Päätöslauselmaesitys - B8-0131/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0131/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin

12.2.2019 - (2019/2574(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2019/2574(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0131/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0131/2019
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0131/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin

(2019/2574(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman ydinturvasta ja asesulusta[1],

–  ottaa huomioon ydinsulkusopimuksen (NPT) VI artiklan, jossa määrätään ydinasevaltioiden velvollisuudesta jatkaa ydinaseriisuntaa koskevia neuvotteluja vilpittömässä mielessä,

–  ottaa huomioon YK:n aseidenriisuntaohjelman,

–  ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16, joka koskee rauhanomaisten ja osallistavien yhteiskuntien edistämistä kestävän kehityksen hyväksi,

–  ottaa huomioon Amerikan yhdysvaltojen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton (Neuvostoliitto) 8. joulukuuta 1987 tekemän keskipitkän kantaman ydinaseita koskevan sopimuksen (jäljempänä ’INF-sopimus’),

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen ulkoministerin 2. helmikuuta 2019 antaman lausunnon Yhdysvaltojen aikeesta vetäytyä INF-sopimuksesta[2],

–  ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tähän liittyvät lausunnot, erityisesti vuoden 2017 Nobelin rauhanpalkinnon saaneen ydinaseiden vastaisen kampanjan (ICAN) 1. helmikuuta 2019 antaman lausunnon, jonka mukaan Yhdysvaltojen vetäytyminen INF-sopimuksesta on uhka Euroopalle ja koko maailmalle[3],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että INF-sopimus on Euroopan turvallisuuden kannalta olennainen; ottaa huomioon, että siinä edellytettiin, että kumpikin osapuoli tuhoaa sellaisten maasta laukaistavien ydinaseiden ja tavanomaisilla aseilla varustettujen ballististen ja risteilyohjusten varastonsa, joiden kantama on 500–5 500 kilometriä, ja siinä kiellettiin niitä omistamasta, valmistamasta ja testaamasta tällaisia ohjuksia; ottaa huomioon, että sillä on varmistettu lähes 2 700:n lyhyen ja keskipitkän kantaman ohjuksen tuhoaminen;

B.  ottaa huomioon, että INF-sopimus auttoi rakentamaan ja lujittamaan vakautta kylmän sodan aikakaudella, sillä se vähensi huomattavasti ohjusten määrää Euroopassa, joten Eurooppa hyötyi eniten INF-sopimuksen menestyksestä;

C.  ottaa huomioon, että sekä Yhdysvallat että Venäjä ovat väittäneet, että toinen osapuoli on rikkonut INF-sopimusta; ottaa huomioon, että nämä osapuolet eivät ole kyenneet ratkaisemaan keskinäisiä huolenaiheitaan diplomaattisen vuoropuhelun avulla; ottaa huomioon, että sopimuksella perustettua erityistä tarkastuskomissiota, jonka tehtävänä on muun muassa käsitellä sopimuksen noudattamista koskevia huolenaiheita, ei ole kutsuttu koolle; ottaa huomioon, että Venäjä kutsui äskettäin Yhdysvaltojen asiantuntijoita tutkimaan mahdollisia rikkomuksia ja keskustelemaan niistä;

D.  ottaa huomioon, että Yhdysvallat vetäytyi ballististen ohjusten torjuntajärjestelmiä koskevasta sopimuksesta kesäkuussa 2002; ottaa huomioon, että Itä-Eurooppaan on sittemmin sijoitettu uusia ballistisia ohjuksia koskevia puolustusjärjestelmiä;

E.  ottaa huomioon, että presidentti Trump ilmoitti 20. lokakuuta 2018, että Yhdysvallat vetäytyy INF-sopimuksesta, koska Venäjä ei noudata sitä eikä Kiina ole liittynyt siihen; toteaa, että vaikka Venäjä on ilmoittanut olevansa kiinnostunut sopimuksen säilyttämisestä, se on kuitenkin myös ilmoittanut aikovansa keskeyttää osallistumisensa siihen;

F.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen ilmoitus aikomuksesta vetäytyä INF-sopimuksesta asettaa kyseenalaiseksi myös Yhdysvaltojen ja Venäjän mahdollisen yhteistyön jatkumisen todennäköisyyden uuden strategisten aseiden vähentämissopimuksen (jäljempänä ”uusi START-sopimus”) uudistamisessa sen voimassaolon päättyessä vuonna 2021; toteaa, että uuden START-sopimuksen uusimisen epäonnistuminen vahingoittaisi vakavasti kansainvälistä asevalvontajärjestelmää, joka on tarjonnut ydinaseiden osalta vakaan tilanteen vuosikymmenten ajan;

G.  katsoo, että INF-sopimus on kulmakivi, jonka avulla ylläpidetään maailmanlaajuista strategista vakautta, maailmanrauhaa ja alueellista turvallisuutta; ottaa huomioon, että sopimuksen säilyttäminen edistäisi osaltaan pyrkimyksiä säilyttää muut olemassa olevat asevalvontaa ja aseistariisuntaa koskevat sopimukset, mukaan luettuna uusi START‑sopimus, sekä luoda suotuisammat olosuhteet neuvotteluille, jotka koskevat aserajoituksia, aseistariisuntaa ja aseiden leviämisen estämistä;

H.  ottaa huomioon, että Eurooppa ja maailma ovat tienhaarassa, jossa on valittava, säilytetäänkö ydinasevalvonta- ja ydinaseriisuntajärjestelmä vai lähdetäänkö uuteen kilpavarusteluun;

1.  on erittäin huolestunut siitä, että Yhdysvallat aikoo vetäytyä INF-sopimuksesta ja keskeyttää siitä johtuvien velvoitteidensa noudattamisen; muistuttaa, että tämä uhkaa vakavasti Euroopan ja maailman turvallisuutta ja rauhaa, lisää sotilaallista kilpailua ja johtaa ydinasevaltioiden välisten suhteiden huonontumiseen;

2.  kehottaa Yhdysvaltoja ja Venäjää pyrkimään jälleen velvoitteiden noudattamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen käyttämällä sopimuksessa määrättyä tarkastusmekanismia ja neuvottelemalla; kehottaa painokkaasti molempia osapuolia säilyttämään INF-sopimuksen ja vahvistamaan sitä noudattamalla sitä täysimittaisesti ja tinkimättömästi;

3.  kehottaa Venäjää ja Yhdysvaltoja aloittamaan uudelleen rakentavan vuoropuhelun, jotta vähennetään jännitteitä ja vahvistetaan kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta sekä edistymistä ydinaseiden vähentämisessä; kehottaa molempia osapuolia kehittämään uusia yhteistyötoimia varmuuden ja keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi ja väärintulkintojen tai väärinymmärrysten mahdollisuuksien vähentämiseksi;

4.  korostaa, että INF-sopimuksen epävarma tulevaisuus ei saisi vaarantaa muita asevalvontaa koskevia sopimuksia; kehottaa ennen kaikkea Yhdysvaltoja ja Venäjää uudistamaan uuden START-sopimuksen ennen sen voimassaolon päättymistä vuonna 2021;

5.  ilmaisee syvän huolensa siitä, että INF-sopimuksesta luopuminen saattaa tehdä Euroopasta Venäjän ja Yhdysvaltojen välisen ydinaseselkkauksen tapahtumapaikan; torjuu jyrkästi jokaisen strategisen konseptin, joka noudattaa pelotteen logiikkaa, joka on viime vuosisadalla vienyt maailman ydinkonfliktin partaalle;

6.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toimimaan välittäjänä ja edistämään tuloshakuista vuoropuhelua alueellisesta ja maailmanlaajuisesta vakaudesta, ydinaseriisunnasta ja aseiden leviämisen estämisestä; kehottaa EU:ta käynnistämään neuvottelut sellaisen eurooppalaisen rauhanjärjestyksen luomiseksi, jossa taataan kaikkien turvallisuus, mukaan luettuina valtiot EU:n ja Venäjän yhteisessä naapurustossa, ja pyritään aseidenriisuntaan, demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseen, ihmisoikeuksien takaamiseen kaikille, kansalaisyhteiskunnan kontaktien helpottamiseen sekä kaupan ja taloudellisen yhteistyön edistämiseen; katsoo, että Etyj voisi olla sopiva foorumi tällaisen keskustelun käynnistämiselle;

7.  ilmaisee vakavan huolensa vaarasta, että ydinasekilpailu käynnistyy Euroopassa uudelleen; torjuu jyrkästi kaikki suunnitelmat uusien ydinaseiden käyttöönotosta Euroopassa ja kehottaa vetämään Yhdysvaltojen ydinaseet välittömästi pois Saksasta, Italiasta, Belgiasta ja Alankomaista; vastustaa jyrkästi käynnissä olevaa sotilaallisen läsnäolon voimistumista Euroopassa ja kehottaa lopettamaan tämän uuden kilpavarustelun;

8.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään ydinaseriisunnasta ulko- ja turvallisuuspoliittisen prioriteetin; kehottaa jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan ydinaseet kieltävän YK:n sopimuksen;

9.  pitää valitettavana, että ydinasevaltiot jatkavat asevarastojensa nykyaikaistamista, viivyttävät toimiaan ydinaseidensa vähentämiseksi tai poistamiseksi ja noudattavat ydinpelotteeseen perustuvaa sotilaallista doktriinia; kehottaa ydinasevaltioita lopettamaan välittömästi ydinkärkien ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien laadullisen parantamisen, kehittämisen, tuotannon ja varastoimisen, ja on huolissaan siitä, että tämä kehitys vaarantaa ydinsulkusopimuksen;

10.  kehottaa painokkaasti kaikkia ydinasevaltioita ryhtymään kahdenvälisiin ja monenvälisiin ydinaseriisuntaa koskeviin neuvotteluihin;

11.  muistuttaa, että sellaisen maailman rakentaminen, jossa ei ole joukkotuhoaseita, on ainoa turvallinen tapa välttää suurin mahdollinen ihmisen aiheuttama katastrofi; toteaa jälleen olevansa täysin sitoutunut säilyttämään toimivat kansainväliset asevalvonta-, aseriisunta- ja asesulkujärjestelmät, jotka ovat Euroopan ja koko maailman turvallisuuden kulmakivi; korostaa tukevansa täysin YK:n prosesseja, UNODAn työtä ja YK:n pääsihteerin António Guterresin käynnistämää aseidenriisuntaohjelmaa; muistuttaa sitoutuneensa jatkamaan politiikkaa, jolla pyritään edistämään kaikkien ydinaseiden vähentämistä ja poistamista ja saamaan aikaan ydinaseeton maailma;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioille ja Yhdistyneille kansakunnille.

Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö