Procedura : 2019/2574(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0131/2019

Teksty złożone :

B8-0131/2019

Debaty :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Głosowanie :

PV 14/02/2019 - 10.16

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 154kWORD 47k
12.2.2019
PE635.356v01-00
 
B8-0131/2019

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie przyszłości traktatu INF oraz konsekwencji dla UE (2019/2574(RSP))


Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości traktatu INF oraz konsekwencji dla UE (2019/2574(RSP))  
B8‑0131/2019

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 października 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej(1),

–  uwzględniając art. VI Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) zobowiązujący państwa posiadające broń jądrową do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji w sprawie rozbrojenia jądrowego,

–  uwzględniając plan działań ONZ na rzecz rozbrojenia,

–  uwzględniając cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 16 dotyczący promowania pokojowych i inkluzywnych społeczeństw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi,

–  uwzględniając Traktat o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (zwany dalej „traktatem INF”) z dnia 8 grudnia 1987 r. zawarty między

–  uwzględniając oświadczenie sekretarza stanu USA z dnia 2 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru USA wycofania się z traktatu INF(2),

–  uwzględniając oświadczenia w tej sprawie wydane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności oświadczenie laureatki Pokojowej Nagrody Nobla z 2017 r. Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN) z dnia 1 lutego 2019 r. pt. „Wycofanie się USA z traktatu INF zagraża Europie (i światu)”(3),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że traktat INF ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa Europy; mając na uwadze, że zobowiązuje on obie strony do zniszczenia posiadanych zapasów naziemnych pocisków balistycznych i manewrujących uzbrojonych w głowice jądrowe i konwencjonalne o zasięgu od 500 do 5 500 km, a jednocześnie zakazuje posiadania, produkowania i testowania takich pocisków; mając na uwadze, że dzięki traktatowi zniszczono niemal 2 700 pocisków rakietowych bliskiego i średniego zasięgu;

B.  mając na uwadze, że traktat INF przyczynił się do budowy i wzmocnienia stabilności w okresie zimnej wojny dzięki znacznemu zmniejszeniu liczby pocisków w Europie, co sprawiło, że Europa najbardziej skorzystała na sukcesie tego traktatu;

C.  mając na uwadze, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja zarzuciły drugiej stronie naruszenie traktatu INF; mając na uwadze, że obie strony nie rozwiązały wzajemnych problemów w drodze dialogu dyplomatycznego; mając na uwadze, że specjalna komisja weryfikacyjna ustanowiona na mocy traktatu, aby zająć się m.in. kwestiami przestrzegania jego postanowień, nie została powołana; mając na uwadze, że Rosja zaprosiła niedawno amerykańskich ekspertów do zbadania i omówienia ewentualnych naruszeń;

D.  mając na uwadze, że w czerwcu 2002 r. Stany Zjednoczone wycofały się z traktatu o ograniczeniu systemów antybalistycznych; mając na uwadze, że od tego czasu w Europie Wschodniej rozmieszczono nowe systemy obrony przed rakietami balistycznymi;

E.  mając na uwadze, że 20 października 2018 r. prezydent Donald Trump ogłosił, iż Stany Zjednoczone wycofają się z traktatu INF z powodu nieprzestrzegania jego postanowień przez Rosję i braku uczestnictwa Chin; mając na uwadze, że Rosja, wyrażając zainteresowanie utrzymaniem traktatu, również ogłosiła, że zamierza zawiesić swój udział;

F.  mając na uwadze, że zapowiedź wycofania się USA z traktatu INF stawia również pod znakiem zapytania prawdopodobieństwo ewentualnej współpracy USA i Rosji przy odnowieniu nowego układu o ograniczeniu zbrojeń strategicznych (zwanego dalej „nowym układem START”) po jego wygaśnięciu w 2021 r.; mając na uwadze, że nieodnowienie nowego układu START poważnie zaszkodziłoby międzynarodowemu systemowi kontroli zbrojeń, który od dziesięcioleci zapewnia stabilność, jeśli chodzi o broń jądrową;

G.  mając na uwadze, że traktat INF stanowi podstawę utrzymania globalnej stabilności strategicznej, pokoju światowego i bezpieczeństwa regionalnego; mając na uwadze, że utrzymanie traktatu przyczyniłoby się do utrzymania innych istniejących porozumień w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia, w tym nowego układu START, a także do stworzenia warunków bardziej sprzyjających negocjacjom dotyczącym ograniczenia zbrojeń, rozbrojenia i nieproliferacji;

H.  mając na uwadze, że Europa i świat stoją na rozdrożu, mając do wyboru utrzymanie systemu kontroli broni jądrowej i rozbrojenia albo groźbę nowego wyścigu zbrojeń;

1.  jest głęboko zaniepokojony zamiarem Stanów Zjednoczonych wycofania się z traktatu INF i zawieszenia zobowiązań z niego wynikających; przypomina, że stworzy to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i pokoju w Europie i na świecie, zwiększy rywalizację wojskową i doprowadzi do pogorszenia się stosunków między państwami posiadającymi broń jądrową;

2.  wzywa Stany Zjednoczone i Rosję do wznowienia wysiłków w celu rozwiązania problemów dotyczących nieprzestrzegania postanowień, z zastosowaniem mechanizmu weryfikacji przewidzianego w traktacie i w drodze negocjacji; pilnie wzywa obie strony do utrzymania i wzmocnienia traktatu INF poprzez przestrzeganie w pełni i ściśle jego postanowień;

3.  wzywa Rosję i Stany Zjednoczone, aby wznowiły konstruktywny dialog w celu zmniejszenia napięć i zwiększenia międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności oraz postępów w ograniczaniu broni jądrowej; wzywa obie strony, aby opracowały dodatkowe środki współpracy pozwalające zwiększyć poczucie pewności i wzajemne zaufanie oraz ograniczyć możliwości błędnej interpretacji lub nieporozumień;

4.  podkreśla, że niepewna przyszłość traktatu INF nie powinna narażać na szwank innych porozumień w sprawie kontroli zbrojeń; w szczególności wzywa Stany Zjednoczone i Rosję do odnowienia nowego układu START przed jego wygaśnięciem w 2021 r.;

5.  wyraża głębokie zaniepokojenie, że rezygnacja z traktatu INF może sprawić, iż Europa stanie się teatrem konfrontacji jądrowej między Rosją a Stanami Zjednoczonymi; zdecydowanie odrzuca jakąkolwiek koncepcję strategiczną kierującą się logiką odstraszania – koncepcję, która w ubiegłym stuleciu doprowadziła świat na skraj konfliktu jądrowego;

6.  wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby odgrywały rolę mediatora i ułatwiały ukierunkowany na wyniki dialog na temat stabilności regionalnej i globalnej, rozbrojenia jądrowego i nieproliferacji; wzywa UE, aby zainicjowała negocjacje w celu stworzenia europejskiego ładu pokojowego, który zagwarantuje wszystkim bezpieczeństwo, w tym państwom we wspólnym sąsiedztwie UE i Rosji, w dążeniu do rozbrojenia, wzmocnienia demokracji i praworządności, zagwarantowania wszystkich praw człowieka, ułatwienia kontaktów wśród społeczeństwa obywatelskiego oraz promowania handlu i współpracy gospodarczej; jest zdania, że odpowiednim forum do rozpoczęcia takiej dyskusji może być OBWE;

7.  wyraża głębokie zaniepokojenie ryzykiem wznowienia nuklearnego wyścigu zbrojeń w Europie; zdecydowanie odrzuca wszelkie plany rozmieszczenia nowej broni jądrowej w Europie i wzywa do natychmiastowego wycofania amerykańskiej broni jądrowej z Niemiec, Włoch, Belgii i Holandii; zdecydowanie sprzeciwia się trwającemu zwiększaniu potencjału militarnego w Europie i apeluje o zakończenie tego nowego wyścigu zbrojeń;

8.  wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby uznały rozbrojenie jądrowe za priorytet polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; wzywa państwa członkowskie, aby podpisały i ratyfikowały Traktat ONZ o zakazie broni jądrowej;

9.  ubolewa nad faktem, że państwa posiadające broń jądrową nadal modernizują swój arsenał, opóźniają działania mające ograniczyć lub wyeliminować broń jądrową i trzymają się wojskowej doktryny odstraszania nuklearnego; wzywa państwa posiadające broń jądrową, aby natychmiast zaprzestały udoskonalania, rozwoju, produkcji i składowania głowic nuklearnych i systemów ich przenoszenia, a także wyraża zaniepokojenie, że taki rozwój sytuacji zagraża NPT;

10.  pilnie wzywa wszystkie państwa posiadające broń jądrową, aby podjęły dwustronne i wielostronne negocjacje w sprawie rozbrojenia jądrowego;

11.  przypomina, że budowa świata bez broni masowego rażenia to jedyny bezpieczny sposób, by uniknąć największej potencjalnej katastrofy spowodowanej przez człowieka; ponownie podkreśla swoje pełne zaangażowanie na rzecz utrzymania skutecznych międzynarodowych systemów kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nieproliferacji, stanowiących podstawę globalnego i europejskiego bezpieczeństwa; podkreśla swoje pełne poparcie dla procesów ONZ, prac UNODA i planu działań na rzecz rozbrojenia zainicjowanego przez sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa; przypomina o swoim zobowiązaniu do kontynuowania polityki zmierzającej do redukcji i likwidacji wszystkich arsenałów jądrowych i stworzenia świata bez broni jądrowej;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, państwom członkowskim i ONZ.

 

(1)

Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 202.

(2)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(3)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności