Procedure : 2019/2574(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0131/2019

Ingediende teksten :

B8-0131/2019

Debatten :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Stemmingen :

PV 14/02/2019 - 10.16

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 145kWORD 48k
12.2.2019
PE635.356v01-00
 
B8-0131/2019

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2019/2574(RSP))


Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan namens de GUE/NGL-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2019/2574(RSP))  
B8‑0131/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn resolutie van 27 oktober 2016 over nucleaire veiligheid en non-proliferatie(1),

–  gezien artikel VI van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), uit hoofde waarvan kernwapenstaten verplicht zijn te goeder trouw onderhandelingen te voeren omtrent nucleaire ontwapening,

–  gezien de agenda voor ontwapening van de Verenigde Naties,

–  gezien duurzameontwikkelingsdoelstelling 16 van de VN, die gericht is op de bevordering van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling,

–  gezien het Verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken ter vernietiging van de kernwapens voor de middellange en de korte afstand van 8 december 1987 (hierna "het INF-verdrag" genoemd),

–  gezien de verklaring van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken van 2 februari 2019 over het voornemen van de VS om zich terug te trekken uit het INF-verdrag(2),

–  gezien de bijbehorende verklaringen van maatschappelijke organisaties, met name de verklaring van 1 februari 2019 van de winnaar van de Nobelprijs voor de vrede van 2017, de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN), getiteld "US withdrawal from INF Treaty puts Europe (and the world) at risk" (De terugtrekking van de VS uit het INF-verdrag brengt Europa (en de rest van Europa) in gevaar)(3),

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het INF-verdrag van fundamenteel belang is voor de veiligheid in Europa; overwegende dat beide partijen uit hoofde van dit verdrag werden verplicht hun voorraden van vanop de grond te lanceren nucleaire en conventionele ballistische raketten en kruisvluchtwapens met een bereik van 500 tot 5 500 km te vernietigen, en dat hen tevens werd verboden dit soort raketten te bezitten en te produceren en er testvluchten mee uit te voeren; overwegende dat het verdrag voor de vernietiging van bijna 2 700 raketten voor de korte en middellange afstand heeft gezorgd;

B.  overwegende dat het INF-verdrag heeft bijgedragen tot de totstandbrenging en de versterking van stabiliteit in het tijdperk van de Koude Oorlog door het aantal raketten in Europa fors terug te dringen, en dat het succes van het INF-verdrag daardoor in de eerste plaats voordelen heeft opgeleverd voor Europa;

C.  overwegende dat zowel de Verenigde Staten als Rusland ten aanzien van elkaar beschuldigingen hebben geuit over de schending van het INF-verdrag door de andere partij; overwegende dat geen van beide partijen erin is geslaagd de wederzijdse bezorgdheden weg te nemen door middel van een diplomatieke dialoog; overwegende dat de speciale verificatiecommissie die krachtens het verdrag is opgericht om onder meer toe te zien op de naleving niet is bijeengeroepen; overwegende dat Rusland onlangs Amerikaanse deskundigen heeft uitgenodigd om mogelijke schendingen te onderzoeken en te bespreken;

D.  overwegende dat de Verenigde Staten zich in juni 2002 hebben teruggetrokken uit het Verdrag over de beperking van antiballistische raketten (ABM-verdrag); overwegende dat er inmiddels nieuwe afweersystemen tegen ballistische raketten zijn opgesteld in Oost-Europa;

E.  overwegende dat president Trump op 20 oktober 2018 heeft aangekondigd dat de VS zich zou terugtrekken uit het INF-verdrag, omdat Rusland het verdrag niet naleeft en China geen partij is bij het verdrag; overwegende dat Rusland weliswaar heeft verklaard het verdrag te willen behouden, maar tevens zijn plannen heeft aangekondigd zijn deelname te zullen opschorten;

F.  overwegende dat de aankondiging van het Amerikaanse voornemen om zich terug te trekken uit het INF-verdrag ook vragen doet rijzen over de waarschijnlijkheid van een mogelijke samenwerking tussen de VS en Rusland om het New Strategic Arms Reduction Treaty (hierna "het New START-verdrag" genoemd) te verlengen wanneer het huidige START-verdrag in 2021 afloopt; overwegende dat niet-verlenging van het New START-verdrag een grote slag zou toebrengen aan de internationale regeling inzake wapenbeheersing, die ons tientallen jaren van stabiliteit op het gebied van kernwapens heeft gebracht;

G.  overwegende dat het INF-verdrag een hoeksteen vormt voor het behoud van mondiale strategische stabiliteit, wereldvrede en regionale veiligheid; overwegende dat het overeind blijven van dit verdrag een impuls kan geven aan inspanningen om andere bestaande overeenkomsten inzake wapenbeheersing en ontwapening te behouden, waaronder het New START-verdrag, en een klimaat kan creëren dat gunstiger is voor onderhandelingen over wapenbeperking, ontwapening en non-proliferatie;

H.  overwegende dat Europa en de wereld zich op een kruispunt bevinden tussen de keuze om het systeem van kernwapenbeheersing en nucleaire ontwapening te behouden of een nieuwe wapenwedloop te beginnen;

1.  is erg verontrust door het voornemen van de VS om zich terug te trekken uit het INF-verdrag en zijn verplichtingen uit hoofde van dit verdrag op te schorten; wijst erop dat deze actie ernstige risico's met zich meebrengt voor de Europese en mondiale veiligheid en vrede, en zal leiden tot een grotere militaire concurrentie en een verslechtering van de betrekkingen tussen kernwapenstaten;

2.  doet een oproep aan de Verenigde Staten en Rusland om opnieuw te proberen de bezorgdheden inzake naleving weg te nemen met behulp van het verificatiemechanisme waarin is voorzien in het verdrag en via onderhandelingen; dringt er bij beide partijen sterk op aan het INF-verdrag te behouden en te versterken door het volledig en strikt na te leven;

3.  verzoekt Rusland en de Verenigde Staten om opnieuw een constructieve dialoog te voeren, teneinde de spanningen te doen afnemen, de internationale veiligheid en stabiliteit te versterken en grotere vorderingen te maken bij de beperking van kernwapens; doet een oproep aan beide partijen om bijkomende samenwerkingsmaatregelen tot stand te brengen om het wederzijdse vertrouwen te vergroten en de kans op verkeerde interpretaties of misverstanden te verkleinen;

4.  benadrukt dat de onzekere toekomst van het INF-verdrag andere overeenkomsten inzake wapenbeheersing niet op de helling mag zetten; dringt er met name bij de Verenigde Staten en Rusland op aan het New START-verdrag te verlengen voor het in 2021 afloopt;

5.  toont zich diep bezorgd over het feit dat het opzeggen van het INF-verdrag Europa mogelijk tot strijdtoneel van een nucleaire confrontatie tussen Rusland en de VS maakt; verzet zich uit alle macht tegen een strategisch concept volgens de logica van afschrikking, een concept dat de wereld in de vorige eeuw op de rand van een nucleair conflict heeft gebracht;

6.  dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan een bemiddelende rol te spelen en het pad te effenen voor een op resultaten gerichte dialoog over regionale en mondiale stabiliteit, nucleaire ontwapening en non-proliferatie; verzoekt de EU onderhandelingen op te starten om een Europese vredesorde tot stand te brengen waarin de veiligheid van iedereen is gegarandeerd, met inbegrip van de gemeenschappelijke buurlanden van de EU en Rusland, en hierbij te streven naar ontwapening, versterking van de democratie en de rechtsstaat, waarborging van de mensenrechten, bevordering van contacten op het niveau van het maatschappelijk middenveld en stimulering van samenwerking op het gebied van handel en economie; is van mening dat de OVSE mogelijk het geschikte forum is om dergelijke besprekingen op gang te brengen;

7.  toont zich diep bezorgd over het risico op een nieuwe nucleaire wapenwedloop in Europa; verwerpt nadrukkelijk elk plan voor de opstelling van kernwapens in Europa, en dringt aan op de onmiddellijke verwijdering van de Amerikaanse kernwapens in Duitsland, Italië, België en Nederland; verzet zich uit alle macht tegen de huidige toenemende militaire aanwezigheid in Europa en dringt erop aan dat deze nieuwe wapenwedloop wordt stopgezet;

8.  roept de EU en haar lidstaten ertoe op nucleaire ontwapening tot prioriteit te verheffen in hun buitenlands en veiligheidsbeleid; dringt er bij de lidstaten op aan het VN-verdrag tot verbod van kernwapens te ondertekenen en te ratificeren;

9.  betreurt dat landen met kernwapens hun arsenaal blijven moderniseren, de beperking of uitbanning van hun kernwapens blijven uitstellen en nog steeds vasthouden aan een militaire doctrine van nucleaire afschrikking; verzoekt landen met kernwapens onmiddellijk te stoppen met de kwaliteitsverbetering, de ontwikkeling, de productie en het aanleggen van een voorraad van kernkoppen en de overbrengingssystemen hiervoor, en maakt zich er zorgen over dat deze ontwikkeling het NPV in gevaar brengt;

10.  verzoekt alle landen met kernwapens dringend bilaterale en multilaterale onderhandelingen over nucleaire ontwapening op te starten;

11.  wijst erop dat het bouwen van een wereld zonder massavernietigingswapens de enige veilige manier is om de grootst mogelijke door de mens veroorzaakte ramp te voorkomen; wijst er nogmaals op zich volledig achter het behoud van doeltreffende internationale regelingen voor wapenbeheersing, ontwapening en non-proliferatie te scharen; benadrukt zich ten volle willen inzetten voor de VN-processen, het werk van het VN-Bureau voor ontwapeningszaken (Unoda) en de agenda voor ontwapening die door VN-secretaris-generaal António Guterres is opgestart; wijst nogmaals op zijn vastbeslotenheid om beleid na te streven dat er specifiek op gericht is vooruitgang te boeken bij de beperking en uitbanning van alle kernwapenarsenalen en een wereld zonder kernwapens tot stand te brengen;

12.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden, de lidstaten en de Verenigde Naties.

 

(1)

PB C 215 van 19.6.2018, blz. 202.

(2)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(3)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid