Postup : 2019/2574(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0131/2019

Predkladané texty :

B8-0131/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.16

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 152kWORD 48k
12.2.2019
PE635.356v01-00
 
B8-0131/2019

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ (2019/2574(RSP))


Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ (2019/2574(RSP))  
B8-0131/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2016 o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní(1);

–  so zreteľom na článok VI Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, na základe ktorého sú štáty s jadrovými zbraňami povinné viesť rokovania o jadrovom odzbrojení v duchu dobrej vôle,

–  so zreteľom na program OSN pre odzbrojenie,

–  so zreteľom na cieľ č. 16 trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktorým sa podporujú mierové a inkluzívne spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj,

–  so zreteľom na Zmluvu o likvidácii striel stredného a kratšieho doletu (ďalej len „zmluva INF“) z 8. decembra 1987 medzi Spojenými štátmi americkými a Zväzom sovietskych socialistických republík (ZSSR),

–  so zreteľom na vyhlásenie ministra zahraničných vecí USA z 2. februára 2019 o zámere USA odstúpiť od zmluvy INF(2),

–  so zreteľom na súvisiace vyhlásenia organizácií občianskej spoločnosti, najmä vyhlásenie Medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní (ICAN), ktorá je nositeľom Nobelovej ceny za mier za rok 2017, z 1. februára 2019 s názvom Odstúpenie USA od zmluvy INF ohrozuje Európu (a svet)(3),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zmluva INF má pre bezpečnosť Európy zásadný význam; keďže na základe nej boli obe strany povinné zničiť svoje zásoby jadrových striel odpaľovaných zo zeme a konvenčne ozbrojených balistických a riadených striel s doletom 500 až 5 500 km a zároveň sa v nej stanovil zákaz vlastniť, vyrábať a letovými skúškami testovať takéto strely; keďže sa ňou zabezpečilo zničenie takmer 2 700 rakiet krátkeho a stredného doletu;

B.  keďže zmluva INF prispela k budovaniu a posilneniu stability v období studenej vojny, lebo viedla k obrovskému zníženiu počtu rakiet v Európe, vďaka čomu mala Európa najväčší prínos z úspechu zmluvy INF;

C.  keďže Spojené štáty aj Rusko vzniesli obvinenia, že druhá strana porušila zmluvu INF; keďže obe strany nedokázali vyriešiť vzájomné obavy diplomatickým dialógom; keďže osobitná overovacia komisia zriadená podľa zmluvy, ktorá sa okrem iného zaoberá obavami týkajúcimi sa dodržiavania zmluvy, nebola zvolaná; keďže Rusko nedávno vyzvalo odborníkov z USA, aby preskúmali možné porušenia a prediskutovali ich;

D.  keďže Spojené štáty odstúpili od zmluvy o protiraketovej obrane v júni 2002; keďže odvtedy sa vo východnej Európe zaviedli nové systémy obrany pred balistickými raketami;

E.  keďže 20. októbra 2018 prezident Trump oznámil, že USA odstúpia od zmluvy INF, lebo Rusko ju nedodržuje a Čína sa na nej nezúčastňuje; keďže Rusko, hoci vyjadruje záujem o zachovanie zmluvy, zároveň oznámilo plány na pozastavenie svojej účasti;

F.  keďže vyhlásenie USA o úmysle odstúpiť od zmluvy INF takisto spochybňuje pravdepodobnosť možnej spolupráce medzi USA a Ruskom pri obnove novej zmluvy o znížení počtu strategických zbraní (ďalej len „nová zmluva START“), a to po uplynutí jej platnosti v roku 2021; keďže neobnovenie platnosti novej zmluvy START by vážne poškodilo medzinárodný režim kontroly zbraní, ktorý poskytol desaťročia stability v súvislosti s jadrovými zbraňami;

G.  keďže zmluva INF je základným kameňom zachovania globálnej strategickej stability, svetového mieru a regionálnej bezpečnosti; keďže zachovanie zmluvy by prispelo k úsiliu o zachovanie iných existujúcich dohôd na kontrolu zbrojenia a na odzbrojenie vrátane novej zmluvy START, ako aj k vytvoreniu priaznivejších podmienok na rokovania o obmedzení zbrojenia, odzbrojení a nešírení zbraní;

H.  keďže Európa a svet sa ocitli na rázcestí, pričom majú na výber medzi zachovaním systému kontroly jadrových zbraní a odzbrojovania alebo hrozbou nových pretekov v zbrojení;

1.  je hlboko znepokojený úmyslom USA odstúpiť od zmluvy INF a pozastaviť platnosť záväzkov, ktoré z nej vyplývajú; pripomína, že to bude predstavovať vážne riziko pre európsku a globálnu bezpečnosť a mier, zvýši vojenské súperenie a povedie k zhoršeniu vzťahov medzi štátmi, ktoré vlastnia jadrové zbrane;

2.  vyzýva Spojené štáty a Rusko, aby obnovili úsilie o vyriešenie obáv týkajúcich sa dodržiavania zmluvy, a to prostredníctvom overovacieho mechanizmu stanoveného v zmluve a cestou rokovaní; naliehavo vyzýva obe strany, aby zachovali zmluvu INF a posilnili ju tým, že ju budú úplne a dôsledne dodržiavať;

3.  vyzýva Rusko a Spojené štáty, aby obnovili konštruktívny dialóg s cieľom znížiť napätie a posilniť medzinárodnú bezpečnosť a stabilitu a dosiahnuť pokrok pri znižovaní počtu jadrových zbraní; vyzýva obe strany, aby vytvorili dodatočné opatrenia spolupráce s cieľom posilniť pocit istoty a vzájomnú dôveru a obmedziť možnosť nesprávneho výkladu alebo neporozumenia;

4.  zdôrazňuje, že neistá budúcnosť zmluvy INF by nemala ohrozovať iné dohody o kontrole zbraní; osobitne nalieha na Spojené štáty a Rusko, aby obnovili novú zmluvu START pred uplynutím jej platnosti v roku 2021;

5.  je hlboko znepokojený tým, že odstúpenie od zmluvy INF môže spôsobiť, že sa z Európy stane divadlo jadrovej konfrontácie medzi Ruskom a USA; dôrazne odmieta akúkoľvek strategickú koncepciu, ktorá sleduje logiku odstrašujúceho účinku, čo je koncepcia, ktorá v minulom storočí priviedla svet na pokraj jadrového konfliktu;

6.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zohrávali úlohu mediátora a uľahčili dialóg, zameraný na výsledky, o regionálnej a celosvetovej stabilite, jadrovom odzbrojení a nešírení jadrových zbraní; vyzýva EÚ, aby iniciovala rokovania s cieľom vytvoriť európsky mierový poriadok, v rámci ktorého sa zaručí bezpečnosť všetkých vrátane štátov v spoločnom susedstve EÚ a Ruska a vyvinie snaha o odzbrojenie, posilnenie demokracie a právneho štátu, zaručenie všetkých ľudských práv, uľahčenie kontaktov občianskej spoločnosti a o presadzovanie obchodnej a hospodárskej spolupráce; zastáva názor, že OBSE by mohla byť vhodným fórom na začatie takejto diskusie;

7.  vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s rizikom obnovenia pretekov v jadrovom zbrojení v Európe; dôrazne odmieta akýkoľvek plán na rozmiestnenie nových jadrových zbraní v Európe a vyzýva na okamžité stiahnutie jadrových zbraní USA z Nemecka, Talianska, Belgicka a Holandska; dôrazne odmieta narastajúcu koncentráciu vojenských síl v Európe a žiada, aby sa tieto nové preteky v zbrojení skončili;

8.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby jadrové odzbrojenie považovali za prioritu zahraničnej a bezpečnostnej politiky; naliehavo vyzýva členské štáty, aby podpísali a ratifikovali Zmluvu OSN o zákaze jadrových zbraní;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že štáty s jadrovými zbraňami naďalej modernizujú svoje arzenály, odkladajú opatrenia na obmedzenie alebo odstránenie svojich jadrových zbraní a pridržiavajú sa vojenskej doktríny jadrového zastrašovania; vyzýva štáty s jadrovými zbraňami, aby okamžite zastavili kvalitatívne zlepšenie, vývoj, výrobu a hromadenie jadrových hlavíc a ich nosičov, a vyjadruje znepokojenie nad tým, že tento vývoj ohrozuje Zmluvu o nešírení jadrových zbraní;

10.  naliehavo vyzýva všetky štáty s jadrovými zbraňami, aby sa zapojili do bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní o jadrovom odzbrojení;

11.  pripomína, že vybudovanie sveta bez zbraní hromadného ničenia je jediným bezpečným spôsobom, ako zabrániť najväčším potenciálnym katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou; opakuje, že sa plne zasadzuje o zachovanie účinných medzinárodných režimov kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia zbraní ako základného kameňa globálnej a európskej bezpečnosti; zdôrazňuje svoju plnú podporu pre procesy OSN, prácu Úradu pre odzbrojenie (UNODA) a program pre odzbrojenie, ktorý začal generálny tajomník OSN António Guterres; pripomína svoj záväzok uskutočňovať politiky zamerané na dosiahnutie pokroku pri znižovaní stavu a likvidácii všetkých jadrových arzenálov a na vytvorenie sveta bez jadrových zbraní;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, členským štátom a Organizácii Spojených národov.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 202.

(2)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(3)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Posledná úprava: 13. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia