Rezolūcijas priekšlikums - B8-0133/2019Rezolūcijas priekšlikums
B8-0133/2019

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par INF līguma nākotni un ietekmi uz ES

  12.2.2019 - (2019/2574(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

  Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0128/2019

  Procedūra : 2019/2574(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0133/2019
  Iesniegtie teksti :
  B8-0133/2019
  Pieņemtie teksti :

  B8-0133/2019

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par INF līguma nākotni un ietekmi uz ES

  (2019/2574(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –  Ņemot vērā 1987. gada 8. decembra Līgumu par vidējas un tuvas darbības kodolieročiem (turpmāk “INF līgums”), kas noslēgts starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību (PSRS),

  –  ņemot vērā Baltā nama 2019. gada 1. februāra paziņojumu par to, ka, reaģējot uz iespējamo Krievijas īstenoto INF līguma pārkāpumu, prezidents Donalds Tramps ir paziņojis, ka, sākot no 2. februāra, Amerikas Savienotās Valstis apturēs dalību INF līgumā un sāks vidēja darbības rādiusa, tradicionālā bruņojuma, no zemes palaižamu raķešu sistēmas izstrādi,

  –  ņemot vērā ASV un NATO paustās bažas par to, ka Krievija neievēro INF līguma noteikumus, jo īpaši attiecībā uz Krievijas jauno raķešu sistēmu 9M729, arī bažas, kas pavisam nesen tika izteiktas Ziemeļatlantijas Padomes 2019. gada 1. februāra paziņojumā,

  –  ņemot vērā prezidenta Vladimira Putina 2. februāra paziņojumu par to, ka, ņemot vērā ASV dalības apturēšanu INF Līgumā, arī Krievijas Federācija apturēs arī savu dalību INF līgumā,

  –  ņemot vērā Krievijas bažas par to, ka ASV Aegis Ashore raķetes un MK41 palaidējiekārtas, kas tiek izvietotas dažās Eiropas valstīs, kopā ar pretraķešu aizsardzības sistēmām ir aizliegtas un ka tās var pielāgot, lai nākotnē apdraudētu Krievijas pilsētas, tādējādi pārkāpjot INF līguma saistības;

  –  ņemot vērā to, cik svarīgi ir pilnībā ievērot 1968. gada Kodolieroču neizplatīšanas līgumu (KNL) ar tā saistībām visām valstīm godprātīgi īstenot kodolatbruņošanos un izbeigt kodolieroču sacensību,

  –  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2011. gada 13. decembra rezolūciju par to, lai Tuvo Austrumu reģionā izveidotu no kodolieročiem brīvu zonu (A/RES/66/61),

  –  ņemot vērā Līgumu par kodolieroču aizliegšanu (TPNW), ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 2017. gada 7. jūlijā,

  –  ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 10. marta rezolūciju par Kodolieroču neizplatīšanas līgumu[1],

  –  ņemot vērā 2013. gada 17. janvāra rezolūciju par Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) pārskatīšanas konferences ieteikumiem attiecībā uz Tuvajiem Austrumiem, kas brīvi no masu iznīcināšanas ieročiem[2],

  –  ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 27. oktobra rezolūciju par kodoldrošību un kodolieroču neizplatīšanu[3],

  –  ņemot vērā ES seminārus par ieroču neizplatīšanu un atbruņošanos un ES ieroču neizplatīšanas konsorcija regulārās sanāksmes,

  –  ņemot vērā 2003. gada 12. decembrī Eiropadomes pieņemto ES stratēģiju pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu,

  –  ņemot vērā Padomes secinājumus par Kodolieroču neizplatīšanas līguma pušu devīto pārskatīšanas konferenci (8079/15),

  –  ņemot vērā Padomes 2012. gada 23. jūlija Lēmumu 2012/422/KĀDP, ar ko atbalsta procesu, lai Tuvajos Austrumos izveidotu zonu, kurā nav kodolieroču un visu citu masu iznīcināšanas ieroču[4],

  –  ņemot vērā Bāzeles aicinājumu uz atbruņošanos un ilgtspējīgu drošību, ko 2019. gada 29. janvārī parakstīja pilsētu mēri, parlamentu deputāti, kā arī ideju laboratoriju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji,

  –  ņemot vērā septiņu Francijas miera organizāciju 2019. gada 24. janvāra kopīgo paziņojumu, atzīmējot 73. gadadienu kopš Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas pirmās rezolūcijas — 1946. gada 24. janvārī pieņemtā Rezolūcija Nr. 1(1) —, kurā tika aicināts izskaust kodolieročus;

  –  ņemot vērā 2017. gada Nobela Miera prēmiju, ko piešķīra Starptautiskajai kodolieroču likvidēšanas kampaņai (ICAN),

  –  ņemot vērā ICAN izpilddirektora uzstāšanos Eiropas Parlamenta 2011. gada 7. februāra plenārsēdē,

  –  ņemot vērā “Bulletin of the Atomic Scientists” 2019. gada 24. janvāra paziņojumu par to, ka “pastardienas taimeris” joprojām ir uzstādīts uz divām minūtēm pirms pusnakts, jo vēl arvien pastāv draudi cilvēcei un civilizācijai, ko rada kodolieroči un klimata pārmaiņas,

  –  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

  A.  tā kā INF līgumā, ko 1987. gadā parakstīja Amerikas Savienoto Valstu un Padomju Savienība, bija prasība abām pusēm iznīcināt to no zemes palaižamo gan konvencionālā bruņojuma, gan ar kodolgalviņa aprīkoto ballistisko raķešu un spārnoto raķešu krājumus, kuru darbības rādiuss ir no 500 līdz 5500 km, vienlaikus aizliedzot šīm valstīm turēt īpašumā, ražot un izmēģināt šīs raķetes;

  B.  tā kā INF līgums veicināja un stiprināja stabilitāti Aukstā kara laikā, būtiski samazinot Eiropā izvietoto raķešu skaitu, tādējādi Eiropa no INF līguma noslēgšanas ieguva visvairāk; tā kā saskaņā ar INF līgumu Amerikas Savienotās Valstis un Padomju Savienība līdz līguma izpildes termiņam, kas bija noteikts 1991. gada 1. jūnijā, iznīcināja pavisam 2692 vidēja un tuva darbība rādiusa raķetes;

  C.  tā kā ASV 2019. gada 1. februārī paziņoja, ka sešu mēnešu laikā izstāsies no šā līguma, jo uzskata, ka Krievija būtiski pārkāpj tā noteikumus;

  D.  tā kā Krievijas Federācijas prezidents 2019. gada 2. februārī paziņoja, ka Krievija apturēs darbību INF līgumā un izstrādās jaunus raķešu veidus; tā kā Krievijas iestādes vairākkārt ir paudušas bažas par NATO pretraķešu aizsardzības iekārtām;

  E.  tā kā Krievija ir izvietojusi Kaļiņingradā kodolspējīgas tuva darbības rādiusa Iskander raķetes un rīko mācības un pārlidojumus, kuros izmanto kodolspējīgas sistēmas, un tā kā Krievijas politisko un militāro vadītāju paziņojumi ir pastiprinājuši bažas par to, ka Krievija aizvien vairāk paļaujas uz kodolieročiem;

  F.  tā kā jau ir noslēgta virkne līgumu par no kodolieročiem brīvām zonām dažādos pasaules reģionos, proti, Latīņamerikā un Karību jūras reģionā, Klusā okeāna dienvidu reģionā, Dienvidaustrumāzijā, Āfrikā un Centrālāzijā;

  G.  tā kā ANO ģenerālsekretārs 2017. gada 20. septembrī atvēra parakstīšanai ANO Līgumu par kodolieroču aizliegšanu un līdz šim to ir parakstījušas 70 valstis, no kurām 21 valsts to ir ratificējusi, un tā kā viena no tām ir ES dalībvalsts — Austrija, bet Īrija savus ratifikācijas instrumentus ANO ģenerālsekretāram varētu iesniegt tuvāko mēnešu laikā;

  H.  tā kā lielāks skaits izvietoto kodolieroču rada lielāku netīšas kodoldetonācijas risku, bet jo īpaši nejaušas šādu ieroču palaišanas risku,

  1.  uzsver, ka INF līguma darbības izbeigšana apdraud vienu no svarīgākajām Eiropas drošības interesēm; uzsver, ka INF līgums vairāk nekā 30 gadu garumā ir devis būtisku ieguldījumu Eiropas drošībā un ka, ļaujot šim līgumam sabrukt, varētu rasties nopietna un negatīva ietekme, tostarp valstis atkal iesaistītos destabilizējošā kodolbruņošanās sacensībā, ciestu Eiropas drošība un mieram un stabilitātei vitāli svarīgu iestāžu darbība, kā arī tiktu vājinātas starptautiskās uz noteikumiem balstītās tiesību iestādes un šajā jomā pastāvošās normas; uzsver, ka INF līguma sabrukums varētu izraisīt kodolieroču un militāro apdraudējuma un risku palielināšanos, kas varētu novest pie kodolieroču izmantošanas nepareizu aprēķinu, nejauša gadījuma vai tīša nodoma dēļ;

  2.  pauž nopietnas bažas ASV un Krievijas paziņojumiem par to, ka tās apturēs savas saskaņā ar INF līgumu uzņemtās saistības, un uzskata, ka draudi izstāties no šā līguma sešu mēnešu laikā radīs jaunu bruņošanās sacensību;

  3.  aicina Krieviju un ASV iesaistīties sarunās, lai ANO Drošības padomes Īpašās pārbaudes komisijas aizgādībā vai citos piemērotos forumos steidzami izskatītu attiecīgos apgalvojumus par iespējamajiem līguma noteikumu pārkāpumiem, nolūkā pārbaudīt šos apgalvojumus un noteikt nākamos pasākumus, kas ļautu pusēm pilnībā ievērot noteikumus, un stiprināt INF līgumu, atjaunojot atbilstību, izmantojot uzlabotu pārredzamību, savstarpēju uzraudzību, pārbaudi un citus atbilstīgus pasākumus, lai garantētu drošību un palielinātu pārliecību par to, ka līgums vairs netiek pārkāpts vai netiek apdraudēta tā īstenošana;

  4.  mudina PV/AP un dalībvalstis nākamo sešu mēnešu laikā izmantot visus to rīcībā esošos politiskos un diplomātiskos līdzekļus, lai pārliecinātu Krieviju un ASV turpināt ievērot INF līgumu un uzlabot tā noteikumu ievērošanu; uzsver, ka šiem ES īstermiņa centieniem būtu jo īpaši jākoncentrējas uz to, lai ļautu Krievijai un Amerikas Savienotajām Valstīm atrisināt jautājumus saistībā ar faktiem un pierādījumiem un noteikt, vai ir notikuši tehniski vai būtiski pārkāpumi, tostarp veicot pārbaudes uz vietas gan attiecībā uz Krievijas 9M729 raķetēm, gan ASV Aegis Ashore pretraķešu aizsardzības sistēmām, un lai šos jautājumus varētu atrisināt veidā, kas pastiprina INF līgumu un kodolieroču neizplatīšanas režīmu, kā arī Eiropas un starptautisko drošību;

  5.  uzskata, ka Eiropas drošībai arī turpmāk vajadzētu palikt nedalāmai; aicina visas ES dalībvalstis, kas ir NATO dalībvalstis, atbilstīgi rīkoties;

  6.  aicina visas kodolieroču valstis īstenot starpposma pasākumus, lai mazinātu kodolieroču detonācijas risku, cita starpā arī pazeminot kodolieroču operatīvo statusu, demontējot kaujas gatavībā esošos kodolieročus un pārvietojot tos uz glabāšanas objektiem, mazinot kodolieroču lomu militārajās doktrīnās un strauji samazinot visu veidu kodolieroču arsenālus;

  7.  uzsver, ka steidzami ir jānovērš reģionālas kodolieroču sacīkstes un jaunu kodolieroču izvietošana starp Atlantijas okeānu un Urālu kalniem;

  8.  atzinīgi vērtē to, ka ir stājies spēkā ANO Līgums par kodolieroču aizliegšanu, vispārēji tiek piemērots Kodolieroču neizplatīšanas līgums un turpinās no kodolieročiem brīvu zonu izveide, un uzskata tos par pozitīviem soļiem; uzskata, ka Eiropai jārāda piemērs, lai tā būtu uzticama un veidotu no kodolieročiem brīvu pasauli, uz kādu tiecas visas Eiropas valstis;

  9.  mudina Savienību būt proaktīvam un uzticamam drošības garantam, uzsākot iniciatīvas, kuru mērķis ir atjaunot daudzpusēju un uz noteikumiem balstītu kodolatbruņošanos un bruņojuma kontroli; aicina PV/AP un dalībvalstis, arī ņemot vērā jaunā START līguma pakāpenisku izbeigšanu 2021. gadā un 2020. gadā paredzēto KNL pārskatīšanas konferenci, izstrādāt ticamu un vērienīgu kodolatbruņošanās stratēģiju, kuras pamatā ir efektīvas daudzpusējas attiecības, kuru mērķis ir izveidot no masu iznīcināšanas ieročiem brīvu Eiropu; šajā sakarībā aicina PV/AP un dalībvalstis steidzami apsvērt:

  i)  2003. gada ES Stratēģijas masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai padziļinātu pārskatīšanu un atjaunināšanu, īpašu uzmanību pievēršot daudzpusējai atbruņošanai;

  ii)  ANO Līguma par kodolieroču aizliegšanu parakstīšanu un ratificēšanu;

  iii)  pasākumus tuva darbības rādiusa un karadarbības zonas kodolieroču, kas ir tā dēvētie substratēģiskie vai nestratēģiskie kodolieroči, samazināšanai un izskaušanai, jo īpaši Eiropas teritorijā, tostarp arī Krievijas rietumu daļā;

  iv)  ES iniciatīvu, lai turpmākos daudzpusējos pasākumos, kuru mērķis ir samazināt un izskaust vidēja darbības rādiusa kodolieročus, iesaistītu Ķīnu,

  10.  atkārtoti pauž savu 2018. gada 12. decembra nostāju attiecībā uz turpmāko Eiropas Aizsardzības fondu, proti, ka masu iznīcināšanas ieroči un ar tiem saistītas kaujas galviņu tehnoloģijas un piegādes līdzekļi nav tiesīgi saņemt finansējumu, ņemot vērā notiekošās iestāžu sarunas ar Padomi un Komisiju;

  11.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstīm, NATO, ASV Kongresam, Krievijas parlamentam un Apvienoto Nāciju Organizācijai.

   

   

   

  Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. februāris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika