Förslag till resolution - B8-0131/2019Förslag till resolution
B8-0131/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU

12.2.2019 - (2019/2574(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2019/2574(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0131/2019
Ingivna texter :
B8-0131/2019
Omröstningar :
Antagna texter :

B8‑0131/2019

Europaparlamentets resolution om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU

(2019/2574(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 27 oktober 2016 om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning[1],

–  med beaktande av art. VI i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (icke‑spridningsfördraget), som ålägger kärnvapenstaterna att föra förhandlingar om kärnvapennedrustning i god tro,

–  med beaktande av FN:s nedrustningsagenda,

–  med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling, i synnerhet mål 16 som syftar till att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,

–  med beaktande av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Socialistiska rådsrepublikernas union om medeldistanskärnvapen (nedan kallat INF‑avtalet) av den 8 december 1987,

–  med beaktande av USA:s utrikesministers uttalande av den 2 februari 2019 om USA:s avsikt att dra sig ur INF-avtalet[2],

–  med beaktande av uttalanden från det civila samhällets organisationer, särskilt uttalandet av den 1 februari 2019 från vinnaren av Nobels fredspris 2017, den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen (Ican), med titeln US withdrawal from INF Treaty puts Europe (and the world) at risk (USA:s utträde ur INF-avtalet utgör ett hot mot Europa (och hela världen))[3],

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  INF-avtalet är av avgörande betydelse för Europas säkerhet. I avtalet krävdes att båda parterna förstör sina lager av markbaserade ballistiska robotar och kryssningsrobotar utrustade med kärnvapen eller konventionella vapen med en räckvidd på mellan 500 och 5 500 km, samtidigt som parterna förbjöds att inneha, tillverka och utföra flygtest av sådana robotar. Det har säkerställt att nästa 2 700 kort- och medeldistansrobotar har förstörts.

B.  INF-avtalet bidrog till stabilitet och stärkt stabilitet under det kalla kriget genom att antalet robotar i Europa minskades kraftigt. Avtalets största vinnare var alltså Europa.

C.  Både Förenta staterna och Ryssland har påstått att den andra sidan kränker INF-avtalet. Båda parterna har misslyckats med att ta itu med sina gemensamma angelägenheter genom en diplomatisk dialog. Den särskilda kontrollkommission, som inrättades genom avtalet för att bland annat behandla frågor om efterlevnad, har inte sammankallats. Ryssland har nyligen bjudit in experter från USA för att undersöka och diskutera eventuella kränkningar.

D.  Förenta staterna drog sig ur ABM-avtalet (Anti-Ballistic Missile Treaty) i juni 2002. Till följd av detta beslut har nya system för ballistiskt robotförsvar etablerats i östra Europa.

E.  Den 20 oktober 2018 meddelade president Trump att USA skulle dra sig ur INF-avtalet på grund av att Ryssland inte följer bestämmelserna och Kina inte deltar i avtalet. Ryssland meddelade sitt intresse att bibehålla fördraget men meddelade också att landet tills vidare inte deltar i avtalet.

F.  USA:s meddelande om att landet har för avsikt att dra sig ur INF-avtalet väcker också tvivel om hur sannolikt ett eventuellt samarbete är mellan Förenta staterna och Ryssland om förnyandet av fördraget om minskning av strategiska vapen (nedan kallat det nya Start-avtalet) när det löper ut 2021. Ett misslyckande med att förnya det nya Start‑avtalet skulle allvarligt skada systemet för internationell vapenkontroll, som har gett årtionden av stabilitet när det gäller kärnvapen.

G.  INF-avtalet är en hörnsten för upprätthållandet av global strategisk stabilitet, global fred och regional säkerhet. Bibehållandet av avtalet skulle bidra till ansträngningarna att bibehålla andra befintliga avtal om vapenkontroll och nedrustning, däribland det nya Start-avtalet, och skapa gynnsammare villkor för förhandlingar on vapenbegränsning, nedrustning och icke-spridning.

H.  Europa och världen står inför ett vägskäl mellan valet att antingen bibehålla kärnvapenkontroll- och kärnvapennedrustningssystemet eller ställas inför en ny kapprustning.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över USA:s avsikt att dra sig ur och tillfälligt upphäva sina skyldigheter enligt INF-avtalet. Parlamentet påminner om att detta kommer att orsaka allvarliga risker för den europeiska och globala säkerheten och freden, öka den militära konkurrensen och leda till en försämring av förbindelserna mellan kärnvapenstaterna.

2.  Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna och Ryssland att förnya insatserna för att lösa problemen med efterlevnad med hjälp av avtalets kontrollmekanism och genom förhandlingar. Parlamentet uppmanar med kraft båda sidor att bibehålla och stärka INF‑avtalet genom en fullständig och strikt efterlevnad.

3.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland och Förenta staterna att återuppta en konstruktiv dialog i syfte att minska spänningarna och stärka den internationella säkerheten och stabiliteten och framstegen med att minska kärnvapen. Parlamentet uppmanar båda sidor att utveckla ytterligare samarbetsåtgärder för att öka tilliten och det ömsesidiga förtroendet och minska risken för feltolkningar och missförstånd.

4.  Europaparlamentet betonar att INF-avtalets kritiska framtid inte bör få äventyra andra vapenkontrollavtal. Parlamentet uppmanar särskilt Förenta staterna och Ryssland att förnya Start-avtalet innan det löper ut 2021.

5.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över att ett utträde ur INF-avtalet kan göra Europa till en scen för kärnvapenkonfrontation mellan Ryssland och USA. Parlamentet avvisar bestämt alla strategiska koncept som följer avskräckningslogiken, ett koncept som under det senaste århundradet har visat sig få världen på randen av en kärnvapenkonflikt.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att inta en förmedlande roll och att underlätta en resultatinriktad dialog om regional och global stabilitet, kärnvapennedrustning och icke-spridning. Parlamentet uppmanar EU att inleda förhandlingar i syfte att bygga upp en europeisk fredsorden som ska garantera säkerheten för alla, däribland staterna i EU:s och Rysslands gemensamma närområde, sträva efter nedrustning, stärka demokratin och rättsstatsprincipen, garantera alla mänskliga rättigheter, underlätta kontakter med det civila samhället och främja handel och ekonomiskt samarbete. Parlamentet anser att OSSE skulle kunna vara ett lämpligt forum för att inleda en sådan diskussion.

7.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över risken för att kärnvapenkapprustningen i Europa återupptas. Parlamentet avvisar bestämt alla planer att placera ut nya kärnvapen i Europa, och efterlyser ett omedelbart tillbakadragande av USA:s kärnvapen från Tyskland, Italien, Belgien och Nederländerna. Parlamentet motsätter sig starkt den pågående militära upptrappningen i Europa och uppmanar till att denna nya kapprustning ska upphöra.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att göra kärnvapennedrustning till en prioritering både inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att underteckna och ratificera FN:s fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen.

9.  Europaparlamentet beklagar att kärnvapenstaterna fortsätter att modernisera sina arsenaler, fördröjer åtgärder för att minska eller eliminera sina kärnvapen och följer en militärdoktrin som bygger på kärnvapenavskräckning. Parlamentet uppmanar kärnvapenstater att omedelbart upphöra med den kvalitativa förbättringen, utvecklingen, framställningen och lagringen av kärnstridsspetsar och deras bärsystem, och uttrycker oro över att denna utveckling äventyrar icke-spridningsfördraget.

10.  Europaparlamentet uppmanar enträget alla kärnvapenstater att inleda bilaterala och multilaterala förhandlingar om kärnvapennedrustning.

11.  Europaparlamentet påminner om att en värld utan massförstörelsevapen är det enda säkra sättet att undvika den största potentiella katastrofen orsakad av människan. Parlamentet upprepar sitt fulla engagemang för bevarandet av ändamålsenliga internationella vapenkontroll-, nedrustnings- och icke-spridningsordningar som en hörnsten för den globala och europeiska säkerheten. Parlamentet betonar sitt fulla stöd till FN-processerna, arbetet i Unoda och nedrustningsagendan som inletts av FN:s generalsekreterare António Guterres. Parlamentet upprepar sitt stöd för strategier för att fortsätta att minska och skrota alla kärnvapenarsenaler och skapa en kärnvapenfri värld.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaterna och Förenta nationerna.

 

Senaste uppdatering: 13 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy