Päätöslauselmaesitys - B8-0133/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0133/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin

12.2.2019 - (2019/2574(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0128/2019

Menettely : 2019/2574(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0133/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0133/2019
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0133/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma INF-sopimuksen tulevaisuudesta ja vaikutuksesta Euroopan unioniin

(2019/2574(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Amerikan yhdysvaltojen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton (Neuvostoliitto) 8. joulukuuta 1987 solmiman keskipitkän kantaman ydinaseita koskevan sopimuksen (jäljempänä ’INF-sopimus’),

–  ottaa huomioon 1. helmikuuta 2019 annetun Valkoisen talon julkilausuman, jossa todettiin, että vastauksena Venäjän väitettyyn INF-sopimuksen rikkomiseen presidentti Donald Trump oli ohjeistanut, että Yhdysvallat keskeyttäisi osallistumisensa INF-sopimukseen 2. helmikuuta alkaen ja jatkaisi keskipitkän kantaman tavanomaisesti aseistettujen, maasta laukaistavien ohjusten kehittämistä,

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen ja Naton viimeksi Pohjois-Atlantin neuvoston 1. helmikuuta 2019 antamassa julkilausumassa esittämät huolenaiheet siitä, ettei Venäjä noudata INF-sopimusta ja sillä on uusi 9M729-ohjusjärjestelmä,

–  ottaa huomioon presidentti Vladimir Putinin 2. helmikuuta antaman lausunnon, jossa todettiin, että koska Yhdysvallat keskeyttää osallistumisensa INF-sopimukseen, Venäjän federaatio keskeyttää myös osallistumisensa INF-sopimukseen,

–  ottaa huomioon Venäjän huolen siitä, että Yhdysvaltojen Aegis Ashore -ohjusten ja MK41-laukaisulaitteiden, jotka ovat käytössä tietyillä Euroopan alueilla ohjustentorjuntajärjestelmien yhteydessä, kantama on sallittua pidempi ja niitä voidaan muokata sellaisiksi, että niillä voidaan uhata Venäjän kaupunkeja tulevaisuudessa, mikä on vastoin INF-sopimuksen velvoitteita,

–  toteaa, että on tärkeää, että noudatetaan täysimääräisesti vuoden 1968 ydinsulkusopimusta ja sen velvoitteita, joiden mukaan kaikki valtiot jatkavat ydinaseriisuntaa vilpittömässä mielessä ja lopettavat ydinasevarustelun,

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2011 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman ydinaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-idän alueelle (A/RES/66/61),

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 7. heinäkuuta 2017 hyväksymän ydinaseet kieltävän sopimuksen (TPNW),

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ydinsulkusopimuksesta[1],

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suosituksista joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään[2],

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman ydinturvasta ja asesulusta[3],

–  ottaa huomioon aseiden leviämisen estämistä ja aseriisuntaa koskevat EU:n seminaarit sekä EU:n asesulkukonsortion säännölliset kokoukset,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevan EU:n strategian,

–  ottaa huomioon neuvoston päätelmät ydinsulkusopimuksen osapuolten yhdeksännestä tarkistuskonferenssista (8079/15),

–  ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/422/YUTP Lähi-idän ydinaseettoman ja joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamiseen johtavan prosessin tukemisesta[4],

–  ottaa huomioon aseistariisuntaa ja kestävää turvallisuutta koskevan Baselin vetoomuksen, jonka allekirjoittajina on kaupunginjohtajia, parlamentaarikkoja sekä ajatushautomoiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajia,

–  ottaa huomioon seitsemän ranskalaisen rauhanjärjestön 24. tammikuuta 2019 antaman julkilausuman, jolla muistettiin 24. tammikuuta 1946 annetun YK:n yleiskokouksen ensimmäisen päätöslauselman 1(1), jossa vaadittiin ydinaseiden poistamista, 73. juhlapäivää,

–  ottaa huomioon, että vuoden 2017 Nobelin rauhanpalkinto annettiin ydinaseiden vastaiselle kampanjalle (ICAN),

–  ottaa huomioon, että ICANin pääjohtaja piti puheen Euroopan parlamentin täysistunnossa 7. helmikuuta 2018,

–  ottaa huomioon Bulletin of the Atomic Scientists -järjestön 24. tammikuuta 2019 antaman ilmoituksen, jonka mukaan tuomiopäivän kello on edelleen kaksi minuuttia vaille puolenyön ydinaseiden ja ilmastonmuutoksen ihmiskunnalle ja sivilisaatiolle aiheuttamien riskien vuoksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton vuonna 1987 allekirjoittama INF-sopimus edellytti, että kumpikin osapuoli tuhoaa sellaisten maasta laukaistavien ydinaseiden ja tavanomaisilla aseilla varustettujen ballististen ja risteilyohjusten varastonsa, joiden kantama on 500–5 000 kilometriä, ja kielsi niitä omistamasta, valmistamasta ja testaamasta tällaisia ohjuksia;

B.  ottaa huomioon, että INF-sopimus auttoi rakentamaan ja lujittamaan vakautta kylmän sodan aikana, sillä se vähensi huomattavasti ohjusten määrää Euroopassa, joten Eurooppa hyötyi eniten sopimuksen menestyksestä; toteaa, että INF-sopimuksen seurauksena Yhdysvallat ja Neuvostoliitto tuhosivat yhteensä 2 692 lyhyen, keskimatkan ja keskipitkän kantaman ohjusta sopimuksen täytäntöönpanon määräaikaan, 1. kesäkuuta 1991, mennessä;

C.  toteaa, että Yhdysvallat ilmoitti 1. helmikuuta 2019 vetäytyvänsä INF-sopimuksesta kuuden kuukauden kuluessa, koska se katsoo Venäjän rikkovan sopimusta olennaisella tavalla;

D.  toteaa, että Venäjän federaation presidentti ilmoitti 2. helmikuuta 2019, että Venäjä keskeyttää sopimuksen noudattamisen ja kehittää uudentyyppisiä ohjuksia; ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa Naton ohjustentorjuntalaitteista;

E.  ottaa huomioon, että Venäjä on sijoittanut ydiniskuun kykeneviä lyhyen kantaman Iskander-ohjuksia Kaliningradiin ja järjestää harjoituksia ja ylilentoja, joissa se käyttää ydinaseiden käyttöön sopivia järjestelmiä, ja toteaa, että Venäjän poliittisten johtajien ja sotilasjohtajien lausunnot ovat lisänneet huolta siitä, että Venäjä turvautuu yhä enemmän ydinaseisiin;

F.  huomauttaa, että ydinaseettomia vyöhykkeitä koskevia sopimuksia on jo tehty tietyillä muilla maailman alueilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian valtioissa, eteläisen Tyynenmeren alueella, Kaakkois-Aasiassa, Afrikassa ja Keski-Aasiassa;

G.  toteaa, että 20. syyskuuta 2017 YK:n pääsihteeri avasi YK:n ydinsulkusopimuksen allekirjoittamista varten ja sen on tähän mennessä allekirjoittanut 70 valtiota, joista 21:stä on tullut sopimusvaltioita ratifioinnin myötä, ja toteaa, että yksi näistä on EU:n jäsenvaltio Itävalta ja että Irlanti toimittaa todennäköisesti ratifioimisasiakirjansa YK:n pääsihteerille lähikuukausina;

H.  toteaa, että käytössä olevien ydinaseiden suuri määrä aiheuttaa suuremman riskin tahattomista ydinräjähdyksistä ja erityisesti tahattomista aseiden laukaisuista;

1.  korostaa, että INF-sopimuksen päättyminen uhkaa Euroopan tärkeimpiä turvallisuusetuja; korostaa, että INF-sopimus on vaikuttanut merkittävästi Euroopan turvallisuuteen yli 30 vuoden ajan ja sen lakkauttamisella olisi vakavia ja kielteisiä seurauksia, mukaan lukien paluu vakautta horjuttaviin ydinasevarusteluihin, Euroopan turvallisuuden sekä rauhan ja vakauden kannalta elintärkeiden instituutioiden heikentyminen sekä tämän alan kansainvälisten, sääntöihin perustuvien oikeudellisten instituutioiden ja normien rapautuminen; korostaa, että INF-sopimuksen lakkauttaminen saattaa lisätä ydin- ja sotilasuhkia ja -riskejä, mikä saattaa johtaa ydinaseiden käyttöön virhelaskelmien tai vahingon vuoksi tai tahallisesti;

2.  on syvästi huolissaan Yhdysvaltojen ja Venäjän ilmoituksista, että ne aikovat keskeyttää INF-sopimuksen mukaisten velvoitteidensa noudattamisen, ja katsoo, että uhkaukset vetäytyä tästä sopimuksesta kuuden kuukauden kuluessa johtavat uuden kilpavarustelun alkamiseen;

3.  kehottaa sekä Venäjää että Yhdysvaltoja osallistumaan neuvotteluihin, jotta kunkin noudattamatta jättämistä koskevat väitteet voidaan ratkaista erittäin kiireellisesti YK:n turvallisuusneuvoston erityisen tarkastuskomission alaisuudessa tai muilla asianmukaisilla foorumeilla, tarkoituksena tutkia väitteet ja määrittää seuraavat vaiheet, jotta osapuolet noudattaisivat jälleen sopimusta kaikilta osin, sekä vahvistaa INF-sopimusta siten, että sitä noudatettaisiin jälleen parantamalla avoimuutta, vastavuoroista seurantaa, todentamista ja muita asianmukaisia toimia, joilla annetaan takeita ja lisätään luottamusta siihen, ettei sopimusta voida enää rikkoa tai heikentää;

4.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita käyttämään seuraavien kuuden kuukauden aikana kaikkia niiden käytettävissä olevia poliittisia ja diplomaattisia keinoja, jotta Venäjä ja Yhdysvallat saadaan vakuutettua siitä, että niiden on jatkettava INF-sopimuksen noudattamista ja parannettava sen määräysten noudattamista; korostaa, että näissä EU:n lyhyen aikavälin toimissa olisi keskityttävä erityisesti siihen, että Venäjä ja Yhdysvallat pystyisivät ratkaisemaan tosiasioita ja todisteita koskevat ongelmat sekä määrittämään, onko ollut teknisiä tai aineellisia rikkomuksia, myös paikan päällä tapahtuvin tarkastuksin, jotka koskevat sekä Venäjän 9M729-ohjuksia että Yhdysvaltojen Aegis Ashore -ohjustentorjuntajärjestelmää, ja jotta nämä kysymykset voitaisiin ratkaista tavalla, joka vahvistaisi INF-sopimusta ja asesulkujärjestelmää sekä Euroopan ja kansainvälistä turvallisuutta;

5.  katsoo, että Euroopan turvallisuuden olisi pysyttävä jakamattomana; kehottaa kaikkia Natoon kuuluvia jäsenvaltioita toimimaan tämän mukaisesti;

6.  kehottaa kaikkia ydinasevaltioita toteuttamaan väliaikaisia toimia ydinaseiden räjäytysriskin pienentämiseksi, mukaan lukien ydinaseiden valmiusasteen alentaminen ja ydinaseiden siirto käyttövalmiudesta varastoon, ydinaseilla sotilasdoktriinissa olevan merkityksen vähentäminen ja kaikentyyppisten ydinaseiden nopea vähentäminen;

7.  korostaa kiireellistä tarvetta estää alueellinen ydinasevarustelu ja uusien ydinaseiden sijoittaminen Atlantin ja Uralin vuoristojen väliin;

8.  suhtautuu myönteisesti ydinaseet kieltävän YK:n sopimuksen voimaantuloon, ydinsulkusopimuksen saattamiseen maailmanlaajuiseksi ja uusien ydinaseettomien vyöhykkeiden perustamiseen; katsoo, että Euroopan on näytettävä esimerkkiä ollakseen uskottava ja edistääkseen ydinaseetonta vapaata maailmaa, johon kaikki Euroopan valtiot ovat sitoutuneet;

9.  vaatii unionia toimimaan aktiivisena ja uskottavana turvallisuuden takaajana käynnistämällä aloitteita, joiden tarkoituksena on elvyttää monenvälistä ja sääntöihin perustuvaa ydinaseriisuntaa ja asevalvontaa; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita, ottaen huomioon uuden START-sopimuksen päättymisen vuonna 2021 ja tulevan ydinsulkusopimuksen tarkastelukonferenssin vuonna 2020, kehittämään uskottavan ja kunnianhimoisen ydinaseriisuntastrategian, joka perustuu tehokkaaseen monenvälisyyteen, jolla pyritään saavuttamaan joukkotuhoaseettoman Euroopan tavoite; kehottaa tässä yhteydessä komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita harkitsemaan kiireellisesti seuraavia seikkoja:

i)  vuoden 2003 joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen Euroopan unionin strategian perusteellinen uudelleentarkastelu ja päivittäminen, jossa keskitytään vahvasti monenväliseen aseistariisuntaan,

ii)  ydinaseet kieltävän YK:n sopimuksen kiireellinen allekirjoittaminen ja ratifiointi,

iii)  toimenpiteet, joilla vähennetään lyhyen kantaman ydinaseita ja taktisia ydinaseita, joita pidetään substrategisina tai ei-strategisina ydinaseina, tai hävitetään ne, erityisesti Euroopan maaperältä, myös Venäjän länsiosista;

iv)  EU:n aloite, jolla Kiina otetaan mukaan tuleviin monenvälisiin toimiin, joilla pyritään vähentämään keskipitkän kantaman ydinaseita ja tuhoamaan ne;

10.  toistaa 12. joulukuuta 2018 esittämänsä kannan, joka koskee tulevaa Euroopan puolustusrahastoa ja erityisesti sitä, että joukkotuhoaseille ja niihin liittyville taistelukärkiteknologioille ja maaliinsaattamisjärjestelmille ei myönnetä rahoitusta meneillään olevissa toimielinten välisissä neuvotteluissa neuvoston ja komission kanssa;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioille, Natolle, Yhdysvaltojen kongressille, Venäjän parlamentille ja Yhdistyneille kansakunnille.

 

 

Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö