Procedure : 2019/2574(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0131/2019

Indgivne tekster :

B8-0131/2019

Forhandlinger :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.16

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 145kWORD 48k
12.2.2019
PE635.356v01-00
 
B8-0131/2019

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP))


Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP))  
B8‑0131/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 27. oktober 2016 om nuklear sikkerhed og ikkespredning(1),

–  der henviser til artikel VI i traktaten om ikkespredning af kernevåben, som forpligter stater med atomvåben til at føre atomnedrustningsforhandlinger i god tro,

–  der henviser til FN's dagsorden for nedrustning,

–  der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling nr. 16, som sigter mod at fremme fredelige og inkluderende samfund med henblik på bæredygtig udvikling,

–  der henviser til traktaten om afskaffelse af mellemdistanceraketter (herefter "INF-traktaten") af 8. december 1987 mellem Amerikas Forenede Stater og Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker (USSR),

–  der henviser til udtalelsen af 2. februar 2019 fra USA's udenrigsminister om USA's hensigt om at trække sig ud af INF-traktaten(2),

–  der henviser til udtalelser herom fra forskellige civilsamfundsorganisationer, navnlig den, der blev fremsat den 1. februar 2019 af modtageren af Nobels fredspris i 2017 Den Internationale Kampagne om Forbud mod Atomvåben (ICAN) under overskriften "US withdrawal from INF Treaty puts Europe (and the world) at risk" (USA's tilbagetrækning fra INF-traktaten bringer Europa (og verden) i fare)(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at INF-traktaten er af afgørende betydning for Europas sikkerhed; der henviser til, at den krævede, at begge parter skulle tilintetgøre deres lagre af jordbaserede nukleare og konventionelt bevæbnede ballistiske missiler og krydsermissiler med en rækkevidde på mellem 500 og 5 500 km, og forbød dem at producere og afprøve sådanne missiler; der henviser til, at den har sikret destruktion af næsten 2 700 kort- og mellemdistancemissiler;

B.  der henviser til, at INF-traktaten var med til at opbygge og styrke stabiliteten under den kolde krig ved kraftigt at reducere antallet af missiler i Europa, således at det først og fremmest var Europa, der nød godt af INF-traktatens succes;

C.  der henviser til, at både USA og Rusland har fremsat påstande om, at den anden part har overtrådt INF-traktaten; der henviser til, at begge parter har forsømt at adressere deres gensidige bekymringer ved hjælp af en diplomatisk dialog; der henviser til, at den særlige kontrolkommission, der er nedsat i henhold til traktaten for bl.a. at behandle spørgsmål vedrørende overholdelse, ikke er blevet indkaldt; der henviser til, at Rusland for nylig inviterede amerikanske eksperter med henblik på at undersøge og drøfte mulige krænkelser;

D.  der henviser til, at USA trak sig ud af traktaten om begrænsning af antiballistiske missilsystemer i juni 2002; der henviser til, at der siden er blevet etableret nye ballistiske missilforsvarssystemer i Østeuropa;

E.  der henviser til, at præsident Trump den 20. oktober 2018 meddelte, at USA ville trække sig ud af INF-traktaten som følge af Ruslands manglende overholdelse og Kinas manglende deltagelse; der henviser til, at Rusland også har meddelt, at landet har planer om at suspendere sin deltagelse, selv om det er interesseret i at bevare traktaten;

F.  der henviser til, at meddelelsen om USA's intention om at trække sig ud af INF-traktaten også rejser tvivl om sandsynligheden af et samarbejde mellem USA og Rusland om fornyelse af traktaten om reduktion af strategiske våben (herefter "den nye START-traktat"), når den udløber i 2021; der henviser til, at en manglende fornyelse af den nye START-traktat vil være til alvorlig skade for den internationale våbenkontrolordning, der har ført til årtiers stabilitet angående atomvåben;

G.  der henviser til, at INF-traktaten er en hjørnesten i opretholdelsen af den globale strategiske stabilitet, verdensfreden og den regionale sikkerhed; der henviser til, at en opretholdelse af traktaten vil bidrage til bestræbelserne på at bevare andre eksisterende våbenkontrol- og nedrustningsaftaler, herunder den nye START-traktat, samt til at skabe gunstigere betingelser for forhandlinger om våbenbegrænsninger, nedrustning og ikkespredning;

H.  der henviser til, at Europa og verden står ved en skillevej med valget mellem at bevare atomvåbenkontrol- og -nedrustningssystemet eller stå over for et nyt våbenkapløb;

1.  er dybt bekymret over USA's intention om at trække sig ud af og suspendere sine forpligtelser i henhold til INF-traktaten; minder om, at dette vil udgøre en alvorlig risiko for den europæiske og globale sikkerhed og fred, øge den militære konkurrence og føre til en forværring af forbindelserne mellem kernevåbenstater;

2.  opfordrer USA og Rusland til at gøre en fornyet indsats for at løse problemer med overholdelsen af reglerne ved at anvende den kontrolmekanisme, der er fastsat i traktaten, og gennem forhandlinger; opfordrer indtrængende begge parter til at bevare og styrke INF-traktaten gennem en fuldstændig og streng overholdelse;

3.  opfordrer Rusland og USA til at genoptage en konstruktiv dialog med henblik på at mindske spændingerne og styrke den internationale sikkerhed og stabilitet og fremskridt med hensyn til at reducere atomvåben; opfordrer begge parter til at udvikle yderligere samarbejdsforanstaltninger for at øge tilliden og den gensidige tillid og mindske muligheden for fejlfortolkninger eller misforståelser;

4.  understreger, at den usikre fremtid for INF-traktaten ikke bør bringe andre våbenkontrolaftaler i fare; opfordrer navnlig indtrængende USA og Rusland til at forny den nye START-traktat, inden den udløber i 2021;

5.  udtrykker dyb bekymring over, at afskaffelsen af INF-traktaten potentielt gør Europa til skueplads for den nukleare konfrontation mellem Rusland og USA; afviser på det kraftigste ethvert strategisk koncept, der følger afskrækkelseslogikken, et koncept, der i det sidste århundrede bragte verden på randen af en atomkonflikt;

6.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at spille en mæglerrolle og fremme en resultatorienteret dialog om regional og global stabilitet, atomnedrustning og ikkespredning; opfordrer EU til at indlede forhandlinger med henblik på at opbygge en europæisk fredsorden, der vil garantere sikkerheden for alle, herunder landene i EU's og Ruslands fælles naboområde, stræbe efter nedrustning, styrke demokratiet og retsstatsprincippet, garantere alle menneskerettigheder, lette civilsamfundskontakter og fremme handel og økonomisk samarbejde; er af den opfattelse, at OSCE kunne være det rette forum for en sådan drøftelse;

7.  udtrykker alvorlig bekymring over risikoen for en genoptagelse af atomvåbenkapløbet i Europa; afviser på det kraftigste enhver plan om opstilling af nye atomvåben i Europa og opfordrer til en øjeblikkelig tilbagetrækning af amerikanske atomvåben fra Tyskland, Italien, Belgien og Nederlandene; modsætter sig på det kraftigste den igangværende militære oprustning i Europa og opfordrer til, at dette nye våbenkapløb bringes til ophør;

8.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at gøre atomnedrustning til en udenrigs- og sikkerhedspolitisk prioritet; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at undertegne og ratificere FN-traktaten om forbud mod kernevåben;

9.  beklager, at lande med atomvåben fortsætter med at modernisere deres arsenaler, forsinker indsatsen for at reducere eller fjerne deres atomvåben og følger en militærdoktrin med nuklear afskrækkelse; opfordrer lande med atomvåben til straks at stoppe den kvalitative forbedring, udviklingen, produktionen og oplagringen af atomsprænghoveder og fremføringsmidler hertil og udtrykker bekymring for, at denne udvikling bringer traktaten om ikkespredning af kernevåben i fare;

10.  opfordrer indtrængende alle lande med atomvåben til at indlede bilaterale og multilaterale atomnedrustningsforhandlinger;

11.  minder om, at opbygning af en verden uden masseødelæggelsesvåben er den eneste sikre metode til undgå den største potentielle menneskeskabte katastrofe; fremhæver på ny sit fulde engagement i bevarelsen af effektive internationale våbenkontrol-, nedrustnings- og ikkespredningsordninger som en hjørnesten i den globale og europæiske sikkerhed; understreger sin fulde støtte til FN-processerne, UNODA's arbejde og den dagsorden for nedrustning, der er lanceret af FN's generalsekretær António Guterres; minder om sit tilsagn om at føre politikker, der har til formål at fremme reduktion og afskaffelse af alle atomarsenaler og opnå en verden uden atomvåben;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaterne, NATO og FN.

 

(1)

EUT C 215 af 19.6.2018, s. 202.

(2)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(3)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik