Postup : 2019/2574(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0133/2019

Predkladané texty :

B8-0133/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.16

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0130

NÁVRH UZNESENIA
PDF 151kWORD 48k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.358v01-00
 
B8-0133/2019

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ (2019/2574(RSP))


Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu a jej vplyve na EÚ (2019/2574(RSP))  
B8-0133/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (ďalej len „zmluva INF“) z 8. decembra 1987 medzi Spojenými štátmi americkými a Zväzom sovietskych socialistických republík (ZSSR),

–  so zreteľom na vyhlásenie Bieleho domu z 1. februára 2019, že v reakcii na údajné porušenie zmluvy INF zo strany Ruska prezident Donald Trump nariadil, aby Spojené štáty pozastavili svoju účasť na zmluve INF od 2. februára a pokračovali vo vývoji konvenčného raketového systému stredného doletu s odpaľovaním zo zeme,

–  so zreteľom na obavy, ktoré vyslovili USA a NATO v súvislosti s tým, že Rusko nedodržiava zmluvu INF s osobitným zreteľom na jeho nový raketový systém 9M729, naposledy vo vyhlásení z 1. februára 2019, ktoré vydala Severoatlantická rada,

–  so zreteľom na vyhlásenie prezidenta Vladimíra Putina z 2. februára o tom, že vzhľadom na pozastavenie účasti USA na zmluve INF Ruská federácia tiež pozastaví svoju účasť na tejto zmluve,

–  so zreteľom na obavy Ruska z toho, že americké rakety Aegis Ashore a odpaľovacie zariadenia MK41, ktoré sú rozmiestnené v niektorých európskych krajinách, v spojení so systémami protiraketovej obrany, patria medzi systémy so zakázaným doletom a mohli by sa v budúcnosti prispôsobiť tak, aby ohrozovali ruské mestá v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi zo zmluvy INF,

–  so zreteľom na dôležitosť úplného dodržiavania Zmluvy o nešírení jadrových zbraní z roku 1968 (NPT) a z nej vyplývajúcich záväzkov pre všetky štáty, aby sa usilovali o jadrové odzbrojenie v dobrej viere a zastavili jadrové preteky v zbrojení,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 13. decembra 2011 o vytvorení zóny bez jadrových zbraní v regióne Blízkeho východu (A/RES/66/61),

–  so zreteľom na Zmluvu o zákaze jadrových zbraní, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo 7. júla 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2010 o Zmluve o nešírení jadrových zbraní(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2013 o odporúčaniach hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v súvislosti s vytvorením zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2016 o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní(3),

–  so zreteľom na semináre EÚ o nešírení jadrových zbraní a odzbrojení a na pravidelné stretnutia Združenia EÚ pre nešírenie zbraní,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorú Rada schválila 12. decembra 2003,

–  so zreteľom na závery Rady k deviatej hodnotiacej konferencii strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (8079/15),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/422/SZBP z 23. júla 2012 na podporu procesu vedúceho k vytvoreniu zóny bez jadrových zbraní a všetkých ostatných zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe(4),

–  so zreteľom na Bazilejskú výzvu na odzbrojenie a trvalo udržateľnú bezpečnosť z 29. januára 2019, ktorú podpísali primátori, poslanci a zástupcovia expertných skupín a občianskej spoločnosti,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie siedmich francúzskych mierových organizácií z 24. januára 2019 pri príležitosti 73. výročia prvej rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z 24. januára 1946, ktorá vyzvala na odstránenie jadrových zbraní,

–  so zreteľom na Nobelovu cenu za mier za rok 2017 udelenú Medzinárodnej kampani za zrušenie jadrových zbraní (ICAN),

–  so zreteľom na prejav výkonného riaditeľa ICAN na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 7. februára 2018,

–  so zreteľom na oznámenie Bulletinu atómových vedcov z 24. januára 2019, že tzv. „hodiny súdneho dňa“ ukazujú dve minúty pred polnocou v dôsledku rizík pre ľudstvo a civilizáciu, ktoré predstavujú jadrové zbrane a zmena klímy,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže na základe zmluvy INF podpísanej v roku 1987 Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom boli obe zmluvné strany povinné zničiť svoj arzenál balistických rakiet odpaľovaných zo zeme a rakiet s plochou dráhou letu vybavených jadrovými a konvenčnými hlavicami s doletom 500 až 5 500 km, a zároveň sa v nej stanovil zákaz vlastniť, vyrábať a testovať takéto rakety;

B.  keďže zmluva INF prispela k budovaniu a posilneniu stability v období studenej vojny, lebo viedla k obrovskému zníženiu počtu rakiet v Európe, vďaka čomu mala Európa najväčší prínos z úspechu zmluvy INF; keďže v dôsledku zmluvy INF zničili Spojené štáty americké a Sovietsky zväz celkovo 2 692 rakiet krátkeho, stredného a dlhého doletu na základe termínu implementácie zmluvy 1. júna 1991;

C.  keďže 1. februára 2019 USA vyhlásili, že v priebehu šiestich mesiacov odstúpia od zmluvy INF, pretože sa domnievajú, že Rusko podstatným spôsobom zmluvu porušuje;

D.  keďže prezident Ruskej federácie 2. februára 2019 oznámil, že Rusko pozastaví zmluvu INF a bude vyvíjať nové typy rakiet; keďže ruské orgány opakovane vyjadrili obavy v súvislosti s raketovými obrannými zariadeniami NATO;

E.  keďže Rusko v Kaliningrade rozmiestnilo rakety krátkeho doletu Iskander, ktoré môžu niesť jadrové hlavice, a uskutočňuje cvičenia a prelety zahŕňajúce jadrové systémy, a keďže vyhlásenia ruských politických a vojenských predstaviteľov zhoršili obavy v súvislosti s tým, že Rusko sa stále viac spolieha na jadrové zbrane;

F.  keďže už existuje viacero zmlúv o zóne bez jadrových zbraní týkajúcich sa určitých regiónov sveta, konkrétne Latinskej Ameriky, Karibiku, južného Tichomoria, juhovýchodnej Ázie, Afriky a Strednej Ázie;

G.  keďže generálny tajomník OSN otvoril Zmluvu OSN o zákaze jadrových zbraní na podpis 20. septembra 2017 a do dnešného dňa ju podpísalo 70 štátov, z ktorých 21 sa stalo štátnymi stranami na základe ratifikácie, a keďže jedným z nich je členský štát EÚ Rakúsko, pričom Írsko v najbližších niekoľkých mesiacoch pravdepodobne doručí svoje ratifikačné listiny generálnemu tajomníkovi OSN;

H.  keďže väčší počet rozmiestnených jadrových zbraní vytvára väčšie riziko neúmyselných jadrových výbuchov a najmä náhodného odpálenia zbraní;

1.  zdôrazňuje, že odstúpenie od zmluvy INF ohrozuje najdôležitejšie bezpečnostné záujmy Európy; zdôrazňuje, že zmluva INF vo veľkej miere prispieva k európskej bezpečnosti už viac ako 30 rokov a že umožnenie jej zrušenia by malo vážne a negatívne dôsledky vrátane návratu k destabilizačným pretekom v oblasti jadrového zbrojenia, oslabovaniu európskej bezpečnosti a inštitúcií, ktoré sú životne dôležité pre mier a stabilitu, a narušeniu medzinárodných právnych inštitúcií a noriem založených na pravidlách v tejto oblasti; zdôrazňuje, že zrušenie zmluvy INF by mohlo vyvolať zvýšené jadrové a vojenské hrozby a riziká a viesť k použitiu jadrových zbraní na základe nesprávneho odhadu, nehody alebo úmyslu;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad oznámeniami USA a Ruska, že pozastavia svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy INF, a domnieva sa, že hrozby odstúpenia od tejto zmluvy do šiestich mesiacov povedú k novým pretekom v zbrojení;

3.  vyzýva Rusko aj Spojené štáty americké, aby sa pod záštitou osobitnej overovacej komisie Bezpečnostnej rady OSN pre bezpečnosť alebo iných vhodných fór čo najrýchlejšie zapojili do rozhovorov o riešení jednotlivých tvrdení o neplnení zmluvy s cieľom preskúmať tieto tvrdenia a určiť ďalšie kroky na dosiahnutie úplného plnenia zmluvy INF jej stranami a jej posilnenia obnovením dodržiavania prostredníctvom posilnenej transparentnosti, vzájomného monitorovania, overovania a ďalších vhodných krokov na poskytnutie uistenia a budovania dôvery, že zmluva nie je predmetom ďalšieho porušovania alebo ohrozenia;

4.  naliehavo vyzýva PK/VP a členské štáty, aby využili všetky politické a diplomatické prostriedky, ktoré majú k dispozícii, počas nasledujúcich šiestich mesiacov s cieľom presvedčiť Rusko a USA, aby naďalej plnili zmluvu INF a zlepšili dodržiavanie jej ustanovení; zdôrazňuje, že toto krátkodobé úsilie EÚ by sa malo zamerať najmä na to, aby sa Rusku a Spojeným štátom umožnilo vyriešiť faktické otázky a dôkazy a určiť, či došlo k technickým alebo zásadným porušeniam, a to aj kontrolami na mieste, pokiaľ ide o ruské raketové systémy 9M729, ako aj americké systémy Aegis Ashore, s cieľom umožniť vyriešenie týchto problémov spôsobom, ktorý posilní zmluvu INF a režim nešírenia jadrových zbraní, ako aj európsku a medzinárodnú bezpečnosť;

5.  je presvedčený, že európska bezpečnosť by mala byť aj naďalej nerozdeliteľná; vyzýva všetky členské štáty EÚ, ktoré sú tiež členmi NATO, aby konali zodpovedajúcim spôsobom;

6.  vyzýva všetky štáty, ktoré vlastnia jadrové zbrane, aby prijali dočasné opatrenia na obmedzenie rizika výbuchov jadrových zbraní vrátane zníženia operačného stavu jadrových zbraní a presunu jadrových zbraní z miest nasadenia do skladov, obmedzenia úlohy jadrových zbraní vo vojenských doktrínach a urýchleného zredukovania všetkých druhov jadrových zbraní;

7.  zdôrazňuje naliehavú potrebu zabrániť regionálnym pretekom v jadrovom zbrojení a rozmiestňovaniu nových jadrových zbraní na území medzi Atlantickým oceánom a pohorím Ural;

8.  víta ako pozitívne kroky nadobudnutie platnosti Zmluvy OSN o zákaze jadrových zbraní, všeobecné rozšírenie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a vytvorenie ďalších zón bez jadrových zbraní; domnieva sa, že Európa musí ísť príkladom, aby mohla byť dôveryhodná a napredovať vo svete bez jadrových zbraní, k čomu sa zaviazali všetky európske štáty;

9.  naliehavo vyzýva Úniu, aby vystupovala ako aktívny a dôveryhodný garant bezpečnosti spustením iniciatív zameraných na oživenie mnohostranného jadrového odzbrojenia a kontroly zbrojenia založených na pravidlách; vyzýva PK/VP a členské štáty, aby aj vzhľadom na postupné ukončenie novej zmluvy START v roku 2021 a na nadchádzajúcu konferenciu o revízii NPT v roku 2020 vypracovali dôveryhodnú a ambicióznu stratégiu jadrového odzbrojenia založenú na účinnom multilateralizme, ktorej cieľom je dosiahnuť cieľ Európy bez zbraní hromadného ničenia; v tejto súvislosti vyzýva PK/VP a členské štáty, aby urýchlene zvážili:

i)  hĺbkové preskúmanie a aktualizáciu stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia z roku 2003 so silným zameraním na multilaterálne odzbrojenie,

ii)  podpísanie a ratifikáciu Zmluvy OSN o zákaze jadrových zbraní;

iii)  opatrenia na zníženie a odstránenie všetkých jadrových zbraní krátkeho doletu a taktických jadrových zbraní, ktoré sú považované za substrategické alebo nestrategické jadrové zbrane, najmä z európskeho územia, vrátane západnej časti Ruska;

iv)  iniciatívu EÚ na zapojenie Číny do budúcich mnohostranných opatrení zameraných na zníženie a odstránenie jadrových zbraní stredného doletu;

10.  opakuje svoju pozíciu z 12. decembra 2018, pokiaľ ide o budúci Európsky obranný fond a so zreteľom na prebiehajúce medziinštitucionálne rokovania s Radou a Komisiou, konkrétne, že zbrane hromadného ničenia a súvisiace technológie hlavíc a ich nosných systémov nebude možné financovať z tohto fondu;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, členským štátom, NATO. Kongresu USA, ruskému parlamentu a Organizácii Spojených národov.

 

 

(1)

Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 77.

(2)

Ú. v. EÚ C 440, 30.12.2015, s. 97.

(3)

Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 202.

(4)

Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012 s 67.

Posledná úprava: 13. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia