Postup : 2019/2574(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0130/2019

Predkladané texty :

B8-0130/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0130

NÁVRH UZNESENIA
PDF 146kWORD 54k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.355v01-00
 
B8-0130/2019

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ (2019/2574(RSP))


Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ (2019/2574(RSP))  
B8-0130/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (zmluvu INF), ktorú 8. decembra 1987 vo Washingtone podpísali vtedajší prezident USA Ronald Reagan a prezident Zväzu sovietskych socialistických republík (Sovietskeho zväzu) Michail Gorbačov,

–  so zreteľom na správu o dodržiavaní zmlúv a plnení záväzkov súvisiacich s kontrolou zbrojenia, nešírením zbraní a odzbrojením za rok 2018, ktorú vypracovalo ministerstvo zahraničných vecí USA,

–  so zreteľom na vyhlásenie prezidenta USA Donalda Trumpa z 21. októbra 2018, v ktorom pohrozil odstúpením USA od zmluvy INF,

–  so zreteľom na vyhlásenie prezidenta Trumpa z 1. februára 2019, v ktorom potvrdil odstúpenie USA od zmluvy INF,

–  so zreteľom na vyhlásenie ruského prezidenta Vladimíra Putina z 2. februára 2019, v ktorom potvrdil, že jeho vláda pozastavila účasť Ruska na zmluve,

–  so zreteľom na vyhlásenie o zmluve INF, ktoré vydali ministri zahraničných vecí krajín NATO v Bruseli 4. decembra 2018,

–  so zreteľom na globálnu stratégiu EÚ z júna 2016,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia z 10. decembra 2003 a výročnú správu o pokroku vo vykonávaní stratégie Európskej únie proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (2017) z 18. mája 2018(1),

–  so zreteľom na pripomienky Federicy Mogheriniovej, podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), prednesené na siedmej konferencii EÚ o nešírení a odzbrojení, ktorá sa konala 18. a 19. decembra 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie o spolupráci medzi EÚ a NATO, podpísané 10. júla 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci z 8. februára 2019 o stave politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zmluva INF, ktorú v roku 1987 podpísali Spojené štáty a Sovietsky zväz, bola jedinečnou dohodou v čase studenej vojny, pretože od oboch krajín požadovala nielen obmedzenie, ale zničenie ich arzenálu balistických rakiet odpaľovaných zo zeme a rakiet s plochou dráhou letu vybavených jadrovými a konvenčnými hlavicami s doletom od 500 do 5 500 km a zároveň zakázala zmluvným stranám vlastniť, vyrábať a testovať takéto rakety;

B.  keďže zmluva INF prispela k obmedzeniu strategickej hospodárskej súťaže medzi USA a Sovietskym zväzom a zároveň pomohla vybudovať a posilniť stabilitu počas studenej vojny; keďže je aj naďalej pilierom medzinárodného mieru a stability, najmä v rámci európskej bezpečnostnej architektúry, a má rozhodujúci význam pre bezpečnosť USA a jej európskych spojencov;

C.  keďže vláda prezidenta Obamu v roku 2014 uviedla, že Rusko „porušuje svoje záväzky, ktoré vyplývajú zo zmluvy INF, nevlastniť, nevyrábať a netestovať strely s plochou dráhou letu odpaľované zo zeme (GLCM) s doletom 500 až 5 500 km, ani nevlastniť či nevyrábať odpaľovacie zariadenia pre takéto strely“; keďže v správach, ktoré vydalo ministerstvo zahraničných vecí USA v rokoch 2015, 2016, 2017 a 2018, sa opakovane uvádza tvrdenie, že Rusko naďalej porušuje zmluvu;

D.  keďže vláda prezidenta Trumpa v decembri 2017 pri príležitosti 30. výročia podpísania zmluvy oznámila „integrovanú stratégiu“ diplomatických, vojenských a hospodárskych opatrení s cieľom dosiahnuť, aby Rusko dodržiavalo zmluvu; keďže tieto opatrenia zahŕňali diplomatické úsilie prostredníctvom osobitnej overovacej komisie, spustenie programu vojenského výskumu a vývoja a hospodárske opatrenia namierené proti ruským subjektom zapojeným do vývoja a výroby rakiet v rozpore so zmluvou;

E.  keďže 20. októbra 2018 prezident Trump oznámil, že USA od zmluvy odstúpia, lebo Rusko ju nedodržuje a Čína sa na nej nezúčastňuje; keďže 4. decembra 2018 po stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo oznámil, že Spojené štáty americké majú dôkazy o tom, že Rusko závažným spôsobom porušuje ustanovenia zmluvy a že preto pozastavia plnenie svojich záväzkov, pokiaľ Rusko v lehote 60 dní neobnoví plný a overiteľný súlad so zmluvou;

F.  keďže v decembri 2018 NATO vydalo vyhlásenie podporujúce zistenia USA o tom, že Rusko závažným spôsobom porušuje svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy, a vyzvalo Rusko, aby sa urýchlene vrátilo k úplnému a overiteľnému dodržiavaniu zmluvy;

G.  keďže 1. februára 2019 Spojené štáty oznámili, že pozastavia plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy INF a začnú proces odstúpenia od zmluvy, pokiaľ Ruská federácia do 180 dní nezačne znova plniť podmienky zmluvy; keďže 2. februára 2019 Ruská federácia prijala podobné rozhodnutie o pozastavení svojej účasti na zmluve;

1.  opakuje, že sa plne zasadzuje o zachovanie účinných medzinárodných režimov kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia zbraní ako základného kameňa euroatlantickej a globálnej bezpečnosti;

2.  dôrazne odsudzuje Ruskú federáciu za to, že naďalej porušuje podmienky zmluvy INF a neprejavuje žiadnu ochotu obnoviť dodržiavanie jej podmienok;

3.  vyzýva Ruskú federáciu, aby preukázala plné a overiteľné plnenie zmluvy, čím by upokojila obavy USA a NATO a umožnila pokračovanie platnosti zmluvy INF;

4.  uznáva význam, ktorý má plná transparentnosť a dialóg vzhľadom na budovanie dôvery vo vykonávanie zmluvy INF a akýchkoľvek iných dohôd, ktoré podporujú strategickú stabilitu a bezpečnosť; vzhľadom na uvedené skutočnosti nabáda, aby sa obnovil konštruktívny dialóg medzi USA a Ruskou federáciou, a žiada, aby sa v dobrej viere viedli rokovania o účinných opatreniach týkajúcich sa jadrového arzenálu oboch krajín;

5.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pozastavenie platnosti zmluvy INF by mohlo v najhoršom prípade viesť ku koncu súčasnej strategickej rovnováhy v Európe, čo by malo za následok prípadné preteky v zbrojení a eskaláciu napätia, ktoré by mohlo mať škodlivý vplyv na európsku bezpečnosť a strategickú stabilitu na kontinente;

6.  vyzýva PK/VP, aby vypracovala spoločné posúdenie hrozieb analyzujúce dôsledky pre bezpečnosť EÚ a možné pokračovanie strategickej rovnováhy, ak by sa zmluva INF stala neplatnou, čo je najpravdepodobnejší vývoj, a aby včas podala správu Parlamentu v súlade s článkom 36 Zmluvy o Európskej únii;

7.  vyzýva PK/VP, aby na základe správy Výboru pre zahraničné veci o stave politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom poskytla členským štátom pomoc pri vypracovaní spoločného stanoviska, ktoré by malo odradzujúci účinok a zároveň zaručovalo uvoľnenie napätia; vyzýva členské štáty, aby v prípade, že budúce rokovania medzi USA a Ruskou federáciou neprinesú hmatateľné výsledky, zvážili možnosti opätovného samostatného vytvorenia strategickej jadrovej rovnováhy na európskom kontinente;

8.  vyzýva PK/VP, aby iniciovala a dohliadala na využívanie finančných prostriedkov a nástrojov EÚ na zlepšenie vedomostnej základne Únie, pokiaľ ide o ľudské zdroje s cieľom analyzovať hrozby vyplývajúce z jadrových zbraní; vyzýva PK/VP, aby predložila obozretné plány s cieľom predchádzať neúmyselnému alebo náhodnému použitiu jadrových zbraní;

9.  naliehavo vyzýva PK/VP, aby sa zapojila do dialógu s oboma signatárskymi štátmi a zároveň poskytla odborné poznatky a skúsenosti EÚ v oblasti mediácie s cieľom rokovať o novej dohode o zbraniach medzi USA a Ruskou federáciou, ktorá by mohla zahŕňať maximálne úrovne alebo geografické obmedzenia, pokiaľ ide o používanie jadrových zbraní;

10.  naliehavo vyzýva obe strany, aby obnovili novú dohodu START z roku 2010, ktorej platnosť sa skončí v roku 2021 a ktorá obmedzuje počet strategických hlavíc rozmiestnených na ktorejkoľvek strane na 1 550;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi a členom Kongresu Spojených štátov amerických, prezidentovi Ruskej federácie a členom ruskej Štátnej dumy a Federálnej rady.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 172, 18.5.2018, s. 1.

Posledná úprava: 13. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia