Projekt rezolucji - B8-0132/2019Projekt rezolucji
B8-0132/2019

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie przyszłości Traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencji dla UE

12.2.2019 - (2019/2574(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0128/2019

Procedura : 2019/2574(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0132/2019
Teksty złożone :
B8-0132/2019
Teksty przyjęte :

B8‑0132/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości Traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencji dla UE

(2019/2574(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (traktat INF), podpisany w Waszyngtonie w dniu 8 grudnia 1987 r. przez ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR),

–  uwzględniając oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa z dnia 21 października 2018 r., w którym zagroził on wycofaniem USA z traktatu INF,

–  uwzględniając oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa z dnia 1 lutego 2019 r., w którym potwierdził on wycofanie USA z traktatu INF,

–  uwzględniając oświadczenie prezydenta Rosji Władimira Putina z dnia 2 lutego 2019 r. w którym potwierdził on zawieszenie przez jego rząd udziału Rosji w traktacie,

–  uwzględniając oświadczenie zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Rosji, w którym stwierdza się, że mają one wycofać się z traktatu INF po okresie sześciu miesięcy,

–  uwzględniając oświadczenie w sprawie traktatu INF wydane w Brukseli dnia 4 grudnia 2018 r. przez ministrów spraw zagranicznych państw NATO,

–  uwzględniając uwagi wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini na siódmej konferencji UE poświęconej nieproliferacji i rozbrojeniu, która odbyła się w Brukseli w dniach 18 i 19 grudnia 2018 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 października 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej[1],

–  uwzględniając wspólną deklarację w sprawie współpracy UE–NATO, podpisaną dnia 10 lipca 2018 r. w Brukseli,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że traktat INF został podpisany między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR w 1987 r. jako porozumienie o kontroli zbrojeń eliminujące wszystkie lądowe pociski balistyczne i manewrujące oraz wyrzutnie o zasięgu od 500 do 5500 km;

B.  mając na uwadze, że traktat INF wymagał od USA i ZSRR zniszczenia swoich zapasów; mając na uwadze, że do maja 1991 r. zgodnie z postanowieniami traktatu wyeliminowano około 2692 pocisków rakietowych;

C.  mając na uwadze, że Europa była głównym beneficjentem traktatu INF; mając na uwadze, że zakres traktatu INF jest znacznie większy niż zakres zbiorowego bezpieczeństwa Europy i stał się filarem międzynarodowego pokoju i stabilności;

D.  mając na uwadze, że w 2014 r. administracja USA (administracja prezydenta Obamy), stwierdziła, że Rosja „narusza swoje wynikające z traktatu INF zobowiązania do nieposiadania, nieprodukowania oraz nietestowania pocisków manewrujących wystrzeliwanych z lądu (GLCM) o zasięgu od 500 km do 5500 km oraz do nieposiadania lub niewytwarzania wyrzutni takich pocisków”; mając na uwadze, że w kolejnych sprawozdaniach, opublikowanych w 2015, 2016, 2017 i 2018 r., powtórzono zarzuty USA dotyczące ciągłego naruszania przez Rosję postanowień traktatu;

E.  mając na uwadze, że Stany Zjednoczone i NATO wielokrotnie kwestionowały działania Rosji w zakresie rozwoju rakiet, w szczególności w odniesieniu do systemu rakietowego 9M729, który ich zdaniem stanowi naruszenie traktatu INF;

F.  mając na uwadze, że w dniu 20 października 2018 r. prezydent Donald Trump ogłosił, iż Stany Zjednoczone wycofają się z traktatu w wyniku nieprzestrzegania jego postanowień przez Rosję i braku zaangażowania Chin; mając na uwadze, że w dniu 4 grudnia 2018 r., po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych NATO, sekretarz stanu USA Mike Pompeo ogłosił, iż Stany Zjednoczone stwierdziły istotne naruszenie traktatu przez Rosję oraz że w ramach działań zaradczych zawieszą swoje zobowiązania ze skutkiem po upływie 60 dni, chyba że Rosja powróci do pełnego i możliwego do zweryfikowania przestrzegania postanowień traktatu;

G.  mając na uwadze, że w dniu 4 grudnia 2018 r. NATO wydało oświadczenie na poparcie ustaleń USA, z których wynikało, iż Rosja w istotny sposób narusza swoje zobowiązania na mocy traktatu, i wezwało Rosję, aby w trybie pilnym powróciła do pełnego i możliwego do zweryfikowania przestrzegania postanowień traktatu;

H.  mając na uwadze, że zaprzeczenia Rosji co do naruszenia traktatu INF bezpośrednio spowodowały brak zaufania do traktatu INF lub do jego egzekwowania; mając na uwadze, że przed wycofaniem się USA z traktatu Rosja potwierdziła, iż na początku 2019 r. rozmieści międzykontynentalne pociski balistyczne RS-26 w odległości 1200 km na wschód od Moskwy;

I.  mając na uwadze, że w dniu 1 lutego 2019 r. Stany Zjednoczone ogłosiły, iż zawieszą swoje zobowiązania na mocy traktatu INF i rozpoczną proces wycofywania się zeń, chyba że Rosja w ciągu 180 dni powróci do przestrzegania warunków traktatu; mając na uwadze, że w dniu 2 lutego 2019 r. Rosja podjęła podobną decyzję o zawieszeniu swojego udziału w traktacie; mając na uwadze, że sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Rosję, aby wykorzystała zaproponowany przez USA sześciomiesięczny okres na powrót do pełnego przestrzegania postanowień traktatu;

1.  przypomina o kluczowej roli traktatu INF w zapobieganiu nierozprzestrzenianiu broni jądrowej na świecie, wspieraniu rozbrojenia oraz utrzymaniu bezpieczeństwa europejskiego i światowego; bez zastrzeżeń popiera dalsze stosowanie traktatu INF;

2.  potępia Rosję za dalsze naruszanie traktatu INF; wzywa Rosję, aby wykazała pełne i możliwe do zweryfikowania przestrzeganie postanowień traktatu, tak aby rozwiać obawy wyrażone przez Stany Zjednoczone i NATO oraz umożliwić dalsze stosowanie traktatu INF;

3.  uznaje znaczenie pełnej przejrzystości i dialogu dla budowania zaufania i pewności we wdrażaniu traktatu INF oraz wszelkich innych umów, które wzmacniają strategiczną stabilność i bezpieczeństwo; w świetle powyższego zachęca do wznowienia konstruktywnego dialogu między USA a Rosją i wzywa do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji w sprawie skutecznych środków dotyczących ich arsenałów jądrowych;

4.  wyraża ubolewanie z powodu zawieszenia przez obie strony traktatu INF; jest zaniepokojony, że potencjalne błędne obliczenia i nieporozumienia między USA a Rosją mogą doprowadzić do eskalacji napięć i nowego rakietowego wyścigu zbrojeń;

5.  nadal w pełni opowiada się za skuteczną międzynarodową kontrolą zbrojeń, rozbrojeniem i nierozprzestrzenianiem broni; wzywa USA i Rosję do odnowienia nowej umowy START z 2010 r., która ma wygasnąć w 2021 r.;

6.  wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel, aby wykorzystała sześciomiesięczny okres na podjęcie dialogu z obydwoma państwami sygnatariuszami, oferując jednocześnie wiedzę fachową i doświadczenie UE w zakresie mediacji, z myślą o osiągnięciu porozumienia w sprawie traktatu INF w celu zapobieżenia wycofaniu się z niego zarówno USA, jak i Rosji; wzywa ponadto wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel, by po upływie sześciu miesięcy zaproponowała alternatywę i zachęcała do wynegocjowania nowego porozumienia o handlu bronią między USA a Rosją, które mogłoby obejmować maksymalne poziomy lub ograniczenia geograficzne w odniesieniu do użycia rakiet jądrowych;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, prezydentowi i członkom Kongresu Stanów Zjednoczonych, prezydentowi Federacji Rosyjskiej, deputowanym do rosyjskiej Dumy Państwowej i Rady Federacji oraz NATO.

 

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności