Menettely : 2019/2520(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0138/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0138/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0195

<Date>{21/02/2019}21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0138/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 67k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klotianidiinin, sykloksidiimin, epoksikonatsolin, flonikamidin, haloksifopin, mandestrobiinin, mepikvatin, Metschnikowia fructicola kannan NRRL Y-27328 ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla</Titre>

<DocRef>(D059754/02 – 2019/2520(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta</Commission>

Asiasta vastaavat jäsenet: <Depute>Michèle Rivasi, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Anja Hazekamp, Sylvie Goddyn</Depute>


B8‑0138/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klotianidiinin, sykloksidiimin, epoksikonatsolin, flonikamidin, haloksifopin, mandestrobiinin, mepikvatin, Metschnikowia fructicola kannan NRRL Y-27328 ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(D059754/02 – 2019/2520(RPS))

 

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY[1],

 ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klotianidiinin, sykloksidiimin, epoksikonatsolin, flonikamidin, haloksifopin, mandestrobiinin, mepikvatin, Metschnikowia fructicola kannan NRRL Y-27328 ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla,

 ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23. helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005[2] ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

 ottaa huomioon 25. marraskuuta 2014 päivätyn ja 4. joulukuuta 2014 julkaistun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) perustellun lausunnon asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan mukaisesta klotianidiinin ja tiametoksaamin jäämien nykyisten enimmäismäärien arvioinnista[3],

 ottaa huomioon 30. elokuuta 2018 päivätyn ja 20. syyskuuta 2018 julkaistun EFSAn perustellun lausunnon perunoissa olevien klotianidiinin jäämien voimassa olevien enimmäismäärien muuttamisesta[4],

 ottaa huomioon pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean 27. marraskuuta 2018 antaman lausunnon,

 ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY[5] 5 a artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 5 a artiklan 5 kohdan,

 ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan,

A. toteaa, että klotianidiini on neonikotinoidipohjainen hyönteismyrkky ja toisen neonikotinoidin, tiametoksaamin, päämetaboliitti, jonka kohteena ovat useat hyönteislajit sekä pölyttäjät;

B. ottaa huomioon, että EFSA hyväksyi 21. syyskuuta 2017 lausunnon neonikotinoidien myrkyllisyydestä;

C. toteaa, että EFSA julkaisi 28. helmikuuta 2018 kolmesta neonikotinoidista – klotianidiinista, imidaklopridista ja tiametoksaamista – uudet riskiarvioinnit, joissa vahvistettiin, että useimmat neonikotinoidipohjaisten hyönteismyrkkyjen käyttötarkoituksista muodostavat riskin luonnonvaraisille mehiläisille ja hunajamehiläisille[6];

D. ottaa huomioon, että klotianidiini on yksi kolmesta unionissa kielletystä neonikotinoidista;

E. ottaa huomioon, että useiden tutkimusten mukaan klotianidiini vaikuttaa maksan ja munuaisten aineenvaihduntaan ja sillä on immunotoksisia vaikutuksia nisäkkäisiin[7];

F. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 191 artiklan 2 kohdassa määrätään ennalta varautumisen periaatteesta yhtenä unionin perusperiaatteena;

G. toteaa, että SEUT:n 168 artiklan 1 kohdan mukaan ”kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu”;

H. ottaa huomioon, että direktiivin 2009/128/EY tarkoituksena on, että torjunta-aineita käytettäisiin unionissa kestävällä tavalla, siten että vähennetään torjunta-aineiden käytöstä ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä ja vaikutuksia sekä edistetään integroidun torjunnan ja vaihtoehtoisten toimintatapojen tai tekniikoiden, kuten torjunta-aineiden muiden kuin kemiallisten vaihtoehtojen, käyttöä;

I. ottaa huomioon, että ehdotuksessa komission asetukseksi katsotaan klotianidiinin sallittuja tasoja yhdysvaltalaisessa tuontiperunassa koskevien hakemusten perusteella, että jäämien korkeammat enimmäismäärät ovat tarpeen, jotta vältetään tällaisten viljelykasvien tuontia koskevat kaupan esteet;

J. ottaa huomioon, että komission ehdotus klotianidiinin jäämien enimmäismäärien korottamiseksi herättää epäilyksiä ennalta varautumisen periaatteen kannalta, kun otetaan huomioon tiedoissa olevat puutteet ja jatkuva epävarmuus klotianidiinin vaikutuksista kansanterveyteen, nuoriin nisäkkäisiin ja ympäristöön;

K. ottaa huomioon, että EFSA toteaa jäämien enimmäismäärien korottamista koskevan pyynnön yhteydessä, että jäsenvaltioiden on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/784[8] mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava klotianidiinia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 19. syyskuuta 2018; toteaa, että nämä klotianidiinin hyväksymisedellytysten rajoitukset eivät ole merkityksellisiä, koska jäämien enimmäismääriä koskeva hakemus koskee tuotuja viljelykasveja;

L. ottaa huomioon, että EFSAn 30. lokakuuta 2018 antamassa lausunnossa todetaan, että Bayer CropScience AG toimitti asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan mukaisesti Saksan toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle (arvioinnista vastaava jäsenvaltio) hakemuksen, joka koskee tehoaine klotianidiinin sallittuja tasoja kanadalaisessa tuontiperunassa, ja että ympäristöasioiden hallintajärjestelmä (EMS) laati asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisen arviointikertomuksen, joka toimitettiin Euroopan komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA) 26. huhtikuuta 2018, ja että EMS ehdotti, että klotianidiinin sallituksi tasoksi kanadalaisessa tuontiperunassa vahvistetaan 0,3 mg/kg;

M. ottaa huomioon, että EFSAn 30. elokuuta 2018 antamassaan lausunnossa tekemissä päätelmissä klotianidiinin jäämien enimmäismäärän korottamista perustellaan ainoastaan sillä syyllä, että on noudatettava Kanadan normatiivisia arvoja, eikä niissä analysoida lainkaan neonikotinoidien kumulatiivisia ympäristövaikutuksia ja niiden käyttöä;

N. toteaa, että EFSAn päätelmät laadittiin teoreettisten näkökohtien perusteella, erityisesti siltä osin kuin on kyse enimmäispäiväsaannista lyhyen aikavälin riskin arvioimiseksi; ottaa huomioon, että EFSAn analyysin tiettyjen näkökohtien teoreettinen luonne herättää epäilyjä siitä, pystyykö EFSA hyödyntämään empiiristä tietoa, ja näin ollen siitä, vastaavatko sen tulokset todellisuutta;

O. ottaa huomioon, että EFSA totesi, että klotianidiinin jäämien enimmäismäärien korottaminen ”ei todennäköisesti” aiheuta riskiä kuluttajien terveydelle; toteaa kuitenkin, että tämä ilmaus pitää sisällään tietynasteisen todennäköisyyden eli jää epävarmaksi, ovatko uudet jäämien enimmäismäärät todella turvallisia;

1. vastustaa ehdotuksen komission asetukseksi hyväksymistä;

2. katsoo, että ehdotus komission asetukseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 396/2005 säädetyn täytäntöönpanovallan; 

3. katsoo, että ehdotus komission asetukseksi on ristiriidassa asetuksen (EY) N:o 396/2005 tavoitteen ja sisällön kanssa;

4. toteaa, että ehdotetussa asetuksessa klotianidiinin nykyinen jäämien enimmäismäärä nousisi 0,03 mg:sta/kg 0,3 mg:aan/kg;

5. ehdottaa, että klotianidiinin jäämien enimmäismäärä olisi säilytettävä tasolla 0,03 mg/kg;

6. katsoo, että klotianidiinin rekisteröintipäätöstä ei voida perustella, koska ei ole riittävästi näyttöä siitä, että estetään eläimiin, elintarviketurvallisuuteen ja pölyttäjiin kohdistuvat riskit, joita ei voida hyväksyä;

7. ottaa huomioon, että torjunta-aineista annetussa nykyisessä direktiivissä 2009/128/EY säädetystä menettelystä huolimatta saksalainen hakijayritys valitsi arvioinnista vastaavaksi jäsenvaltioksi Saksan ja sen toimivaltaisen viranomaisen, mikä on saanut useat sidosryhmät huolestumaan torjunta-aineiden arviointimenettelystä, kuten torjunta-aineiden lupamenettelystä unionissa 16. tammikuuta 2019 annetun päätöslauselman[9] johdanto-osan AJ. ja AK. kappaleissa mainitaan;

8. muistuttaa, että klotianidiinin käyttö torjunta-aineena vaikuttaa pölyttäjiin maailmanlaajuisesti[10];

9. katsoo, että EFSAn lausunnossa ei otettu huomioon ihmisten terveyteen ja mehiläisiin kohdistuvaa kumulatiivista riskiä; katsoo, että jäämien enimmäismääriä arvioitaessa olisi otettava huomioon pölyttäjiin ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset; kehottaa jäsenvaltioita ja EFSAa olemaan tarkkaavaisempia kansanterveyden ja pölyttäjien kohdalla arvioidessaan jäämien enimmäismääriä koskevia hakemuksia;

10. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen komission asetukseksi;

11. pyytää komissiota antamaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen perustuvan uuden lainsäädäntöehdotuksen, joka on ennalta varautumisen periaatteen mukainen;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

[1] EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71.

[2] EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

[3] DOI: DOI:10.2903/j.efsa.2014.3918, EFSA Journal 2014;12(12):3918.

[4] DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, EFSA Journal 2018;16(9):5413.

[5] EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.

[7] Bal R. ja muut, ”Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats”, Cell Biol Toxicol, vol. 28, nro 3, 2012, s. 187–200; Tokumoto J. ja muut, ”Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails”, J. Vet. Med. Sci., vol. 75, nro 6, 2013, s. 755–760; Wang Y. ja muut, ”Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus)”, J. Agric. Food Chem., vol. 66, nro 28, 2018, s. 7376–7383; Wang X. ja muut, ”Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and metabolism”, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., vol. 58, nro 1, 2018, s. 471–507.

[8] Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/784, annettu 29 päivänä toukokuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen klotianidiini hyväksymisedellytysten osalta (EUVL L 132, 30.5.2018, s. 35).

[9] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0023.

[10] El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., ”Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)”, 23. toukokuuta 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Päivitetty viimeksi: 8. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö