Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0132/2019Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0132/2019

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio ES

12.2.2019 - (2019/2574(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0128/2019

Procedūra : 2019/2574(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0132/2019
Pateikti tekstai :
B8-0132/2019
Priimti tekstai :

B8-0132/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties ateities ir jos poveikio ES

(2019/2574(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1987 m. gruodžio 8 d. tuometinių Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento ir Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos (Sovietų Sąjungos) prezidento Vašingtone pasirašytą Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų (INF) sutartį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 21 d. JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kuriame jis grasina, kad JAV pasitrauks iš INF sutarties,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 1 d. JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kuriame jis patvirtina, kad JAV traukiasi iš INF sutarties,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 2 d. Rusijos prezidento Vladimiro Putino pareiškimą, kuriame patvirtinama, kad jo vyriausybė sustabdė Rusijos dalyvavimą šioje sutartyje,

–  atsižvelgdamas į JAV ir Rusijos pareiškimą, kuriame nustatyta, kad abi šalys pasitrauks iš INF sutarties po šešių mėnesių laikotarpio,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 4 d. Briuselyje NATO užsienio reikalų ministrų paskelbtą pareiškimą dėl INF sutarties,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pastabas, padarytas 2018 m. gruodžio 18 ir 19 d. Briuselyje vykusioje 7-ojoje ES ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo konferencijoje,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo[1],

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 10 d. Briuselyje pasirašytą bendrą deklaraciją dėl ES ir NATO bendradarbiavimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 1987 m. Jungtinės Amerikos Valstijos ir Sovietų Sąjunga INF sutartį pasirašė kaip ginklų kontrolės susitarimą, kuriuo buvo panaikintos visos sausumoje išdėstytos balistinės ir sparnuotosios raketos ir paleidimo įrenginiai, kurių veikimo nuotolis yra nuo 500 iki 5 500 km;

B.  kadangi pagal INF sutartį reikalaujama, kad JAV ir Sovietų Sąjunga sunaikintų savo atsargas; kadangi iki 1991 m. gegužės mėn. pagal Sutarties sąlygas buvo sunaikinta apie 2 692 raketos;

C.  kadangi INF sutartis buvo labiausiai naudinga Europai; kadangi INF sutartis apėmė gerokai daugiau nei tik Europos bendrą saugumą ir tapo tarptautinės taikos ir stabilumo ramsčiu;

D.  kadangi 2014 m. JAV administracija, t. y. B. Obamos administracija, pareiškė, kad Rusija „pažeidė savo pagal INF sutartį prisiimtus įsipareigojimus neturėti, negaminti ir nebandyti nuo žemės paleidžiamų sparnuotųjų raketų, galinčių pasiekti nuo 500 km iki 5 500 km nuotolį, taip pat neturėti ir negaminti tokių raketų paleidimo įrenginių“; kadangi vėlesnėse 2015, 2016, 2017 ir 2018 m. paskelbtose ataskaitose buvo kartojami JAV įtarimai, kad Rusija ir toliau pažeidžia Sutartį;

E.  kadangi JAV ir NATO ne kartą klausė Rusijos dėl jos raketų kūrimo veiklos, visų pirma raketų sistemos 9M729, kuri, jų nuomone, pažeidžia INF sutartį;

F.  kadangi 2018 m. spalio 20 d. prezidentas D. Trump paskelbė, kad JAV pasitrauks iš sutarties dėl to, kad Rusija jos nesilaiko, ir to, kad jos nėra pasirašiusi Kinija; kadangi 2018 m. gruodžio 4 d. po NATO užsienio reikalų ministrų susitikimo JAV valstybės sekretorius Mike Pompeo paskelbė, jog JAV nustatė, kad Rusija iš esmės pažeidė Sutartį, ir, atsakydamos į tai, sustabdys savo įsipareigojimus per 60 dienų, nebent Rusija vėl imtų iš tikrųjų visapusiškai jos laikytis;

G.  kadangi 2018 m. gruodžio 4 d. NATO paskelbė pareiškimą, kuriuo pritarė JAV išvadoms, kuriose nustatyta, kad Rusija iš esmės pažeidė savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ir paragino Rusiją skubiai vėl imti iš tikrųjų visapusiškai jos laikytis;

H.  kadangi tai, kad Rusija neigia tvirtinimus, jog ji pažeidžia INF sutartį, tiesiogiai lėmė tai, kad nebuvo užtikrintas pasitikėjimas INF sutartimi arba jos vykdymas; kadangi prieš JAV pasitraukiant iš Sutarties Rusija patvirtino, kad 2019 m. pradžioje ji dislokuos tarpžemynines balistines raketas RS-26 1 200 km į rytus nuo Maskvos;

I.  kadangi 2019 m. vasario 1 d. JAV paskelbė, kad jos sustabdys savo įsipareigojimus pagal INF sutartį ir pradės išstojimo iš jos procesą, jeigu Rusija nepradės vėl laikytis šios sutarties sąlygų per 180 dienų; kadangi 2019 m. vasario 2 d. Rusija priėmė panašų sprendimą sustabdyti savo dalyvavimą Sutartyje; kadangi NATO generalinis sekretorius Jens Stoltenberg paragino Rusiją pasinaudoti šešių mėnesių laikotarpiu, kurį suteikė JAV, kad Rusija vėl pradėtų visapusiškai jos laikytis;

1.  primena, kad INF sutarčiai tenka svarbiausias vaidmuo užtikrinant pasaulinį ginklų neplatinimą, skatinant nusiginklavimą ir puoselėjant Europos ir pasaulio saugumą; visiškai pritaria tam, kad INF sutartis būtų taikoma besąlygiškai;

2.  smerkia Rusiją dėl to, kad ji toliau pažeidžia INF sutartį; ragina Rusiją pademonstruoti, kad ji visapusiškai laikosi sąlygų, kad būtų galima spręsti JAV ir NATO iškeltas problemas ir sudaryti sąlygas toliau įgyvendinti INF sutartį;

3.  pripažįsta, kad svarbu užtikrinti visišką skaidrumą ir dialogą siekiant užtikrinti pasitikėjimą INF sutarties įgyvendinimu ir bet kokiu kitu susitarimu, kuriuo stiprinamas strateginis stabilumas ir saugumas; atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, skatina atnaujinti konstruktyvų JAV ir Rusijos dialogą ir ragina geranoriškai pradėti derybas dėl veiksmingų priemonių, susijusių su jų branduolinių ginklų atsargomis;

4.  reiškia apgailestavimą dėl to, kad abi šalys laikinai sustabdo INF sutartį; yra susirūpinęs dėl to, kad dėl galimo JAV ir Rusijos neteisingo skaičiavimo ir klaidingo supratimo gali paaštrėti įtampa ir kilti naujos ginklavimosi varžybos;

5.  yra visapusiškai įsipareigojęs remti veiksmingą tarptautinę ginklų kontrolę, nusiginklavimą ir ginklų neplatinimą; ragina JAV ir Rusiją atnaujinti 2010 m. naująją START sutartį, kuri baigs galioti 2021 m.;

6.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai pasinaudoti šešių mėnesių laikotarpiu siekiant pradėti dialogą su abiem pasirašiusiosiomis valstybėmis, kartu pasiūlant ES tarpininkavimo patirtį, kad būtų pasiektas susitarimas dėl INF sutarties, siekiant užkirsti kelią JAV ir Rusijos pasitraukimui iš jos; be to, ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę po šešių mėnesių pasiūlyti alternatyvą ir skatinti derybas dėl naujo JAV ir Rusijos susitarimo dėl ginklų, kuris galėtų apimti didžiausius leistinus branduolinių ginklų raketų naudojimo lygius ar geografinius apribojimus;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JAV prezidentui ir Kongreso nariams, Rusijos Federacijos prezidentui, Rusijos Valstybės Dūmos bei Federacijos Tarybos nariams ir NATO.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika