler;

B.  der henviser til, at INF-traktaten bidrog til at begrænse den strategiske konkurrence mellem USA og Sovjetunionen, samtidig med at den var med til at opbygge og styrke stabiliteten under den kolde krig; der henviser til, at den fortsat er en hjørnesten for international fred og stabilitet, navnlig i den europæiske sikkerhedsarkitektur, og har afgørende betydning for sikkerheden i USA og dets europæiske allierede;

C.  der henviser til, at Obama-regeringen i 2014 erklærede, at Rusland "misligholdt sine forpligtelser i henhold til INF-traktaten til ikke at besidde, producere eller afprøve jordbaserede krydsermissiler med en rækkevidde på mellem 500 og 5 500 km eller at besidde eller producere løfteraketter til sådanne missiler"; der henviser til, at de efterfølgende rapporter fra det amerikanske udenrigsministerium fra 2015, 2016, 2017 og 2018 gentog USA's påstande om Ruslands fortsatte brud på traktaten;

D.  der henviser til, at præsident Trumps regering i december 2017 i anledning af 30-årsdagen for traktaten bebudede en "integreret strategi" med diplomatiske, militære og økonomiske foranstaltninger, der havde til formål at sikre, at Rusland igen overholdt sine forpligtelser; der henviser til, at disse foranstaltninger omfattede en diplomatisk indsats gennem den særlige kontrolkommission (Special Verification Commission), iværksættelse af et militært forsknings- og udviklingsprogram og økonomiske foranstaltninger over for russiske enheder, som er involveret i udviklingen og produktionen af missiler, der ikke er i overensstemmelse med traktaten;

E.  der henviser til, at præsident Trump den 20. oktober 2018 meddelte, at USA ville trække sig ud af traktaten som følge af Ruslands manglende overholdelse og Kinas manglende deltagelse; der henviser til, at USA's udenrigsminister Mike Pompeo den 4. december 2018 efter mødet mellem NATO's udenrigsministre meddelte, at USA havde konstateret Ruslands væsentlige brud på traktaten og ville suspendere sine forpligtelser som en foranstaltning, der ville være gældende i 60 dage, medmindre Rusland igen overholdt traktatens bestemmelser på en fuldstændig og verificerbar måde;

F.  der henviser til, at NATO i december 2018 udstedte en erklæring til støtte for USA's konklusioner om Ruslands væsentlige brud på sine forpligtelser i henhold til traktaten og opfordrede Rusland til hurtigst muligt at vende tilbage til at overholde traktatens bestemmelser på en fuldstændig og verificerbar måde;

G.  der henviser til, at USA den 1. februar 2019 meddelte, at det ville suspendere sine forpligtelser i henhold til INF-traktaten og påbegynde processen med at trække sig ud af den, medmindre Den Russiske Føderation inden for180 dage ville vende tilbage til at overholde traktatens bestemmelser; der henviser til, at Den Russiske Føderation den 2. februar 2019 traf en lignende beslutning om at suspendere sin deltagelse i traktaten;

1.  gentager sin fulde støtte til bevarelsen af effektive internationale våbenkontrol-, nedrustnings- og ikkespredningsordninger som en hjørnesten i den euro-atlantiske og globale sikkerhed;

2.  udtrykker sin stærke fordømmelse af Den Russiske Føderation for at fortsætte med at overtræde bestemmelserne i INF-traktaten og for ikke at udvise vilje til at vende tilbage til at overholde bestemmelserne;

3.  opfordrer Den Russiske Føderation til at vise, at det overholder traktaten på en fuld og verificerbar måde, for at adressere USA's og NATO's bekymringer og gøre det muligt at videreføre INF-traktaten;

4.  anerkender betydningen af fuld gennemsigtighed og dialog med henblik på at opbygge tillid og tiltro til gennemførelsen af INF-traktaten og alle andre aftaler, der støtter strategisk stabilitet og sikkerhed; tilskynder i lyset af ovenstående til en genoptagelse af den konstruktive dialog mellem USA og Den Russiske Føderation og opfordrer til, at der indledes forhandlinger i god tro om effektive foranstaltninger vedrørende deres kernevåbenarsenaler;

5.  beklager, at suspensionen af INF-traktaten i værste fald kan føre til afslutningen på den nuværende strategiske balance i Europa og føre til et eventuelt våbenkapløb og en optrapning af spændingerne, hvilket kan være til skade for den europæiske sikkerhed og strategiske stabilitet på kontinentet;

6.  opfordrer NF/HR til at udarbejde en fælles trusselsvurdering, der analyserer konsekvenserne for EU's sikkerhed og den eventuelle fortsættelse af den strategiske balance, såfremt INF-traktaten bliver overflødig, hvilket er den mest sandsynlige udvikling, og til rettidigt at rapportere tilbage til Parlamentet i overensstemmelse med artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Union;

7.  opfordrer NF/HR til at bistå medlemsstaterne med at udvikle en fælles holdning, der både sikrer afskrækkelse og afspænding i lyset af Udenrigsudvalgets betænkning om status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland; opfordrer medlemsstaterne til at overveje mulighederne for selv at genskabe den strategiske nukleare balance på det europæiske kontinent, hvis de fremtidige forhandlinger mellem USA og Den Russiske Føderation ikke fører til konkrete resultater;

8.  opfordrer NF/HR til at tage initiativ til og føre tilsyn med anvendelsen af EU-midler og -redskaber med henblik på at forbedre Unionens videnbase med hensyn til den menneskelige kapacitet til at analysere trusler fra atomvåben; opfordrer NF/HR til at fremlægge fornuftige planer for forebyggelse af utilsigtet anvendelse af atomvåben;

9.  opfordrer indtrængende NF/HR til at indgå i en dialog med begge signatarstater og samtidig bidrage med EU's ekspertise og erfaring på mæglingsområdet med henblik på at forhandle om en ny våbenaftale mellem USA og Den Russiske Føderation, som kan omfatte maksimale niveauer eller geografiske begrænsninger for anvendelsen af atomvåben;

10.  opfordrer indtrængende begge parter til at forny den nye START-aftale fra 2010, der udløber i 2021, og som begrænser antallet af strategiske sprænghoveder på hver side til 1 550;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, næstformanden for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, USA's præsident og kongresmedlemmer, Den Russiske Føderations præsident og medlemmerne af den russiske Statsduma og Føderationsrådet.

 

(1)

EUT C 172 af 18.5.2018, s. 1.

Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik