Menetlus : 2019/2520(RPS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0138/2019

Esitatud tekstid :

B8-0138/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0195

<Date>{21/02/2019}21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0138/2019</NoDocSe>
PDF 167kWORD 66k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 ning lõike 4 punktile c</TitreRecueil>


<Titre>komisjoni määruse (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate klotianidiini, tsükloksüdiimi, epoksikonasooli, flonikamiidi, haloksüfopi, mandestrobiini, mepikvaadi, Metschnikowia fructicola tüve NRRL Y-27328 ja proheksadiooni jääkide piirnormidega) eelnõu kohta</Titre>

<DocRef>(D059754/02 – 2019/2520(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon</Commission>

Vastutavad parlamendiliikmed: <Depute>Michèle Rivasi, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Anja Hazekamp, Sylvie Goddyn</Depute>


B8‑0138/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni määruse (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate klotianidiini, tsükloksüdiimi, epoksikonasooli, flonikamiidi, haloksüfopi, mandestrobiini, mepikvaadi, Metschnikowia fructicola tüve NRRL Y-27328 ja proheksadiooni jääkide piirnormidega) eelnõu kohta

(D059754/02 – 2019/2520(RPS))

 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks[1],

 võttes arvesse komisjoni määruse (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate klotianidiini, tsükloksüdiimi, epoksikonasooli, flonikamiidi, haloksüfopi, mandestrobiini, mepikvaadi, Metschnikowia fructicola tüve NRRL Y-27328 ja proheksadiooni jääkide piirnormidega) eelnõu (D059754/02),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta[2], eriti selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 14 lõike 1 punkti a,

 võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 25. novembri 2014. aasta põhjendatud arvamust, mis käsitleb klotianidiini ja tiametoksaami jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamist vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 12 ja mis avaldati 4. detsembril 2014[3],

 võttes arvesse EFSA 30. augusti 2018. aasta põhjendatud arvamust klotianidiini jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta kartulite puhul, mis avaldati 20. septembril 2018[4],

 võttes arvesse alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee 27. novembri 2018. aasta arvamust,

 võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)[5] artikli 5a lõike 3 punkti b ja artikli 5a lõiget 5,

 võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

 võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c,

A. arvestades, et klotianidiin on neonikotinoidne insektitsiid ja teise neonikotinoidi, tiametoksaami peamine metaboliit, mida kasutatakse paljude putukate, sealhulgas tolmeldajate vastu;

B. arvestades, et EFSA võttis 21. septembril 2017 vastu arvamuse neonikotinoidide toksilisuse kohta;

C. arvestades, et EFSA avaldas 28. veebruaril 2018 ajakohastatud riskihinnangud kolme neonikotinoidi – klotianidiini, imidaklopriidi ja tiametoksaami – kohta, milles kinnitatakse, et enamik neonikotinoide sisaldavate pestitsiidide kasutamisviise ohustab metsmesilasi ja meemesilasi[6];

D. arvestades, et klotianidiin on üks kolmest liidus keelustatud neonikotinoidist;

E. arvestades, et mitmest uuringust nähtub, et klotianidiin mõjutab maksa ja neeru ainevahetust ning avaldab immuuntoksilist mõju imetajatele[7];

F. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 191 lõikes 2 on sätestatud ettevaatusprintsiip kui üks liidu õiguse aluspõhimõtteid;

G. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 1 kohaselt tuleb kogu liidu poliitika ja meetmete kindlaksmääramisel ja rakendamisel tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse;

H. arvestades, et direktiivi 2009/128/EÜ eesmärk on saavutada liidus pestitsiidide säästev kasutamine, vähendades pestitsiidide kasutamisest inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale tulenevaid riske ja mõju ning edendades integreeritud taimekaitse ja alternatiivsete lähenemisviiside või võtete, näiteks pestitsiidide mittekeemiliste alternatiivide kasutamist liidus;

I. arvestades, et komisjoni määruse eelnõus leitakse seoses Ameerika Ühendriikides kartulite puhul kasutatud klotianidiiniga impordile kehtestatud jääkide piirnormi taotluste põhjal, et tuleb kehtestada kõrgemad jääkide piirnormid, hoidmaks ära kaubandustõkkeid selliste põllukultuuride importimisel;

J. arvestades, et komisjoni ettepanek suurendada klotianidiini jääkide piirnorme äratas kahtlusi ettevaatuspõhimõtte tõttu, võttes arvesse puudulikke andmeid ja jätkuvat ebakindlust klotianidiini mõju osas rahvatervisele, noortele imetajatele ja keskkonnale;

K. arvestades, et EFSA väidab seoses taotlusega suurendada jääkide piirnorme, et liikmesriigid peavad hiljemalt 19. septembriks 2018 kas muutma toimeainena klotianidiini sisaldavate taimekaitsevahendite lube, mis kehtivad komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/784[8] alusel, või need tühistama; arvestades, et sellised piirangud klotianidiini heakskiitmise tingimustele ei ole asjakohased, sest jääkide piirnormi kohaldamine on seotud imporditud kultuuriga;

L. arvestades, et oma 30. augusti 2018. aasta arvamuses märgib EFSA järgmist: „Kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 6 esitas äriühing Bayer CropScience AG Saksa riigi pädevale asutusele (hindav liikmesriik) taotluse kehtestada Kanadast imporditud kartulites sisalduva toimeaine klotianidiini suhtes impordile kehtestatav jääkide piirnorm. Hindav liikmesriik koostas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 8 kohase hindamisaruande, mis esitati Euroopa Komisjonile ja edastati Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) 26. aprillil 2018. Hindav liikmesriik tegi ettepaneku kehtestada Kanadast imporditud kartuli suhtes jääkide piirnormiks 0,3 mg/kg“;

M. arvestades, et EFSA 30. augusti 2018. aasta arvamuses esitatud järeldustes põhjendatakse klotianidiini jääkide piirnormi suurendamist vajadusega järgida Kanada normatiivseid väärtusi ning jäetakse täielikult analüüsimata neonikotinoidide ja nende kasutamise kumulatiivne keskkonnamõju;

N. arvestades, et EFSA järeldused on sõnastatud teoreetiliste kaalutluste alusel, eriti mis puudutab lühiajalise riskiga seotud maksimaalset päevadoosi; arvestades, et EFSA analüüsi mõne aspekti teoreetiline laad tekitab kahtlusi ameti võimes toetuda empiirilistele faktidele ja seega ka kahtlusi, kas analüüsi tulemused kajastavad tegelikkust;

O. arvestades, et EFSA järeldas, et klotianidiini jääkide piirnormide suurendamine ei kujuta tõenäoliselt endast ohtu tarbijate tervisele; arvestades siiski, et see otsus sisaldab teatavat tõenäosust, mistõttu jääb teatav kahtlus jääkide uute piirnormide tegeliku ohutuse suhtes;

1. on vastu komisjoni määruse eelnõu vastuvõtmisele;

2. on seisukohal, et komisjoni määruse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud rakendamisvolitusi; 

3. on seisukohal, et komisjoni määruse eelnõu ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 eesmärgi ja sisuga;

4. märgib, et määruse eelnõu kohaselt oleks klotianidiini jääkide kehtiv piirnorm endise 0,03 mg asemel 0,3 mg/kg;

5. leiab, et klotianidiini jääkide piirnormiks peaks jääma 0,03 mg/kg;

6. on seisukohal, et otsus klotianidiini registreerimise kohta ei ole põhjendatud, kuna puuduvad piisavad tõendid selle kohta, et välditakse lubamatuid riske loomadele, toiduohutusele ja tolmeldajatele;

7. märgib, et isegi kui menetluses järgitaks kehtivat pestitsiide käsitlevat direktiivi 2009/128/EÜ, kajastuvad asjaolus, et taotluse esitanud Saksamaa äriühing valis hindavaks liikmesriigiks Saksa riigi pädeva asutuse, mitme sidusrühma tõstatatud mureküsimused seoses pestitsiidide hindamise protsessiga, nagu on märgitud Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni (pestitsiididele lubade andmise ELi menetluse kohta)[9] põhjendustes AJ ja AK;

8. tuletab meelde, et klotianidiini kasutamine pestitsiidina mõjutab tolmeldajaid ülemaailmsel tasandil[10];

9. on seisukohal, et EFSA arvamuses ei võetud arvesse kumulatiivset riski inimeste tervisele ja mesilastele; on veendunud, et jääkide piirnormide hindamisel tuleks arvesse võtta mõju tolmeldajatele ja keskkonnale; kutsub liikmesriike ja EFSAt üles pöörama jääkide piirnorme puudutavate taotluste hindamisel suuremat tähelepanu rahvatervisele ja tolmeldajate tervisele;

10. palub komisjonil määruse eelnõu tagasi võtta;

11. palub komisjonil esitada ELi toimimise lepingu alusel uue seadusandliku ettepaneku, milles järgitaks ettevaatuspõhimõtet;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

[1] ELT L 309, 24.11.2009, lk 71.

[2] ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

[3] DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, EFSA Journal 2014;12(12):3918.

[4] DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, EFSA Journal 2018;16(9):5413.

[5] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[6] DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.

[7] Bal R. jt, „Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats“, Cell Biol Toxicol, kd 28, nr 3, 2012, lk 187–200; Tokumoto J. jt, „Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails“, J. Vet. Med. Sci., kd 75, nr 6, 2013, lk 755–760; Wang Y. jt, „Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus)“, J. Agric. Food Chem., kd 66, nr 28, 2018, lk 7376−7383; Wang X. jt, „Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and metabolism“, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., kd 58, nr 1, 2018, lk 471–507.

[8] Komisjoni 29. mai 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/784, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine klotianidiini heakskiitmise tingimustega (ELT L 132, 30.5.2018, lk 35).

[9] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0023.

[10] El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., „Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)“, 23. mai 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika