Procedure : 2019/2520(RPS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0138/2019

Indgivne tekster :

B8-0138/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0195

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 161kWORD 67k
21.2.2019
PE635.363v01-00
 
B8-0138/2019

jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c)


om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af clothianidin, cycloxydim, epoxiconazol, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og prohexadion i eller på visse produkter (D059754/02 – 2019/2520(RPS))


Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ansvarlige medlemmer: Michèle Rivasi, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Anja Hazekamp, Sylvie Goddyn

Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af clothianidin, cycloxydim, epoxiconazol, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og prohexadion i eller på visse produkter (D059754/02 – 2019/2520(RPS))  
B8‑0138/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider(1),

–  der henviser til udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af clothianidin, cycloxydim, epoxiconazol, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og prohexadion i eller på visse produkter (D059754/02),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF, særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, litra a)(2),

–  der henviser til den begrundede udtalelse af 25. november 2014 fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om revision af de eksisterende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af clothianidin og thiamethoxam i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, offentliggjort den 4. december 2014(3),

–  der henviser til EFSA's begrundede udtalelse af 30. august 2018 om ændring af den eksisterende maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af clothianidin i kartofler, offentliggjort den 20. september 2018(4),

–  der henviser til udtalelse af 27. november 2018 fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder,

–  der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b) og artikel 5a, stk. 5, i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c),

A.  der henviser til, at clothianidin er et insekticid fra neonicotinoidgruppen og en vigtig metabolit af et andet neonicotinoid, thiamethoxam, der er rettet mod en række insekter, herunder bestøvere;

B.  der henviser til, at EFSA den 21. september 2017 vedtog en udtalelse om neonicotinoiders toksicitet;

C.  der henviser til, at EFSA den 28. februar 2018 offentliggjorde opdateringer af risikovurderinger af tre neonicotinoider – clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam – som bekræfter, at de fleste anvendelser af neonicotinoid-pesticider udgør en risiko for vilde bier og honningbier(6);

D.  der henviser til, at clothianidin er et af de tre neonicotinoider, der er forbudt i Unionen;

E.  der henviser til, at flere undersøgelser tyder på, at clothianidin har en virkning på lever- og nyremetabolismen og har immunotoksiske virkninger på pattedyr(7);

F.  der henviser til, at artikel 191, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter forsigtighedsprincippet som et af Unionens grundlæggende principper;

G.  der henviser til, at det i artikel 168, stk. 1, i TEUF fastsættes, at der "skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter";

H.  der henviser til, at direktiv 2009/128/EF har til formål at opnå en bæredygtig anvendelse af pesticider i Unionen ved at reducere risici ved og indvirkninger fra pesticidanvendelse på menneskers og dyrs sundhed og miljøet og ved at fremme anvendelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere og alternative metoder eller teknikker såsom ikke-kemiske alternativer til pesticider;

I.  der henviser til, at det i udkastet til Kommissionens forordning på grundlag af ansøgninger om importtolerancer, der er indgivet for clothianidin, og som anvendes i forbindelse med kartofler i USA, menes, at højere maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer er nødvendige for at undgå handelshindringer for importen af sådanne afgrøder;

J.  der henviser til, at Kommissionens forslag om at forhøje maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af clothianidin har givet anledning til tvivl på grundlag af forsigtighedsprincippet på grund af de manglende data og den vedvarende usikkerhed om virkningerne af clothianidin for folkesundheden, unge pattedyr og miljøet;

K.  der henviser til, at EFSA i forbindelse med anmodningen om at forhøje maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer har anført, at medlemsstaterne skal ændre eller tilbagekalde eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clothianidin som et aktivt stof i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2018/784(8) senest den 19. september 2018; der henviser til, at sådanne begrænsninger i betingelserne for godkendelse af clothianidin ikke er relevante, da ansøgningen om maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer vedrører en importeret afgrøde;

L.  der henviser til, at EFSA fastslår i sin udtalelse af 30. august 2018, at: "i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 396/2005 indgav Bayer CropScience AG en ansøgning til den kompetente nationale myndighed i Tyskland (den vurderende medlemsstat) om fastsættelse af en importtolerance for aktivstoffet clothianidin i kartofler importeret fra Canada. Den vurderende medlemsstat udarbejdede en evalueringsrapport i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005, der blev forelagt for Europa-Kommissionen og fremsendt til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 26. april 2018. Den vurderende medlemsstat foreslog at fastsætte en importtolerance for kartofler importeret fra Canada i en mængde på 0,3 mg/kg";

M.  der henviser til, at der i EFSA's konklusioner i sin udtalelse af 30. august 2018 er en begrundelse for at øge maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af clothianidin udelukkende på grundlag af behovet for at overholde canadiske normative værdier, og at der i konklusionerne helt undlades at analysere de kumulative miljømæssige virkninger af neonicotinoider og deres anvendelse;

N.  der henviser til, at EFSA's konklusioner blev udarbejdet på grundlag af teoretiske overvejelser, navnlig med hensyn til den anslåede maksimale daglige indtagelse i forhold til risikoen på kort sigt; der henviser til, at den teoretiske karakter af visse aspekter af EFSA's analyse rejser tvivl om EFSA's evne til at basere sig på empiriske fakta og som en konsekvens heraf til at repræsentere virkeligheden i sine resultater;

O.  der henviser til, at EFSA konkluderede, at det var "usandsynligt", at en forhøjelse af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af clothianidin ville udgøre en risiko for forbrugernes sundhed; der henviser til, at denne konklusion imidlertid kræver en vis grad af sandsynlighed og derfor efterlader en vis tvivl med hensyn til de nye maksimalgrænseværdier for restkoncentrationers effektive sikkerhed;

1.  modsætter sig vedtagelse af udkastet til Kommissionens forordning;

2.  mener, at Kommissionens udkast til forordning går videre end de gennemførelsesbeføjelser, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 396/2005;  

3.  mener, at udkastet til Kommissionens forordning ikke er i overensstemmelse med formålet og indholdet i forordning (EF) nr. 396/2005;

4.  bemærker, at den nuværende maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af clothianidin i henhold til udkastet til forordning vil stige fra 0,03 til 0,3 mg/kg;

5.  mener, at maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer af clothianidin bør forblive på 0,03 mg/kg;

6.  mener, at afgørelsen om at registrere clothianidin ikke er berettiget, da der ikke er tilstrækkelige beviser for, at uacceptable risici for dyr, fødevaresikkerhed og bestøvere vil blive forhindret;

7.  bemærker, at selv om proceduren fulgte det eksisterende direktiv 2009/128/EF om pesticider, giver det fornyet anledning til bekymring, at den tyske ansøgende virksomhed har valgt den tyske kompetente nationale myndighed som evaluerende medlemsstat, hvilket bringer erindring om de bekymringer, der er fremført af flere interessenter, over evalueringsprocessen for pesticider, som nævnt i betragtning AJ og AK i Parlamentets beslutning af 16. januar 2019 om EU's godkendelsesprocedure for pesticider(9);

8.  minder om, at anvendelsen af clothianidin som et pesticid påvirker bestøvere på globalt plan(10);

9.  mener, at EFSA's udtalelse ikke tager højde for den samlede risiko for menneskers sundhed og for bier; mener, at der bør tages hensyn til virkningerne på bestøvere og miljøet ved vurderingen af maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer; opfordrer medlemsstaterne og EFSA til at være mere opmærksomme på folkesundheden og bestøvere, når de vurderer ansøgninger om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer;

10.  opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til Kommissionens forordning tilbage;

11.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et nyt forslag på grundlag af TEUF, som overholder forsigtighedsprincippet;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71.

(2)

EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(3)

DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, EFSA Journal 2014;12(12):3918.

(4)

DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, EFSA Journal 2018;16(9):5413.

(5)

EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)

DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.

(7)

Bal R. et al., "Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats", Cell Biol Toxicol, Vol. 28, No 3, 2012, s. 187-299; Tokumoto J. et al., "Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails", J. Vet. Med. Sci., Vol. 75, No 6, 2013, s. 755–760; Wang Y. et al., "Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus)", J. Agric. Food Chem., Vol. 66, nr. 28, 2018, s. 7376−7383; Wang X. et al., "Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and metabolism", Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., Vol. 58, No 1, 2018, s. 471-507.

(8)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/784 af 29. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet clothianidin (EUT L 132 af 30.5.2018, s. 35).

(9)

Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0023.

(10)

El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M. and Armengaud, C., "Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)", 23. maj 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Seneste opdatering: 21. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik