Forslag til beslutning - B8-0132/2019Forslag til beslutning
B8-0132/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU

12.2.2019 - (2019/2574(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0128/2019

Procedure : 2019/2574(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0132/2019
Indgivne tekster :
B8-0132/2019
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B8‑0132/2019

Europa-Parlamentets beslutning om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU

(2019/2574(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om afskaffelse af mellemdistancekernevåben (INF-traktaten), som blev undertegnet i Washington den 8. december 1987 af den daværende amerikanske præsident og den daværende præsident for Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker (Sovjetunionen),

–  der henviser til erklæring af 21. oktober 2018 fra USA's præsident Donald Trump, hvori han truede med at trække USA ud af INF-traktaten,

–  der henviser til erklæring af 1. februar 2019 fra præsident Trump, hvori han bekræftede USA's tilbagetrækning fra INF-traktaten,

–  der henviser til erklæring af 2. februar 2019 fra den russiske præsident Vladimir Putin, hvori han bekræftede sin regerings suspension af Ruslands deltagelse i traktaten,

–  der henviser til erklæringen fra både USA og Rusland, hvori det fastsættes, at de skal trække sig ud af INF efter en periode på seks måneder,

–  der henviser til den erklæring om INF-traktaten, som blev udstedt af NATO's udenrigsministre i Bruxelles den 4. december 2018,

–  der henviser til de bemærkninger, som næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, fremsatte på den syvende EU-konference om ikkespredning og nedrustning, der blev afholdt i Bruxelles den 18.-19. december 2018,

–  der henviser til sin beslutning af 27. oktober 2016 om nuklear sikkerhed og ikkespredning[1],

–  der henviser til den fælles erklæring om EU-NATO-samarbejdet, som blev undertegnet i Bruxelles den 10. juli 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at INF-traktaten blev undertegnet mellem USA og Sovjetunionen i 1987 som en våbenkontrolaftale, der afskaffede alle landbaserede ballistiske missiler, krydsermissiler og løfteraketter med en rækkevidde på mellem 500 og 5 500 km;

B.  der henviser til, at INF-traktaten pålagde USA og Sovjetunionen at destruere deres lagre; der henviser til, at i maj 1991 var omkring 2 692 missiler blevet elimineret i overensstemmelse med traktatens bestemmelser;

C.  der henviser til, at Europa drog størst fordel af INF-traktaten; der henviser til, at anvendelsesområdet for INF-traktaten er langt større end for Europas kollektive sikkerhed og er blevet en søjle for international fred og stabilitet;

D.  der henviser til, at den amerikanske regering, Obama-regeringen, i 2014 erklærede, at Rusland "misligholdt sine forpligtelser i henhold til INF-traktaten til ikke at besidde, producere eller afprøve jordbaserede krydsermissiler med en rækkevidde på mellem 500 og 5 500 km eller at besidde eller producere løfteraketter til sådanne missiler"; der henviser til, at de efterfølgende rapporter fra 2015, 2016, 2017 og 2018 gentog USA's påstande om Ruslands fortsatte brud på traktaten;

E.  der henviser til, at USA og NATO gentagne gange har sat spørgsmålstegn ved Ruslands missiludviklingsaktiviteter, navnlig hvad angår missilsystemet for 9M729, som de anser for at være i strid med INF-traktaten;

F.  der henviser til, at præsident Trump den 20. oktober 2018 meddelte, at USA ville trække sig ud af traktaten som følge af Ruslands manglende overholdelse og Kinas manglende deltagelse; der henviser til, at USA's udenrigsminister Mike Pompeo den 4. december 2018 efter mødet mellem NATO's udenrigsministre meddelte, at USA havde konstateret Ruslands væsentlige brud på traktaten og ville suspendere sine forpligtelser som en foranstaltning, der ville være gældende i 60 dage, medmindre Rusland igen overholdt traktatens bestemmelser på en fuldstændig og verificerbar måde;

G.  der henviser til, at NATO den 4. december 2018 udsendte en erklæring til støtte for USA's konklusioner, som afslørede Ruslands væsentlige brud på sine forpligtelser i henhold til traktaten, og opfordrede Rusland til hurtigst muligt at vende tilbage til at overholde traktatens bestemmelser på en fuldstændig og verificerbar måde;

H.  der henviser til, at det forhold, at Rusland nægter at have overtrådt INF-traktaten, direkte har givet anledning til manglende tillid til eller håndhævelse af INF-traktaten; der henviser til, at Rusland forud for USA's tilbagetrækning fra traktaten bekræftede, at det ville anvende RS-26 interkontinentale ballistiske missiler 1 200 km øst for Moskva i begyndelsen af 2019;

I.  der henviser til, at USA den 1. februar 2019 meddelte, at det ville suspendere sine forpligtelser i henhold til INF-traktaten og påbegynde processen med at trække sig ud af den, medmindre Rusland inden for180 dage ville vende tilbage til at overholde traktatens bestemmelser; der henviser til, at Rusland den 2. februar 2019 traf en lignende beslutning om at suspendere sin deltagelse i traktaten; der henviser til, at NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, har opfordret Rusland til at udnytte den periode på seks måneder, som USA har tilbudt, til at vende tilbage til at overholde traktatens bestemmelser fuldt ud;

1.  minder om den afgørende rolle, som INF-traktaten spiller i at fremme global ikkespredning, nedrustning og opretholdelse af den europæiske og globale sikkerhed; støtter uforbeholdent videreførelsen af INF-traktaten;

2.  fordømmer Rusland for fortsat at overtræde INF; opfordrer Rusland til at vise, at det overholder traktaten på en fuld og verificerbar måde, for at adressere USA's og NATO's bekymringer og gøre det muligt at videreføre INF-traktaten;

3.  anerkender betydningen af fuld gennemsigtighed og dialog med henblik på at opbygge tillid og tiltro til gennemførelsen af INF-traktaten og alle andre aftaler, der styrker strategisk stabilitet og sikkerhed; tilskynder i lyset af ovenstående til en genoptagelse af den konstruktive dialog mellem USA og Rusland og opfordrer til, at der indledes forhandlinger i god tro om effektive foranstaltninger vedrørende deres kernevåbenarsenaler;

4.  udtrykker sin beklagelse over, at begge parter har suspenderet INF-traktaten; er bekymret over, at en mulig fejlberegning og forkert opfattelse mellem USA og Rusland kan føre til en optrapning af spændingerne og et nyt missilkapløb;

5.  støtter fortsat til fulde effektiv international våbenkontrol, nedrustning og ikkespredning; opfordrer indtrængende USA og Rusland til at forny den nye START-aftale fra 2010, som udløber i 2021;

6.  opfordrer indtrængende NF/HR til at anvende perioden på seks måneder til at indgå i en dialog med begge signatarstater og samtidig tilbyde EU's mæglingsekspertise og -erfaring med henblik på at nå frem til en aftale om INF-traktaten i et forsøg på at forhindre, at både USA og Rusland trækker sig ud af den; opfordrer endvidere indtrængende NF/HR til efter udløbet af perioden på seks måneder at tilbyde et alternativ og tilskynde til forhandlinger om en ny våbenaftale mellem USA og Rusland, som kan omfatte maksimalgrænseværdier eller geografiske begrænsninger for anvendelsen af kernevåbenmissiler;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, næstformanden for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, USA's præsident og kongresmedlemmer, Den Russiske Føderations præsident, medlemmerne af den russiske Statsduma og Føderationsrådet samt NATO.

 

Seneste opdatering: 14. februar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik