Postup : 2019/2520(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0138/2019

Předložené texty :

B8-0138/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0195

<Date>{21/02/2019}21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0138/2019</NoDocSe>
PDF 175kWORD 71k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a čl. 4 písm. c) jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o návrhu nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin, cykloxydim, epoxikonazol, flonikamid, haloxyfop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu</Titre>

<DocRef>(D059754/02 – 2019/2520(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin</Commission>

Odpovědní poslanci: <Depute>Michèle Rivasi, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Anja Hazekamp, Sylvie Goddyn</Depute>


B8-0138/2019

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin, cykloxydim, epoxikonazol, flonikamid, haloxyfop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu

(D059754/02 – 2019/2520(RPS))

 

Evropský parlament,

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů[1],

 s ohledem na návrh nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin, cykloxydim, epoxikonazol, flonikamid, haloxyfop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu (D059754/02),

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení[2],

 s ohledem na odůvodněné stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 25. listopadu 2014 o přezkumu stávajících maximálních limitů reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 396/2005 zveřejněné dne 4. prosince 2014[3],

 s ohledem na odůvodněné stanovisko úřadu EFSA ze dne 30. srpna 2018 o změně stávajícího maximálního limitu reziduí pro klothianidin v bramborách zveřejněné dne 20. září 2018[4],

 s ohledem na stanovisko Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva ze dne 27. listopadu 2018,

 s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) a čl. 5a odst. 5 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi[5],

 s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

 s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že klothianidin je neonikotinoidový insekticid a hlavní metabolit jiného neonikotinoidu, thiamethoxamu, který cílí na řadu druhů hmyzu, včetně opylovačů;

B. vzhledem k tomu, že dne 21. září 2017 úřad EFSA přijal stanovisko týkající se toxicity neonikotinoidů;

C. vzhledem k tomu, že dne 28. února 2018 zveřejnil úřad EFSA aktualizace posouzení rizik tří neonikotinoidů – klothianidinu, imidaklopridu a thiamethoxamu –, v němž se potvrzuje, že většina použití neonikotinoidových pesticidů představuje riziko pro divoké včely a včely medonosné[6];

D. vzhledem k tomu, že klothianidin je jedním ze tří neonikotinoidů, které jsou v Unii zakázány;

E. vzhledem k tomu, že podle některých studií má klothianidin dopad na jaterní a ledvinový metabolismus a má imunotoxické účinky na savce[7];

F. vzhledem k tomu, že čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) uvádí zásadu obezřetnosti jako jednu z hlavních zásad Unie;

G. vzhledem k tomu, že čl. 168 odst. 1 SFEU stanoví, že „při vymezení a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví“;

H. vzhledem k tomu, že cílem směrnice 2009/128/ES je dosažení udržitelného používání pesticidů v Unii snižováním rizik a omezováním vlivu používání pesticidů na lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí a podporováním používání integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, jako jsou nechemické alternativy pesticidů;

I. vzhledem k tomu, že návrh nařízení Komise na základě žádostí o stanovení přípustné odchylky pro dovoz, které byly předložené pro klothianidin používaný u brambor ve Spojených státech, považuje za nezbytné zvýšit maximální limity reziduí, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz těchto plodin;

J. vzhledem k tomu, že na základě zásady obezřetnosti návrh Komise na zvýšení maximálních limitů reziduí pro klothianidin vyvolává pochybnosti vzhledem k nedostatku údajů a přetrvávající nejistotě, pokud jde o dopady klothianidinu na veřejné zdraví, mláďata savců a životní prostředí;

K. vzhledem k tomu, že úřad EFSA stanoví v souvislosti s žádostí o zvýšení maximálních limitů reziduí, že členské státy musí podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/784[8] nejpozději do 19. září 2018 změnit nebo odejmout stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku klothianidin; vzhledem k tomu, že tato omezení podmínek schválení klothianidinu nejsou relevantní, jelikož se žádost o zvýšení maximálního limitu reziduí týká dovážené plodiny;

L. vzhledem k tomu, že ve stanovisku ze dne 30. srpna 2018 konstatuje úřad EFSA, že: „V souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 396/2005 podala společnost Bayer CropScience AG žádost u příslušného vnitrostátního orgánu v Německu (hodnotící členský stát) o stanovení přípustné odchylky pro dovoz u účinné látky klothianidinu u brambor dovážených z Kanady. Hodnotící členský stát vypracoval hodnotící zprávu v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005, která byla předložena Evropské komisi a dne 26. dubna 2018 předána Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin. Hodnotící členský stát navrhl stanovit přípustnou odchylku u brambor dovážených z Kanady ve výši 0,3 mg/kg“;

M. vzhledem k tomu, že závěry, ke kterým ve svém stanovisku ze dne 30. srpna 2018 dospěl úřad EFSA, odůvodňují zvýšení maximálního limitu reziduí klothianidinu pouze na základě potřeby vyhovět kanadským normativním hodnotám a zcela opomíjejí analýzu kumulativního dopadu neonikotinoidů a jejich používání na životní prostředí;

N. vzhledem k tomu, že závěry úřadu EFSA byly formulovány na základě teoretických úvah, zejména pokud jde o odhad maximálního denního příjmu ve vztahu ke krátkodobému riziku; vzhledem k tomu, že teoretická povaha některých aspektů analýzy úřadu EFSA vyvolává pochybnosti o jeho schopnosti vycházet z empirických skutečností, a tudíž i odrážet ve svých výsledcích realitu;

O. vzhledem k tomu, že úřad EFSA dospěl k závěru, že „není pravděpodobné“, že by zvýšení maximálních limitů reziduí klothianidinu představovalo riziko pro zdraví spotřebitelů; vzhledem k tomu nicméně, že tento závěr zahrnuje určitou míru pravděpodobnosti, a neodstraňuje tudíž pochybnosti o skutečné bezpečnosti nových hodnot maximálních limitů reziduí;

1. zamítá přijetí návrhu nařízení Komise;

2. je toho názoru, že návrh nařízení Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 396/2005; 

3. domnívá se, že návrh nařízení Komise není v souladu s cílem a obsahem nařízení (ES) č. 396/2005;

4. konstatuje, že podle návrhu nařízení by se stávající maximální limit reziduí klothianidinu zvýšil z 0,03 na 0,3 mg/kg;

5. navrhuje, aby maximální limit reziduí klothianidinu zůstal na úrovni 0,03 mg/kg;

6. domnívá se, že rozhodnutí o registraci klothianidinu nelze odůvodnit, protože neexistují dostatečné důkazy, které by svědčily o tom, že bude zabráněno nepřijatelným rizikům pro zvířata, bezpečnost potravin a opylovače;

7. konstatuje, že i když se postup použil v souladu se stávající směrnicí 2009/128/ES o pesticidech, skutečnost, že německá žádající společnost zvolila jako hodnotící členský stát německý příslušný vnitrostátní orgán, odráží obavy ohledně postupu hodnocení pesticidů, které vyjádřily některé zúčastněné strany, jak je uvedeno v bodech odůvodnění AJ a AK usnesení Parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o postupu Unie pro povolování pesticidů[9];

8. připomíná, že použití klothianidinu jako pesticidu postihuje opylovače v globálním měřítku[10];

9. domnívá se, že stanovisko úřadu EFSA nezohlednilo kumulativní riziko pro lidské zdraví a včely; je přesvědčen, že při hodnocení maximálních limitů reziduí by měly být zohledněny účinky na opylovače a na životní prostředí; vyzývá členské státy a úřad EFSA, aby byly při hodnocení žádostí týkajících se maximálních limitů reziduí bdělejší, pokud jde o zdraví veřejnosti a opylovačů;

10. vyzývá Komisi, aby vzala návrh nařízení Komise zpět;

11. vyzývá Komisi, aby na základě SFEU předložila nový akt, který by respektoval zásadu obezřetnosti;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

 

[1] Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71.

[2] Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

[3] DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, EFSA Journal 2014;12(12):3918.

[4] DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, EFSA Journal 2018;16(9):5413.

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.

[7] Bal R. a kol., „Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats“ (Dopady expozice klothianidinu na kvalitu spermatu, apoptózu varlat a složení mastných kyselin ve vývoji samců potkana), Cell Biol Toxicol, svazek 28, č. 3, 2012, s. 187-200; Tokumoto J. a kol., „Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails“ (Dopady expozice klothianidinu na reprodukční systém samců křepelky), J. Vet. Med. Sci., svazek 75, č. 6, 2013, s. 755–760; Wang Y. a kol., „Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus)“ (Metabolismus distribuce a dopad orální expozice thiamethoxamu u mongolského bičochvosta), J. Agric. Food Chem., svazek 66, č. 28, 2018, s. 7376−7383; Wang X. a kol.: „Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and metabolism“ (Mechanismus neonikotinoidové toxicity: Dopad oxidačního stresu a metabolismus), Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., svazek 58, č. 1, 2018, s. 471-507.

[8] Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/784 ze dne 29. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky klothianidinu (Úř. věst. L 132, 30.5.2018, s. 35).

[9] Přijaté texty, P8_TA(2019)0023.

[10] El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M. a Armengaud, C., „Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)“ (Subletální účinky acetamipridu a thiamethoxamu na chování včel), 23. května 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí