Návrh uznesenia - B8-0132/2019Návrh uznesenia
B8-0132/2019

NÁVRH UZNESENIA o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ

12.2.2019 - (2019/2574(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0128/2019

Postup : 2019/2574(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0132/2019
Predkladané texty :
B8-0132/2019
Prijaté texty :

B8‑0132/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ

(2019/2574(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (ďalej len „zmluva INF“), ktorú 8. decembra 1987 uzavrel vo Washingtone vtedajší prezident Spojených štátov amerických a prezident Zväzu sovietskych socialistických republík (Sovietsky zväz),

–  so zreteľom na vyhlásenie prezidenta USA Donalda Trumpa z 21. októbra 2018, v ktorom pohrozil odstúpením USA od zmluvy INF,

–  so zreteľom na vyhlásenie prezidenta Trumpa z 1. februára 2019, v ktorom potvrdil odstúpenie USA od zmluvy INF,

–  so zreteľom na vyhlásenie ruského prezidenta Vladimíra Putina z 2. februára 2019, v ktorom potvrdil, že jeho vláda pozastavila účasť Ruska na zmluve,

–  so zreteľom na vyhlásenie USA i Ruska, v ktorom stanovujú, že oba štáty po uplynutí šesťmesačného obdobia odstupujú od zmluvy INF,

–  so zreteľom na vyhlásenie ministrov zahraničných vecí krajín NATO o zmluve INF zo 4. decembra 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na pripomienky podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej prednesené na siedmej konferencii EÚ o nešírení a odzbrojení, ktorá sa konala 18. a 19. decembra 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2016 o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní[1],

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie o spolupráci medzi EÚ a NATO, podpísané 10. júla 2018 v Bruseli,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v roku 1987 bola medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom podpísaná zmluva INF ako dohoda o kontrole zbraní, ktorou sa rušia všetky pozemné balistické a riadené strely a nosné rakety s doletom od 500 do 5 500 km;

B.  keďže v rámci zmluvy INF sa požadovalo, aby USA a Sovietsky zväz zničili svoje zásoby; keďže do mája 1991 bolo v súlade s podmienkami zmluvy odstránených približne 2 692 striel;

C.  keďže najväčší prospech zo zmluvy INF mala Európa; keďže pôsobnosť zmluvy INF zďaleka presahuje otázku kolektívnej bezpečnosti Európy a zmluva sa stala jedným z pilierov medzinárodného mieru a stability;

D.  keďže vláda USA pod vedením prezidenta Obamu v roku 2014 uviedla, že Rusko „porušuje svoje záväzky, ktoré vyplývajú zo zmluvy INF, nevlastniť, nevyrábať a netestovať riadené strely (GLCM) s doletom 500 až 5 500 km, ani nevlastniť či nevyrábať odpaľovacie zariadenia pre takéto strely“; keďže v správach v rokoch 2015, 2016, 2017 a 2018 sa opakovane uvádzajú tvrdenia, že Rusko pokračuje v porušovaní zmluvy;

E.  keďže USA a NATO kládli Rusku opakovane otázky o jeho činnostiach spojených s vývojom rakiet, najmä pokiaľ ide o raketový systém 9M729, keďže túto činnosť považujú za rozpor so zmluvou INF;

F.  keďže prezident Trump 20. októbra 2018 oznámil, že USA od zmluvy odstúpia, lebo Rusko ju nedodržuje a Čína sa na nej nezúčastňuje; keďže 4. decembra 2018 po stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo oznámil, že Spojené štáty americké majú dôkazy o tom, že Rusko závažným spôsobom porušuje ustanovenia zmluvu a že preto pozastavia plnenie svojich záväzkov, pokiaľ Rusko v lehote 60 dní neobnoví plný a overiteľný súlad so zmluvou;

G.  keďže 4. decembra 2018 NATO vydalo vyhlásenie podporujúce zistenia USA, ktoré odhalili, že Rusko závažným spôsobom porušuje svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy, a vyzvalo Rusko, aby sa urýchlene vrátilo k úplnému a overiteľnému dodržiavaniu zmluvy;

H.  keďže skutočnosť, že Rusko poprelo porušovanie zmluvy INF, priamo podnietila pokles dôvery v zmluvu INF alebo v jej presadzovanie; keďže pred odstúpením USA od zmluvy Rusko potvrdilo, že začiatkom roka 2019 rozmiestni 1 200 km východne od Moskvy medzikontinentálne balistické rakety RS-26;

I.  keďže 1. februára 2019 Spojené štáty oznámili, že pozastavia plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy INF a začnú proces odstúpenia od zmluvy, pokiaľ Rusko do 180 dní nezačne znova plniť podmienky zmluvy; keďže 2. februára 2019 Rusko prijalo podobné rozhodnutie o pozastavení svojej účasti na zmluve; keďže generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval Rusko, aby využilo obdobie šiestich mesiacov, ktoré im ponúkajú USA, na to, aby sa vrátili k úplnému dodržiavaniu;

1.  pripomína ústrednú úlohu zmluvy INF, pokiaľ ide o presadzovanie nešírenia zbraní, odzbrojovania a európskej a svetovej bezpečnosti; bezvýhradne podporuje, aby zmluva INF zostala naďalej v platnosti;

2.  odsudzuje Rusko za to, že naďalej porušuje zmluvu INF; vyzýva Rusko, aby preukázalo plné a overiteľné plnenie zmluvy, čím by upokojilo obavy USA a NATO a umožnilo pokračovanie platnosti zmluvy INF;

3.  uznáva význam, ktorý má plná transparentnosť a dialóg vzhľadom na budovanie dôvery vo vykonávanie zmluvy INF a akejkoľvek inej dohody, ktorá posilňuje strategickú stabilitu a bezpečnosť; vzhľadom na uvedené skutočnosti nabáda, aby sa obnovil konštruktívny dialóg medzi USA a Ruskom, a žiada, aby sa v dobrej viere viedli rokovania o účinných opatreniach týkajúcich sa jadrového arzenálu oboch krajín;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že obe strany pozastavili uplatňovanie zmluvy INF; je znepokojený tým, že by chybné predpoklady a mylné predstavy panujúce medzi USA a Ruskom mohli viesť k eskalácii napätia a novým pretekom v zbrojení raketami;

5.  naďalej sa plne zasadzuje za účinnú medzinárodnú kontrolu zbraní, odzbrojenie a nešírenie zbraní; naliehavo vyzýva USA a Rusko, aby obnovili novú dohodu START z roku 2010, ktorej platnosť sa má skončiť v roku 2021;

6.  naliehavo vyzýva PK/VP, aby využila časový priestor šiestich mesiacov a nadviazal dialóg s oboma signatárskymi štátmi, pričom ponúkne odborné poznatky a skúsenosti EÚ v oblasti mediácie s cieľom dosiahnuť dohodu o zmluve INF, ktorá by zabránila tomu, aby USA a Rusko od tejto zmluvy odstúpili; ďalej naliehavo vyzýva PK/VP, aby po uplynutí šesťmesačnej lehoty ponúkla alternatívne riešenie a vyzvala na rokovania o novej dohode o zbraniach medzi USA a Ruskom, ktorá by mohla zahŕňať maximálne úrovne alebo geografické obmedzenia týkajúce sa používania jadrových rakiet;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, prezidentovi a členom Kongresu USA, prezidentovi Ruskej federácie, členom ruskej Štátnej dumy a Federálnej rady a NATO.

 

Posledná úprava: 14. februára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia